Gebed van overgave aan Jezus

25 maart 1990

Heer ik neem alles aan, wat mij mocht overkomen of ten deel zal vallen volgens de Beschikkingen Uwer Wijze en Goeder­tieren Voor­zienigheid en geef mij, o Koning der Liefde de verzekering, dat het mijn wil is, U van zó nabij mogelijk te volgen waarheen Gij Gaat, terwijl ik door Uw Voor­bee­ld het lijden en de we­der­waardigheden des levens geduldig en kloekmoedig zal verdragen!

Hier ben ik Heer! Beschik over mij, want ik zal Uw Opro­ep niet langer weerstaan Die ik vernam, want alles aan U trekt mij naar U: de Schoonheid Uwer H.Mens­heid, Uw Smarten, Uw Verwond Hart, Uw Door­boorde Handen en Voete­n, Uw met do­or­nen Ge­kroond Hoofd en de Stromen Bloe­d, Die uit Uw Ver­sch­eurde Ledematen Vloeien.

Gij vergiet nog steeds Uw Bloed op aar­de, Gij laat het Neder­vloe­ien in mijn hart.

Lijdt Gij nog Heer? Gij voegt mij de Ver­diensten van Uw Lij­den toe.

Gij Offert Uw Dood voor mij op en Sc­he­nkt mij, – tenein­de mijn moed en ver­tro­uwen steeds levendig te houden, – altijd door Uw Hart, Uw Liefde, Uw Hei­lige Won­den en Uw Oneindige Verdien­sten.

Geef Genade voor mijn ziel!  Genade we­gens mijn berouw over mijn gebreken en ongerechtigheden, maar ook Genade voor allen, die mij lief zijn!

Laat niet toe Heer, dat ik ooit vrij­wil­lig terug­val in de zonden, die Gij mij Vergeven hebt.

Laat Uw Bloed Stromen voor allen die U dierbaar zijn, vanaf Het Kruis in de Kelk en dat Het voor allen de vrede  bre­ngen zal.

Moge het zó zijn Heer, ik dank U, wees Gij mij Genadig.

Amen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief