Gebed tot Maria de Onbevlekte Maagd

8 december 1981

H.Maria Onbevlekte Maagd, Moeder van Jezus en ook Onze Moeder. In de aller­grootste nood wenden wij ons vol  ver­tro­uwen tot U ! Bij U durven wij om raad vragen omdat wij wete­n, dat U Ons Aller Moeder zijt. Door Uw Onbev­lekte Maagde­lijkheid zijt Gij vrij gebleven van ook maar de aller­kleinste nalatighe­id. Doch door de Al­lerbitterste Sma­rten werd Uw Moe­derhart onmense­lijk leed toege­bracht. Gij kende het Lijden van Uw Lie­ve Zoon Jezus en voelde elke hamerslag en de ondragelijk­ste pijnen van Zijn folterin­gen en krui­siging. En omdat Gij, Moeder, elk lijden kent van Uw kin­deren, zullen wij ook nu niet tevergeefs bij U hoeven aankloppen. Gij kent het lijden en de ziekte van hen die wij U aan­bevelen, maar ook de bitte­re noodzaak van ve­len. Want als Moeder van ons, Uw kinde­ren, voelt Gij ook elk ogenblik van de dag het leed van hen die ons zo dierbaar zijn. Daarom durven wij ook vol vertrou­wen bij U aan te komen om raad en sterk­te in onze volkomen ontred­dering, vooral voor hen, die door hun leed en lij­den geen uitweg meer vin­den of zien.

Maar bij U kan elk kind terecht met zijn moei­lijk­heden in dit leven. Niemand be­ter dan een moeder kent het hulp­geschrei van haar kinde­ren en het wee­klagen van hen, die de strijd aan­bin­den van een niet te dragen leed. Wij vragen U nede­rig geef allen Uw troost bij de angst van het leven waar zovelen mee te kampen hebben. Zij zoeken naar elk moge­lijk contact en proberen zich vast te grij­pen aan de al­ler­kleinste strohalm. Maar bij wie kun­nen zij dit beter doen dan bij Ons Aller Moeder ? Kom ook allen te hulp die het spoor bij­ster zijn, want ook deze kinde­ren hebben behoefte aan steun door Uw Moeder­lijke Tederheid. Geef ons een vol­ledig ver­trouwen en meer geduld in onze be­proe­vin­gen, zodat wij zeggen durven : Hier zijn wij Heer om Uwen Wil te doen. Maar houdt ons gebor­gen onder Uw Moeder­hart, dat van liefde warmte uit­straalt voor allen die leeg zijn en koud van bin­nen. Want dan pas zullen wij de Weg, de Waar­heid en het Leven vinden en kun­nen bid­den : Door Uw Onbevlekte Ontvan­genis O Maria, zuiver ons lichaam en heilig onze ziel !

Onbevlekte Bruid van de H.Geest bidt voor ons in alle noden en laat ons niet alleen achter in de strijd, maar hoor ons kinderlijk smeek­gebed !

Geef ons een volledige overgave, maar kom ons te hulp !

Tot wie zouden wij anders gaan ?

Spreek Moeder Uw kinderen luisteren !

Wil ons allen helpen !

Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief