Zoals Hij in de Schoot van Zijn Moeder verbleef, zo is hij ook altijd geheel in u (11.02.81).

Hoe groot ook de vriendelijkheid moge wezen waarmede Hij u ontvangt, Hij stelt u nog een grotere gunst in het vooruitzicht : u namelijk neder te zetten aan Zijn Tafel.

Want niet gij zijt het, die God uitnodigt om het brood uwer armzaligheid met Hem te delen, maar Hij is het Die u uitnodigt om aan Zijn Feestdis plaats te nemen en het brood des eeuwigen levens te ontvangen. En zò groot is het daaraan verbonden geluk, dat de geheimzinnige sluier die Het Heilig Sacrament voor uw ogen verbergt bij de H.Communie schijnt weggevallen, geheel doorzichtig als hij geworden is door het geloof en de liefde.

“Kom tot Mij” spreekt Uw Goddelijke Verlosser. Indien Hij u niet beminde zou Hij Zich niet met u vereenzelvigen, teneinde uw wensen van nabij te vernemen en uw vertrouwen in Hem door een welwillende gemeenzaamheid te versterken.
Grif de deugden waarvan Hij u het voorbeeld geeft diep in uw hart en Hij zal uw naam diep in Zijn Hart prenten.

Bezat ge de liefde Gods in uw hart,het zou noch ledig, noch verdeeld zijn. Niet meer aan de wereld vraagt Jezus een toevluchtsoord, maar aan u !

Hij blijft geheel in de Hemel; maar zoals Hij in de Schoot van Zijn Moeder verbleef, zo is Hij ook altijd geheel in u, zonder Zich van Zijn Vader te scheiden. Hij is Vlees geworden om u te verlossen.
En de tijd nadert snel, dat deze laatste woorden in vervulling zullen gaan. Niet lang meer behoef Ik nog te roepen, want ook daaraan maakt de Vader een einde.

Tot nu toe liet Hij Mij naar u verplaatsen om door Mijn Woord en Boodschap het licht te brengen onder de mensen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief