Gebed tot Maria als onze Moeder

10 mei 1981

Maria, doordat Gij Onze Moeder zijt ge­worden weten wij ook, dat U ons al­tijd begrijpt. Dat U niet alleen probl­emen kent, maar ook voor ons ten beste zult spr­eken bij de Hemelse Vader.

Tijdens de doodstrijd van Jezus Uwen Zoon, heeft Hij toch nog – alhoewel wij schuldig waren aan Zijn Lijden en Ster­ven – ons niet alleen de Ver­lossing ge­bracht, doch ook U, Die toch Zijn eigen Moeder was, aan ons toege­ke­nd.

Wij zullen Hem hiervoor altijd dankbaar blij­ven, maar ook U Lieve Moeder zullen wij steeds die liefde geven, welke een kind zijn moe­der schuldig is.

Wanneer wij proberen af te dwalen van de weg die Gij ons zijt voorgegaan, help ons dan deze terug te vinden, zodat al ons doen en laten ge­richt zal zijn op Jezus Uwen Zoon.

Wanneer wij niet meer kunnen denken, noch spreken, vergun ons dan, al is het moeizaam, dat wij dat éne woordje “Moe­der” over onze lippen kunnen bren­gen, zodat U ons steeds aanhoort en ver­hoort.

Lieve Moeder, red ons en al die Uw kin­deren zijn, voor de ondergang van de eeuwige ver­doemenis.

Laat ons eraan herinne­ren, dat elke dag Uw Moe­der­schap over ons komt, zodat wij nu en altijd mogen zeggen :

“Redt ons Moeder voordat wij vergaan!”

Als de dageraad ten einde is, leg ons dan telkens ter ruste aan Uw Moeder­hart, zodat wij ons vei­lig weten eerdat de nacht aanbreekt.

En wanneer wij U roepen Moeder, hoor ons dan aan!

Zo zal Moederdag ons al­tijd aan U binden en geve de Goede God, dat wij met U gelukkig mogen zijn.

Moeder van Jezus en Bruid van Vader Jo­zef, bidt voor ons en al Uw kinderen!

Amen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief