10 juli 1988 – 13.55

Kinderen, juist op de tijd, dat de wereld zwijgt, heeft de Hemel een Boodschap voor u.
Gij allen komt naar deze plaats, omdat u wilt blijven strijden tegen de ongegronde uitspraak van het Bisdom waartoe ook Berlicum behoort.
Tot degenen, die af en toe hier aanwezig zijn, moet Ik dit zeggen: Zolang jullie alleen maar hier willen zijn om te bespieden of Mijn Priesterzoon, de Geestelijke Vader van Elisabeth, toch hier aanwezig is en critisch luistert wat of Mijn dochter mededeelt voor of na elke Gebedsdienst, vraag Ik u nogmaals liever deze Gebedsruimten niet te betreden, daar de laster, welke u doorspeelt als leedvermaak, eens hierover de Hemelse Vader u zal aanspreken.
Waarom zou hier niet gebeden mogen worden, de Kerk kan dit nooit verbieden.
Zelfs het H.Misoffer wordt op vele plaatsen, w.o. sport- en vliegvelden, maar ook in de vrije natuur of ziekenkamers opgedragen. Zoals u zelfs hebt kunnen waarnemen, draagt deze Paus op en in vele openbare gelegenheden buiten Het Heilig Kruisoffer op.
Dit wordt toegestaan en kan dus elders ook nooit verboden worden.
Jezus heeft Zijn Heilig Lichaam laten verminken en bespotten voor alle zonden van de mensen en Zijn Heilig Bloed stroomt nog steeds over de Altaren van de gehele wereld.
U mag iedere dag de H.Communie ontvangen na een oprecht berouw.
En zou men niet gereinigd zijn door het Heilig Boetesacrament, de Biecht, talmt deze Liefdevolle Zaligmaker niet, om toch in dit onzuivere hart neder te dalen.
Hij blijft elk mensenkind beminnen, want God de Vader heeft allen geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis.
De Bisschop van ‘s-Hertogenbosch heeft een verbod opgelegd aan Mijn Bestuur dezer Plaats om Mijn Woorden nog langer te verspreiden.
Doch aan u is nu de taak om deze onder de mensen te brengen.
Indien gij niet gelooft, dat deze Boodschappen van Mij komen, vraag Ik voor U, aan al Mijn getrouwen om gebed, opdat u aans weten zult waaraan u getwijfeld hebt.
Kinderen, u hebt vernomen, over wat er is gebeurd in de H.Kerk, n.l. de scheuring waar Ik destijds over sprak.
Wat denkt u, zou alleen de schuld gezocht moeten worden bij deze gesuspendeerde aartsbisschop ?
Neen ! Want wat gebeurt en mag allemaal in de Kerk ?
De meeste Priesters hebben nog weinig eerbied voor Het Allerheiligste Sacrament des Altaars en na het uitspreken van de Consecratiewoorden wordt er weinig of niet geknield.
Er zijn zelfs Gewijden onder hen, die zeggen dat het alleen een symbolisch teken is en Zijn Kostbaar Bloed niet werkelijk in de Kelk aanwezig is en ook Zijn Heilig Lichaam slechts zien als gewoon gewijd brood.
Predicatie en Communie uitreiken laten zij over aan leken terwijl zij rustig zittend toekijken.
Kerk van Nederland waar is Uw Plicht gebleven ?
Met Mijn Beeltenis in gezamenlijke bidprocessies de straten ronddragen of een kaarsje laten branden, doch weinig eerbied tonen tijdens Het Heilig Kruisoffer, verdient Mijn Wederliefde niet en zal ook weinig of geen verhoring bekomen.
Deze maand, welke bijzonder is toegewijd aan Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, verdient alle eerbied.
Zeg dikwijls tot Hem : O, Jezus, ik wens te sterven aan alles wat mij van U scheidt, want er is voor de christelijke ziel geen onderscheid tussen de voorbereiding tot de H.Communie en de voorbereiding tot de eeuwigheid; de ene zowel als de andere leidt tot U, alleen uit de eeuwigheid is geen terugkeer mogelijk.
Het woord: “Wees altijd bereid “! klinkt mij thans uit Het Tabernakel als een Roep van liefde, als een tot mijn hart gerichte liefdevolle uitnodiging tegen.
Ik zal er aan beantwoorden met een heilzame vrees voor Uwe Heiligheid.
Verleen mij de genade tot de H.Communie en tot sterven bereid te zijn.
Kom, O Jezus, ik neem deze laatste slag, die mijn offer zal voltooien en aan mijn ziel een grotere gelijkvormigheid zal geven met Uw Goddelijk Beeld, bereidwillig uit Uw Handen aan.
Deze Woorden komen rechtstreeks uit de Mond van Uw aller Moeder en niet zoals U wordt meegedeeld uit vrome boekjes overgeschreven.
Ik blijf komen ! Beloof Mij dan Uw trouw !
Tijdens deze dienst is Uw vroegere Leider, Mijn Priesterzoon in de geest met U verenigd. Tezamen met Mij zullen deze Gewijde Handen met liefde uit geheel Zijn hart en het Mijne U allen zegenen.
De Priester zegent U met Zijn Priesterlijke macht en Ik in Naam van Onze Vader + Wees gegroet !

Aanmelden voor de nieuwsbrief