25 mei 1980

…Jezus vroeg aan Petrus: “Bemint gij Mij meer dan deze?”
Deze treffende vraag, die op elk ander ogenblik het hart van deze grote Apostel van vreugde moest doen kloppen, ten bewijze dat de Heer meer liefde van hem verlangde dan van anderen, drong nu als een scherpe pijl door zijn ziel.
Deze, tot drie-maal toe gerichte vraag van Zijn Goddelijke Meester, na een kort geleden misdrijf, scheen de toewijding, door de apostel openlijk aan de dag gelegd, te betwijfelen.
Jezus heeft deze vraag niet alleen tot Petrus gericht, maar Hij doet aan allen eenzelfde oproep.
Petrus was de eerste in de belijdenis van het geloof aan de Verlosser, maar hij was ook de vurigste in de betuiging zijner liefde voor zijn Heer.
Overweeg het derde woord van Petrus en pas het op uzelve toe door te spreken: “Gij weet alles Heer, Gij weet ook dat ik U liefheb!”
Het Onze Vader heeft Jezus Zelf aan de mensen gegeven, doch het Weesgegroet dat het schoonste gebed is na het Onze Vader, is de volmaaktste groet die gij uw Moeder bieden kunt. Want dit gebed doet Mij herinneren aan de komst van Onze Zoon door de Liefde van de H.Geest.
Deze groetenis was door de Aartsengel Mij toegesproken en nà Mijn fiat zag Ik de H.Geest over Mij neerkomen. Zijn Vleugelen bleven wieken boven Mijn Gestalte en toen Hij Mijn Ja-woord vernam, streek Hij liefdevol neer om Zijn Bruidje geheel zachtminnend aan Zijn witzilveren Borst te drukken.
Heeft de H.Geest in uw ziel niet de ware Godsvrucht geplant, zorg dan, dat gij er alle tijd aan besteedt om hem op te kweken, opdat Hij Zijn ware vruchten zal voortbrengen. Want daar het een levende Boom is wil Hij door één blik van uw ziel ontwikkeld worden en opgekweekt.
Laat de vogelen echter niet nestelen in deze boom, want deze zijn de zonden die alleen al door hun aanraking een beschadiging aan de takken kunnen brengen, zodat hij breekt en tenslotte afsterft.

Als gij de Boom des Levens aankweekt, zoals Hij door de H.Geest in u geplant is, dan zal hij in korte tijd zo hoog opschieten, dat de vogelen des Hemels er hun verblijf in nemen, dan zal hij nog juist op tijd zijn vruchten van Genade voortbrengen. Gelukkig te prijzen is de ziel waarin zij tot groei en wasdom kwam.
Maar veel gelukkiger is te noemen de ziel die de Vrucht Mijns Lichaams smaakt en ze bewaart tot aan de laatste dag van haar leven, om dan gelijk met haar en de H.Geest op te wieken naar de Allerhoogste, Die u allen geleiden en bestieren zal.
Komt, prijst Hem Die Machtig is, want grote dingen heeft Hij aan Mij gedaan en eeuwigdurend blijft Zijne Barmhartigheid.
Accénde lumen sénsibus, Infúnde amórem córdibus, ( Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt ), dan zullen allen binnen kunnen gaan in het Rijk van de Vader.

Aanmelden voor de nieuwsbrief