16 juli 1979 – 03.00

Mijn kinderen, de Handeling van Jezus is geheimzinnig. Hij schijnt jullie daardoor te willen aanduiden, dat de ogen der ziel dikwijls minder door onwetendheid dan door onreinheid gesloten zijn. Gij moet ze allereerst reinigen van hetgeen ze...

Lees verder
21 juli 1979 – 23.30

Mijn kinderen, dank God voor hen, die uw zorg en vreugde zijn! Bid voor hen, die naast u leven, zodat gij tijd en aandacht voor elkander hebt, zodat ge vreugde blijft vinden met en voor elkaar. Bid voor hen, die door rechten en plichten met u...

Lees verder
26 juli 1979 –

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum de volgende twee gebeden gegeven. Eerste gebed: Gebed tot God de Vader God de Vader, Almachtige Eeuwige God, Die de schoot van de H.Maagd Maria tot levend Tabernakel hebt voorbereid aan Uw Zoon...

Lees verder
3 juni 1979 – 04.00 Hoogfeest van Pinksteren

Mijn kinderen, vandaag is het een der grootste feesten der feestdagen! Want heden is jullie gezonden de Heilige Geest! Hij was Het, Die Onze Zoon aan de wereld schonk, door Mij! Hij was de Geestelijke Vader van Ons Kind en toch verplaatste Hij...

Lees verder
13 juni 1979 –

Opdeze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum het volgende gebed gegeven tot de H.Jozef: H.Jozef, machtige Voorspreker bij God de Vader, omdat Gij Zijn Zoon hebt opgevoed en met een Vaderliefde omringd hebt, kunt Gij veel verkrijgen van de...

Lees verder
30 april 1979 – 15.10

Mijn kinderen, Ik ben nu in jullie midden als de Koningin van Hemel en Aarde, maar vooral ook als de Koningin van de Vrede. De meesten van Mijn kinderen menen, dat zij de vrede zichzelf kunnen geven, want dat niets hun meer in de weg staat, omdat...

Lees verder
26 april 1979 – 07.00

Mijn kinderen, ge bent in de veronderstelling, dat ge voldoende bidt en enigszins vraagt ge zich zelf misschien af: Haalt bidden wel wat uit, bereikt men daar wel mee wat we eigenlijk wensen? Hoevele offers kent ge in dit leven en wat je alle...

Lees verder
15 april 1979 – 07.00 Pasen

Mijn kinderen, de Vrede moge met u allen zijn. De Vrede tussen God en de mensen, tussen uw ziel en zaligheid. Ik zal over u allen de Geest uitstorten, dezelfde Geest Die Mij benaderde en Mijn Ziel vervuld heeft met een eeuwigdurend geluk. Ik zal...

Lees verder
12 april 1979 – 23.30

Mijn kinderen, spoedig zal het uur slaan, dat de Sterfdag begint van Onze Zoon! De dag, waarop het H.Bloed van de Mensenzoon Jezus over de aarde stroomde, de dag van Lijden en Dood met een zinvolle betekenis, de dag, die elk schepsel verlossing...

Lees verder

Aanmelden voor de nieuwsbrief