Gebed tot het Heilg Hart van Jezus

30 juni 1981

Oneindige Goede God,

groot en geduldig in Barmhartig­heid, wij weten maar al te goed dat Uw Heilig Hart telkens opnieuw groot leed wordt aan­ge­daan. Steeds verder dwaalt de mens van U af en een groot aan­tal is de weg kwijt die zij van hun ouders kregen aan­gewe­zen.

Wij willen hier niet bij stil­staan maar verder blijven zoe­ken. Maar hoe weinig denken wij aan het voorrecht dat wij genie­ten om nog te kunnen bid­den!

Hoe vaak leven wij niet in onmin met hen die ons voor­heen zo dierbaar waren.

Als Kind al zijt Gij Uw Ouders steeds onderdanig geweest.

En welk een immense liefde bezat het Huisgezin, waar­toe Gij hebt willen beho­ren.

Toch hebt Gij die liefde met ons willen delen.

Want reeds voor Uw afsterven als mens hebt Gij Uw Moeder aan ons allen toege­kend.

Alvorens Gij door de H.G­eest gevormd werd in de Schoot van Uw Maagdelijke Moeder, hebt Gij Vader Jozef aangest­eld als Too­nbeeld voor elk huisge­zin, doch Hem o­ok als Patroon gegeven voor de werkende mens.

Goddelijk Hart van Jezus elke dag op­nieuw zullen wij proberen ons op te offeren voor alle noden die op de wereld zijn, bijzonder voor die van de H.Ke­rk opdat zij opnieuw zegeviert.

Lieve Jezus strek alle wijsheid – die in Uw God­delijk Hart verborgen is – uit over de uitspra­ken, die onze H.Vader de Paus ons voorhoudt, opdat er vrede en ver­zoening moge heersen onder alle vol­ke­ren! Zorg dat Uw H.Naam zal worden uitgedra­gen door allen, die Uw kinderen zijn! Aan U o Goddelijk Hart van Jezus komt alle eer en lof toe, want Gij hebt door Uw Kruisdood onze zaligheid verwor­ven. Daarom beminnelijk Hart van Jezus gele­den voor alle zonden van de wereld, ont­ferm U over ons en alle stervenden!

Amen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief