8 september 1988 – 14.05

Kinderen, het is vandaag een wel zeer vreugdevolle dag voor Mij, nu Ik, Uw Hemelse Moeder, hier zovelen van Mijn getrouwen mag aantreffen op de Herdenkingsdatum Mijner Geboortedag.
Daarom wil Ik allereerst U allen danken dat U gekomen zijt om met kinderliefde naar Mijn gesproken Woord te willen luisteren en dit op een bescheiden manier zult uitdragen.
Toch tref Ik voortdurend pelgrims aan, die niet voor de waarheid durven uitkomen dat zij alleen maar deze plaats bezoeken om met critische blikken de hele Dienst willen gadeslaan, waarin zovele goedwillende mensen zijn.
Lees en herlees in de geest de Woorden welke Ik met zoveel Liefde tot U allen richt.
Zoek nooit de vertroosting, welke deze Liefde geeft, zonder er aan te denken, dat Ik gekomen ben om het gehele mensdom te komen redden wat verloren dreigt te gaan. God heeft Mij naar U gezonden omdat Hij van U houdt. Hij verwacht dit ook van U.
Uw taak is het, het voor Zijn Goddelijk Hart zo Smartelijk Lijden, Hem zonder ophouden in het Tabernakel bereid, door de zielen, die het Sacrament Zijner Liefde onteren, te verzachten.
Zijn Hart bemint U met een onbaatzuchtigheid, die de edelmoedigste gevoelens in het Uwe moesten opwekken, welke bij iedere Communie nog moesten toenemen en slechts door de dood konden worden uitgedoofd.
Deze waarheid zal U doordringen opdat Gij aan de ingevingen Zijner Genade getrouw al Uw handelingen verricht, het enige doel, Hem daardoor grotere eer te geven, zonder acht te slaan op Uzelven.
Het offer van ‘s-Heren Wil was nog een groter Offer dan Het Offer van Zijn Lichaam aan Het Kruis, dat nu zo bespot wordt over de gehele wereld.
Hierover behoeft U geen uitleg.
Dagelijks kunt U met Dit Offer, zo plechtig en volmaakt mogelijk opgedragen, verenigen.
Op het Altaar offert de Goddelijke Verlosser Zich met Dezelfde Liefde en met Denzelfden Wil op. Offer Hem den Uwen, opdat hij geheel in Zijnen Wil opga.
Neem een grootmoedig besluit, Uw voorkeur, Uwe genegenheid, Uw voordeel op te offeren, de bezwaren van den dag uit liefde tot Hem, te dragen en ondanks alle moeilijkheden in Uw leven, Hem trouw te blijven.
Kinderen hebt geen zorgen als gij niet in staat zijt om te bidden.
Roept alleen Mijn Naam en Ik zal naar U luisteren.
Geef den moed niet op als gij bij al Uw lijden niet onmiddelijk verhoring bekomen moogt, als gij meent daarop recht te hebben.
Vraag Uzelve eens af of gij een ander pijn hebt gedaan, door alsmaar, misschien onbewust, kwaad over Uwe naaste te spreken. Want indien gij lastert en de goede naam onteert en bespot van degene, die naast U staat, kunt gij niet zeggen God lief te hebben.
Bemin daarom Uwen medemens zoals gij Uzelve liefhebt.
Spreek geen enkel kwaad over de vrouw, welke Ik als werktuig gekozen heb om Mijn Boodschap aan U gericht, uit te dragen om allen hierin te laten delen.
Zeg niet, dat Uw Hemelse Moeder zulke Woorden nimmer spreken zal.
Wanneer een aardse moeder haar kind alleen maar zoete woordjes heeft toegespeeld, zal het nimmer begrijpen, maar nog minder willen toegeven, dat dit zijn moeder is, als uit diezelfde mond harde verwijtingen en scherpe vermaningen naar buiten vloeien.
Wanneer zou Uw Moeder, Die bij Haar Geboorte de Zoete Naam Maria ontving, Zich niet streng en rechtvaardig in Haar uitspraak kunnen wenden tot degenen, welke Zij noemen mag : “Mijn kinderen “?
Ik zou niet naar U gezonden en gekomen zijn als het een wereld was met rechtschapen mensen en alleen goede bewoners, die enkel en alleen liefde hadden voor elkander.
Allen zal Ik blijven liefhebben en met U allen Het Kruisteken maken door de ontvangen Zegen, welke een van Mijn Getrouwe Priesterzonen over U heeft uitgesproken.
Wees deze Priester dankbaar en bidt God dat zijn Ambtscollega’s hem niet belasteren. Dan zal de Zegen van den Vader op U allen rusten !
Ave !

Aanmelden voor de nieuwsbrief