8 september 1988 – 14.05

Kinderen, het is vandaag een wel zeer vreugdevolle dag voor Mij, nu Ik, Uw Hemelse Moeder, hier zovelen van Mijn getrouwen mag aantreffen op de Herdenkingsdatum Mijner Geboortedag. Daarom wil Ik allereerst U allen danken dat U gekomen zijt om met...

Lees verder
10 juli 1988 – 13.55

Kinderen, juist op de tijd, dat de wereld zwijgt, heeft de Hemel een Boodschap voor u. Gij allen komt naar deze plaats, omdat u wilt blijven strijden tegen de ongegronde uitspraak van het Bisdom waartoe ook Berlicum behoort. Tot degenen, die af...

Lees verder
24 juli 1988 – 14.05

Trouwe Gebedskinderen. Deze Boodschap houdt allereerst een groet in van Uw Hemelse Moeder, gepaard gaande met een vraag, die Zij U stellen wil. Gaarne aan U dan een verzoek om elf dagen, voorafgaande aan Mijn Feestdag en sluiting van Het Mariale...

Lees verder
26 juli 1988 – 04.35

Mijn Geliefden ! Vandaag viert de Hemel de Feestdag van Mijn Ouders, welke gij allen kent van de namen Joachim en Anna. Tesamen hebben Zij het Ouderschap beleefd naar Gods Welbehagen en hun diep Geloof doorgegeven aan Het Kind, dat Zij Maria...

Lees verder
10 juni 1988 – 14.53

Gegroet, gij lieve kinderen ! Niet zoals u gewoon zijt spreek en ben Ik in Mijn Hofke, maar nu ontvangt u Mijn Boodschap vanuit de woning van aan van Mijn allertrouwste Priesterzonen, welke Ik eens heb aangesteld als Geestelijk Leidsman en Vader...

Lees verder
22 juni 1988 – 14.05

Kinderen, met pijn in Het Hart moet Ik u helaas mededelen, dat de Bisschop van dit Bisdom, aan Het Bestuur van Het Hofke een schrijven heeft gericht dat u Mijn Boodschappen niet meer ontvangen mag. Ik vraag u daarom nog meer te bidden tot de...

Lees verder
26 juni 1988 – 14.05

Kinderen van aan en dezelfde Vader, kinderen gij die eenzelfde Moeder ontvangen hebt bij het Lijden en de Doodstrijd van Mijn Enigst Kind Jezus, wees verheugd als u te lijden hebt. Dank God in plaats van uitzichtloos somber te zijn; want het...

Lees verder
26 april 1988 – 21.30

Lieve kinderen ! Nu allen behoort gij nog tot Mijn getrouwen. Hedenavond ben Ik in ‘t Hofke als Moeder van Goede Raad. De Boodschap – nu vier dagen geleden aan u allen gegeven – gaf Mijn Zoon Jezus en sprak voor het eerst tot u...

Lees verder
22 april 1988 – 20.00

Elisabeth, hier spreekt Jezus vandaag tot jou. Luister naar Hem. “Kom en zie ” !….. Ik ben je Broeder ! Niet in een vreemde woning wil Ik jou binnenleiden, maar tot de innigste gemeenschap met Mij wil Ik jou verheffen...

Lees verder
1 april 1988 – 15.00 Goede Vrijdag

Lieve trouwe kinderen ! Lang heb Ik gewacht om wederom Mijn Woord tot u te richten, hetwelk Ik via Elisabeth steeds aan u allen geef. Gij die hier in gebed verenigd zijt, ziet, dat op dit ogenblik het door haar op papier wordt gezet en niet zoals...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief