Ook voor het kleine vruchtje in de moederschoot heeft Jezus de poorten van de Hemel geopend (07.10.81)

Want niet om éne ziel te redden heeft Hij den Kruisdood ondergaan, maar voor allen die het leven kregen. Zelfs voor het kleine vruchtje in de moederschoot heeft Hij de poorten van de Hemel geopend, omdat het op aarde zijn geluk niet kreeg van hen die het verwekt hadden.

Velen zullen vragen : Waarom herhaalt Maria zo vaak deze noodkreet? En waarom zijn er onder u die zelfs spreken, dat Ik te Fatima en Lourdes dezelfde Boodschappen verkondigde als heden en op velerlei plaatsen.

De mens kende toentertijd wel allerlei kwaad, maar was zich er niet bewust van hoe een abortus provocatus uit te voeren.

Men kende niet eens de betekenis van deze woorden en wist niet hoe men het beste een kind kon doden in de moederschoot, zonder de vruchtdraagster in leven te houden.

De Meester is daar, Hij roept u ! Deze gedachte boezemt u een heilige vreugde, een zoet vertrouwen in en Ik smeek u het altijd te overwegen en in uw harten te bewaren.

Dagelijks krijgt de mens deze influistering in zijn hart, want al zijn er verschillende talen, deze oproep verstaat men en geldt voor iedereen. Niet allen horen Mijn Stem, doch Mijn Woorden zijn wel voor allen uitgesproken én bedoeld.

Bidt zoals nu vaak het Rozenkransgebed, zodat ge deze stralenkrans vlechten kunt om Het Heilig Hart van Uwen Verlosser, Die allen bemint en hun zaligheid verlangt.

Blijf Hem verdedigen wáár gij kunt en ken uw plicht om Mijn Plaats te beschermen tegen de boze geesten en tongen. Want dan zal er zegen rusten op alles wat gij Mij vraagt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief