St. Jozef heeft momenteel een grote taak gekregen van de Hemelse Vader. (20.03.79)


Nu wij in de maand zijn, toegewijd aan de H. Jozef, zal hij, wanneer men in nood zich tot hem wendt, ons van Zijn liefde blijk geven. Hij was op aarde de man met een zeer opvallende karaktertrek van goedheid en zachtzinnigheid.
Als men lang moet bidden om genezing te bekomen naar lichaam of ziel wil dit niet zeggen, dat de zieke geen genezing bekomt.
God stelt dan de genezing uit om het goede, dat door deze ziekte tot leven komt, op te laten komen, zodat de genezing dan uit goede daden zal voortvloeien. Zij voelen dan pas, dat de genezing alleen van boven komt. Al zouden de artsen een helpende hand hebben geboden, niet alleen de macht van uw hemelse moeder ondervindt men herhaaldelijk, maar ook de H. Jozef laat zich niet onbetuigd. Al degenen, die hem een speciale vurige godsvrucht toedragen, zal hij bijstaan als zij zich onder zijn bescherming stellen.
Weet, dat hij op aarde momenteel een grote taak heeft gekregen van de hemelse Vader.
Wanneer men er geen geloof aan hecht, probeer het dan tenminste door uw vertrouwen te geven, door zijn voorspraak in te roepen.
Weet, dat hij niet alleen beschermer is, maar ook vader van de Kerk van Christus.
Jozef is de rechtelijke vader van onze zoon Jezus, vader in de verhevenste zin! Meer komt dit tot uitdrukking dan dat hij de natuurlijke vader was geweest van Jezus.
Bid en roep hem aan als beschermer van de huisgezinnen. Met recht wordt hij dan ook beschermer genoemd van het ongeboren leven.
Mijn kinderen, laat u niet meeslepen in deze moderne tijden, dat voorbehoedsmiddelen zijn toegestaan.
Alleen een periodieke onthouding is nu geoorloofd.
Gezegend gij allen, die in de staat van moederschap verkeert, draag uw kind met liefde onder uw hart, dan zult ge straks de vreugde smaken, wanneer ge dit kleine wichtje in je armen kunt leggen en kunt vleien aan je boezem.
Blijf open staan voor de waarheid, dan zult ge het licht vinden, dat alle duisternis neerhaalt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief