11 november 1980

…Gij beklaagt u, dat gij zoveel te verduren hebt in dit leven. Gij had er zoveel van verwacht, doch telkens vindt gij de vele beproevingen een ware loutering. Breng het lijden van anderen, die om u heen zijn, eens voor de geest, dan zult gij weten, dat uw lijden geringer en veel gemakkelijker is.
Wilt gij niet lijden, dan wenst gij ook niet bekroond te worden.
Doch wilt gij deelgenoot worden van het Koningschap Gods, strijd dan kloekmoedig en met geduld verder. Zonder arbeid komt ge nimmer tot rust en zonder strijd kunt ge geen overwinning verwachten.
Jezus Christus heeft Zich aan u allen gegeven om de leegte aan te vullen van uw ziel.
Zorg ervoor, dat gij bij een algehele verlatenheid niet enkel bedacht zijt op de bevordering van uw eigen zieleheil, zonder u te bekommeren om het eeuwig welzijn van zovele anderen.
Gij treurt over alles wat gij hebt door te maken en wacht met bange bezorgdheid de toekomstige dingen af, die Gods Hand bestuurt.
Hoevele voorbeelden van deugd hebt gij bespot en hoevele werken van Godsvrucht nagelaten? Hoevele Genaden zijn u toegereikt, maar gij hebt de Hand geweigerd die u toegestoken werd. Hoevele inwendige verlichtingen hebt gij gedoofd en hoevele goede opwellingen onderdrukt, hoevele nuttige wenken in de wind geslagen?
En toch behoort gij nog aan Diegene, Die een Voorbeeld is van Rechtvaardigheid. Toch wil Hij u de vrede geven, die uw ziel voor elke onrust bewaart en voor iedere ongestadigheid behoedt.
Wellicht zult gij u afvragen waarom Maria u zo liefdeloos toeschijnt. Goede Woorden hebben vaak weinig vat op de mens en voor een strenge uitnemendheid, genaakbaar.
Hoe menigvuldiger uw zonden zijn en hoe groter de straf, die gij ervoor verdient, ook moge zijn, altijd zal Gods Barmhartigheid het getal en hare boosheid overtreffen.
En deze Barmhartigheid is niet twijfelachtig, want iedere Druppel van ‘s-Heren Bloed bevat al haar schatten. En nog dagelijks wordt dit Bloed voor allen opnieuw vergoten in het Offer van de H.Mis en de Verdiensten van dit Kostbaar Bloed u toegevoegd.
Hij moet u dus wel heel bijzonder Liefhebben, want Hij Offert Zich nog dagelijks voor uw redding en voor die van allen.
Vraag aan de H.Geest, dat Hij u ontsteken zal met het Vuur der Goddelijke Liefde, opdat gij zonder dit geheim te begrijpen, tenminste gevoelen moge, dat gij zulk een grote beminnelijkheid onwaardig zijt.
Moet gij dan uw ogen niet van schaamte nederslaan, dat gij de dierbaarste verlangens uwer ziel zo weinig begrijpt.
Toch kunt gij rustig tot Hem naderen, want Hij nodigt u immers uit: “Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt en Ik zal u verkwikken!”
Wacht dan niet langer en leg uw oor te luisteren en bid dan: “Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, doch spreek slechts een woord en mijn ziel zal genezen zijn!”

Aanmelden voor de nieuwsbrief