Stem nooit voor partijen die abortus of euthanasie legaliseren (27.04.86)

Met politiek zal Ik Mij nimmer uitlaten, maar als het om abortus gaat en euthanasie, laat Ik Mijn Stem horen voor allen die luisteren willen.

Weldra gaan de stembussen weer open en u vraagt zich af welke partij u kiezen zult…

…teken nooit voor die partijen die abortus en/of euthanasie legaliseren, want als u daar uw stem aan geeft, verleent u steun aan de moordenaars.

Ik geloof in God is het eerste woord van het Credo.

Indien dit woord geen werkelijke inhoud heeft, dan hebben de overige uitspraken van uw geloofsbelijdenis geen enkele waarde meer.

Is Christus niet God, omdat dit laatste woord in uw geest niet iets werkelijks betekent, dan gaat alles van het Christendom teniet.

De Schrift en de Kerk leren u wie God is. Zou u daar machteloos tegenover staan ?

Indien de Heer niet door een lange en oneindig geduldige pedagogie de mensen geleerd had deze geheiligde Naam te spellen, zou er geen Evangelie zijn. Alwie naar Jezus luistert of het Nieuwe Testament leest en niet weet te zien, dat deze woorden een tot in het oneindige voortdurende weerklanken zijn van het Mysterie van God, de Schepper en het hoogste Voorwerp van liefde, voor hem zijn alle woorden, waardoor dat Mysterie hem nabij komt, volstrekt holle klanken.

Leef uit liefde en gij zult overwinnen, òòk als je eens verslagen wordt in de strijd van je innerlijk leven.

Laat je hart overlopen van liefde en dankbaarheid als je overweegt hoe de genade van God je iedere dag weer bevrijdt uit de valstrik­ken van de vijand die hij voor je uitzet.

Bekritiseren en vernielen is niet moeilijk; de minst geschoolde metselaar kan zijn beitel in de edelste en mooiste steen van een kathedraal slaan. Maar bouwen, dat is een werk waar meesters bij nodig zijn.

Wees nederig. Verlang niet te zijn als die vergulde windwijzer bovenop een hoog gebouw. Hij mag nòg zo glanzen en nòg zo hoog staan, voor de stevigheid van het gebouw is hij van geen betekenis.

Wees veeleer als de verborgen fundering onder de grond, waar niemand je ziet, dan zal, dank zij u, het huis niet instorten.

Een diepgaand en algemeen-verspreid kweken van het Godsbesef zou nodig zijn in het belang van een goed-beleefde Zondag.

God is de soevereine Meester, wiens glorie u bovenal dierbaar moet zijn. Maar Hij is ook de Schepper, wiens vaderlijke Voorzienigheid de voortdurende diepste bron is van al uw goed van wat in de loop van een week uit uw handen kwam, van die handen zelf en van de geest die ze leidt en van heel de activiteit die deze instrumenten ontplooien.

Indien niets u ontbroken heeft, dan is dat allereerst omdat God u niet ontbrak. Elke daad, elk werk, elk leven dat mooi en goed en echt christelijk is, draagt steeds dit dubbel teken : Liefde en Offer.

Heel de drang van de natuur wil het tweede, het offer, uitbannen of althans versluieren en doen vergeten. Men wil wèl beminnen, maar niet lijden.

Door in je verdriet met Jezus’ Lijden mee te voelen kom je open voor de liefde waarmee Hij dit alles voor u over had en verduurde.

Lijden zonder liefde is onmenselijk en voert tot van alles : moedeloosheid, passieve berusting, wanhoop. Dat is onmenselijk en nog minder is het christelijk.

Lijden is maar een stuk van het Kruis, het is er alleen het hout van.

Op het Kruis is de Gekruisigde Jezus Christus, dat lijden is de grondstof voor liefde.

Het kruis vertoont zich in allerlei vormen, de meest ergerlijke zullen ook het meest verdienen “Kruisen” genoemd te worden.

Niemand kan zeggen, dat hij dit weet; het Kruis, evenals Jezus, wordt alle dagen opnieuw ontdekt. Alle dagen verrast het.

Mocht het Kruis u tegenkomen weet dan, dat God het zò gewild heeft en dat Hij verwacht, dat u alles uit Zijn Hand wilt aanvaarden.

En op 19.03.1987

… Zoals Ik u voorheen al eens heb voorgehouden, ligt het niet in Mijn bedoeling om Mij over politiek uit te laten. Maar wel voel Ik, als Moeder verplicht, om Mijn kinderen erop te wijzen, dat zij door een ondertekening, het jawoord hebben gegeven om het leven van de meest weerloze mensjes te laten afbreken.

Zou men zo af willen zien van de lijdensweg, om samen met Jezus Christus de berg te beklimmen ? …

En op 13.08.1989

… Wanneer de Wet vasthoudt, dat abortus en euthanasie wordt toegela­ten, is Uw Regering òòk aansprakelijk voor de moorden die op deze wijze worden uitgevoerd.

Zoals Ik U reeds andermaal voorgehouden heb, bent U medeschuldig als U tekent met de rode kleur, dat het bloed is èn de dood bepaalt voor de meest onschuldigen.

God gaf U het leven, maar eveneens aan het ontkiemende zaad, wat het begin is van de ontwikkeling van dit broze mensje.

Als U tóch van plan zijt dat ronde cirkeltje rood te kleuren, tot instemming voor euthanasie, dan moet U er niet van opzien als men U of Uw familieleden de dodelijke injectienaald gaat inbrengen.

Of het nu passief of actief gebeurt, het is altijd moord !…

Aanmelden voor de nieuwsbrief