12 september 1979

Mijn kinderen, toen gij uw hart had klaargemaakt om Jezus, Mijn Zoon, te ontvangen, was Ik reeds hier aanwezig! Op hetzelfde ogenblik, dat Hij hier Zijn intrede deed, was Ik ook bij Hem. Want zoals Ik reeds meermalen gezegd heb, zal Ik Mij steeds bij Hem vervoegen.
Nimmer laat Ik Hem alleen, zelfs wanneer Hij komt onder elke H.Mis ben Ik vertegenwoordigd met Hem. Waar Hij is onder de mensenkinderen, daar zal Ik te allen tijde zijn.
Vandaag heeft Hij gezegd: “Mijn Moeder, Gezegend is zelfs Uw H.Naam, alsmede Uw Persoon Die Mij gebaard heeft.”
Voor alle eeuwen heeft Mijn Vader Mij voorbestemd, dat de Moeder van Zijn Zoon Maria zou zijn.
Maria, zei Hij, Die Onbevlekt is zoals geen enkel schepsel op aarde zal zijn!
Wanneer gij bidt: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, is deze uitspraak een zegen voor Hem, voor Mij en voor de Vader Die Mij geboren liet worden.
Wie vaak door de dag alleen maar de verzuchting doet door te zeggen: Maria, heeft hij al een volle aflaat verdiend, tenzij gij het gewoon uitspreekt.
Het moet dus oprecht gemeend zijn en laat je hart van liefde spreken. Elke verzuchting, die gij uitspreekt, waaronder de Naam Maria voorkomt zal u gezegend zijn.
Als gij in nood verkeert, wat is dan het eerste wat gij roept? Is het niet het woord Moeder. Juist, dat hebt gij meegekregen bij uw geboorte.
Denk, wanneer gij roept Moeder, ook aan de Naam Die Mijn Ouders Mij hebben gegeven Maria!
Mijn Vader zegt: De Hemel siddert, wanneer men op aarde in nood Haar Naam alleen nog maar roept.
Kunt gij niet bidden, kunt gij niet spreken, kunt gij aan niets denken, roep dan Maria en Ik zal er zijn om je bij te staan.
Het mooiste van alle schepselen, het geschenk dat Mijn Ouders van de Hemel ontvingen, was, dat Ik de Onbevlekte was Die de Vader Hun gegeven had.
Weet daarom Mijn kinderen, wanneer gij bidt: “De Namen van Jezus, Maria en Jozef zijn Gezegend van nu af tot in eeuwigheid”, dat Ik door deze aanroeping midden onder hen sta, die Mij liefhebben en die Ik ook het meeste bemin!
Geef daarom geheel uw hart, uw liefde, uw gedachten en uw verlangens aan deze Drie Personen, Die God de Vader het meest bemint.

Aanmelden voor de nieuwsbrief