Mijn Heiligdom, uw toevluchtsoord. Gij zijt gekozen uit een grote menigte.(17.09.78)

Het is niet bij toeval, dat ge door de Vader naar hier werd gezonden. Vele Bovennatuurlijke Veropenbaringen zullen ver­leend worden aan Mijn kinderen. Vele genezingen, maar ook bekeringen, zullen hier naar ziel en lichaam hun zegen be­komen.

De geest van waarheid en liefde werd niet uitgedoofd in de wereld, al heeft satan een grote macht.

Velen zullen hun kaars bij Mij ontsteken en zij zullen nooit gedoofd worden.

Weet wel, Mijn kinderen, de overwinning is voor u en voor Mijn Zoon Jezus Christus. Eens komt de dag, dat gij zult weten uw opdracht goed vervuld te hebben.

Daaraan zult ge hen kennen, die het merkteken van de Vader hebben gekregen, dat ge geheel ongelukkig zult zijn als ge de stem in uw binnenste verwerpt.

Gij allen werd gekozen uit de grote menigte. God de Vader in Zijn oneindige Barmhartigheid heeft Mij de toelating verleend tot jullie te komen als Middelares en Uitdeelster van alle Genade. Mijn Genade, Die slechts wacht op uw gebeden.

Mijn kinderen, Ik heb de Hand gelegd aan het roer van het schip. In dit land zal uw Toevluchtsoord worden opgericht: Mijn Heiligdom.

Wanneer men een kerk bouwt, zijn er jaren voor nodig om deze in goede stijl op te trekken. Zou dan een Genadeoord, waar Christus’ Wederkomst wordt verwacht, in één jaar tijd al een kathedraal zijn? Neen, eerst moet de grondslag bouwrijp zijn, zodat de fundamenten vastheid krijgen.

De stenen, waarop gij dacht te kunnen beginnen, waren van een houtsoort, dat spoedig uiteen valt. Deze stenen waren gegre­pen, omdat men meende, dat ze spoedig een tempel zouden op­trekken, maar zoals ge gezien hebt, zo gauw als deze met water in aanraking komen, vallen ze uiteen en rotten langzaam weg.

Begin daarom opnieuw voor een stevige buitenlaag met harde sterke cement, die tot groeiproces lijkt te ontwikkelen.

Laat echter deze houtstenen niet vallen; straks wanneer de buitenlaag gevormd is, kunnen zij zich laten plaatsen als binnenmuren.

Zoals ge ziet Mijn kind, men kan zich vergissen in de elemen­ten van de constructie. Deze stenen, die meenden zelf tot hoeksteen te kunnen dienen, zullen later inzien, dat hun herkomst enkel en alleen cement-mastiek betrof.

Ze zullen eens terugkeren en weten, dat hun maaksel vele zwakke kanten bezat. Zo is het ook met Mijn kinderen. Ze waren vol vuur, omdat ze wisten, op hun vele vragen een antwoord te mogen ontvangen.

Nu echter enkele van Mijn antwoorden hard overkwamen, lieten zij zich vallen. Dit is de steen, die niet vochtbestendig is.

Blijf daarom wel deze stenen vasthouden en zet ze niet aan de kant. Wanneer ze gehard zijn is het de tijd om ze te ver­werken aan Mijn nieuw op te trekken Oord

Aanmelden voor de nieuwsbrief