Ook de ongeborenen heeft God de Vader het recht op leven gegeven (26.01.81)

De dagen van uw leven zijn weinig en toch meestal boos. De mens wordt vol van smart en kommer door allerlei zonden besmet en door allerlei driften verstrikt en door bekoringen gedrukt naar de menselijke natuur.

Wanneer zal er eens vrede en onverstoorbare stilte heersen in het binnenste van uw harten ?

Als een arme balling heeft men u achtergelaten in een vijandig land, waar dagelijks gestreden wordt naar de rechten van de mens.

rechten van de mens ! Waarom spreek Ik eigenlijk ? Verstaat gij nog wat de Hemel wenst ? De mens heeft rechten, doch ook zijn plichten!

Wat doet gij met de ongeborenen ? Heeft hij nog rechten ?

Ja ! God gaf hun het recht om te leven ! Het recht om zich vanuit de moederschoot beginnen voort te zetten om ook aan anderen weer hun rechten te geven.

Misschien zijn er onder u die zeggen zullen, het is voorbij, de regering heeft beslist, maar de mens gaat verder, al is het illegaal. Noemt ge dat nog illegaal ?

Weet ge dan niet dat de Vader al uw geheimen kent ? Het kwade zowel als het goede ?

Waarom vreest men eigenlijk om niet voor de waarheid te durven uitkomen, dat abortus een strafbaar feit is, een moord !

Waarom beschuldigt gij Uw God als een van uw dierbaren het leven teruggaf aan Zijn Schepper ? Gods raadsbesluiten zijn u niet bekend. En waarom zoudt ge ze moeten kennen ?

Ook al kent gij ze, gij luistert niet eens meer naar Hem. Ook al gaat gij Hem uit de weg, luister dan tenminste naar het hulpgeschrei van de miljoenen ongeborenen.

Zeg niet, dat ge hen niet hoort en dat ze geen weet hebben van hun bestaan. Mocht het dan zijn, dat zij nog gedachtenloos zijn, zoveel temeer moet gij hen dan in bescherming nemen.

Ook gij vond een veilige beschutting in de moederschoot. Ook gij zocht warmte bij haar, die gij moeder noemen moogt. Ook gij zijt ontkomen aan de hand van de moordenaar. Elke dag vraagt ge om liefde en zijt ge op zoek naar nog meer geluk.

Wanneer de moorden op uw nakomelingen niet strafbaar zal heten in de wet, zal Gods Barmhartigheid toch waken over deze kleinen, want zij behoren aan die zijde, waar de onschuldigen hun veroordeling dulden.

Over al deze kleinen zal Zijn Eeuwigdurende Barmhartigheid uitstralen en zal ook tot hen roepen : “Laat de kinderen tot Mij komen want aan dezen behoort het Koninkrijk Gods !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief