Ons gebed en het hart dat geen rust meer vind helpt de zielen hun begane fouten uit te boeten (28.11.82)

Doch bidt, opdat door uw gebeden velen terugkomen van hun voor­genomen besluit. Zij zijn ook Gods kinderen en leven vaak in grote nood, niet wetend of het wel verantwoord is.

Nimmer is een abortus toelaatbaar, want altijd zal het in Gods Oog een moord zijn.

De Rechter zal eens oordelen over deze zwakke mensen, maar wanneer uw gebeden hiervoor veelvuldig zijn, zal God hen toch eens de genade geven om hun begane fouten uit te boeten. Wanneer iemand immers spijt heeft over de moord die zij heeft laten bedrijven, zal haar hart en die van de haar bijgestanen geen rust meer vinden. Het zal blijven knagen, omdat zò, mede door uw gebeden, hun zielen toch kunnen rein gemaakt worden.

Moge Jezus, de Zoon van de Vader, hen door Zijn Lijden helpen om deze zonden niet meer te laten herhalen.

De Hemel weent en schreit tot in alle uitgangen der aarde !

Want Jezus’ Bloed stroomde over dezelfde grond als waar van deze kleinen het hunne stroomt.

Hij zal het met Het Zijne verenigen.

Het is dikwijls moeilijk om aan te nemen, dat het billijk zou zijn, dat het leven van de vrouw hierdoor soms onder bezwijken moet. Zoudt gij denken kinderen, dat men om zulk een klein wichtje het leven van zijn moeder voorop moet stellen.

Ook Jezus, de Zoon van de Vader, gaf Zijn Leven om u allen op te kunnen nemen in Zijn Glorie.

De H.Vader de Paus Joannes Paulus zal om het uitgesprokene niet begrepen worden, doch een leerling is niet beter dan Zijn Meester!

Toch kunt gij met uw gebeden hem steunen om zijn plannen, die toch Gods plannen zijn, aan de mensen voor te dragen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief