8e dag: gebed voor het ongeboren leven

Goede Vader, omwille van de marteldood van vele jeugdige slachtoffertjes, die om de Geboorte van Uw Lieve Zoon op bevel van Herodes werden gedood, komen wij Uw Bescherming afsmeken over de miljoenen ongeboren levens, die door veelvoudige...

Lees verder
7e dag: gebed over de Wederkomst van Jezus Christus

Lieve Moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de Wederkomst van Uw Zoon. Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment. Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal betreden...

Lees verder
6e dag: gebed om heilige priesters

O Jezus, Eeuwige Hogepriester, aanvaard onze gebeden, die wij richten tot de Troon van de Allerhoogste, Driewerf Heiige God! Gij kent immers het verlangen van de mensen om goede Zieleherders. Stort daarom Uw Hemelse Gaven over hen uit, Gij Die...

Lees verder
5e dag: gebed om zielenleiders

  De Priester is geenszins een menselijke steun, hij is meer dan de Engel, die op de gevaarvolle reis van het leven over mij waakt; hij bekleedt ten opzichte van mij de Plaats van Jezus Christus, vergeeft mij mijn zonden en ontsluit mij de...

Lees verder
4e dag: gebed ter ere van de H.Eucharistie

“O God, Gij wordt in zekeren zin mijn Wezen !” ja Gij zijt de Emmanuël, de God met ons, na enige ogenblikken zijt Gij wezenlijk, Persoonlijk met mij Verenigd! Jezus Begeert deze innige en Geheimvolle Liefdevereniging. Mijn Heer en...

Lees verder
3e dag: gebed voor de zielen in het vagevuur

O mijn Verlosser, ik wens de zielen in het vagevuur in de Verdiensten van Uw Offer te doen delen; Wil, bid ik U, door Uw Kostbaar Bloed, dat Gij voor haar Vergoten hebt, haar pijnen verminderen en verkorten, opdat zij, na de Heerlijkheid des...

Lees verder
1e dag: gebed van de biecht

  Neen mijn God, het zijn niet de schepselen die ik beledigd heb, maar ik heb tegen U gezondigd, hoezeer ook van de bewijzen Uwer Liefde omringd. Het was mij wel bekend, dat Uw Oog mijn schreden gadesloeg, maar ook dit heeft mij niet...

Lees verder
Gebed tot de H.Joachim en Anna

26 juli 1981 Heilige Joachim en Anna, Die door God de gena­de werd verleend Ouders te zijn van Uw Dochter Maria, Die op Haar beurt we­gens Haar Onbev­lekte Maag­de­lijkheid het voorrecht mocht genieten Jezus te dragen in Haren Schoot en Hem mocht...

Lees verder
Gebed tot de H.Michaël

29 september 1981 Heilige Michaël, Grote Strijder en St­eu­npilaar van Gods kinde­ren, breng spo­ed­ig redding voor de H. Ke­rk over de gehe­le we­reld, die in de allergrootste nood verkeert. Door het uitverkoren volk wordt Gij ver­eerd en...

Lees verder
Gebed tot de H.Joannes

13 juli 1982 Goede, grote Heilige Joannes Baptista, Gij die in de Zalige Schoot Uwer moeder reeds voor Uw geboor­te de Naam ontving door Onze Heer Jezus, wij sme­ken U ons te willen be­hoeden voor alle gevaren van deze we­reld. In het bijzonder...

Lees verder
Gebed ter bescherming tegen de duivel

8 december 1984 Heer wij wenden ons weer vol vertro­uwen tot U, want Gij al­leen bezit die Al­macht welke niemand ooit kán en zál over­tref­fen. Velen van Uw Schepse­len zitten   he­laas reeds ge­van­gen Heer in de strik­ken van de duivel welke...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief