Meditaties die we aan de geinteresseerde niet willen onthouden.

09.07.79 De H.Communie verwezenlijkt de troostvolle belofte dat Hij altijd met ons zal blijven.

De Instelling van het Allerheiligste Sacrament bekroonde het Leven van Liefde en Barmhartigheid van Onze Heer Jezus Christus. Deze laatste Daad was de Voorzetting voor alle tijden van alle weldaden, welke Hij aan de wereld gebracht heeft.
De H.Communie verwezenlijkt de troostvolle belofte door Hem gedaan, alvorens ten Hemel op te klimmen, dat Hij altijd met jullie zal blijven, totdat Hij u allen tot de deelname aan Zijn Heerlijkheid in de zalige eeuwigheid zou roepen.

08.12.79

In het Tabernakel is Hij alleen zichtbaar voor de Engelen, doch in de H.Communie deelt Hij Zich aan allen mede door en met de grootste Liefde!
Hoe dikwijls heeft Hij niet tot uw harten gesproken: “Ween niet, Mijn kinderen, want Ik heb u Lief, omdat gij het evenbeeld Mijns Vaders zijt”!
Ik bemin u omdat gij de tempel zijt van de H.Geest!

31.12.79 Zolang de Israëlieten het Manna aten, dat een voorafbeelding was van het Heilig Sacrament, was er niemand onder hen ziek.

In het algemeen wordt de mens, die Jezus ontvangt in de H.Communie, een inwendig geluk waar, daar zij alle vreugde der wereld overtreft.
Het Brood des Hemels heeft een nog veel grotere Kracht om uw Geestelijk Leven te onderhouden, dan het brood der woestijn, dat een versterking was voor het lichaam.
Richt de neigingen van uw hart, in plaats van ze tot uw eigen voldoening te gebruiken, zachtjes aan tot God.
Al hetgeen gij niet uit uw hart kunt verwijderen, moet men verzwakken, want de hoogmoed sterft niet eerder dan het lichaam.
Door elke overwinning, die gij behaalt met uw liefde, wordt het Leven van Jezus in u bevestigd!

07.09.80

Moet gij niet met schaamte bekennen Mijn kinderen, dat gij voortdurend troost zoekt bij de schepselen? Uw Moeder schenkt u méér dan een troostend Woord.
Daar het leven van elke ziel veel kostbaarder is dan dat van het lichaam, moet gij u meer en meer gaan beijveren het te onderhouden. Zo dikwijls gij wenst kunt gij vuur nemen van een brandende fakkel zonder het licht ervan te verminderen, evenzo kunt gij door de H.Communie steeds nieuw leven putten uit het Hart van Mijn Zoon, zonder de gloed ervan te doen tanen.
Elke schrede van iedere nieuwe dag, die men een geboorte zou kunnen noemen, zou u hopeloos tegemoet kunnen zien indien de Zon van het Heilig Sacrament de donkere wolken van droefheid niet uit je hart verdreef. Doch dan verwijlt gij bij Jezus met Wie gij in een zalige rust verenigd zijt, steeds gedachtig aan de eeuwige vreugde waar niets en niemand dit geluk zal verstoren.

18.03.81 Acht het als een vreugde en een eer om in Zijn Smart te mogen delen.

Mogen Zijn Heilige Wonden al uw gebreken als met een kleed bedekken, zodat gij door de warmte de bezoedelingen doet verdwijnen doch nieuwe vrucht laten voortbrengen.
Dan zult gij ontwaren, dat de herinnering aan Zijn Heilig Sterven, waaraan een allerbitterst lijden voorafging, al uw kwellingen zo machtig bezielen, dat ge het als een vreugde acht en een eer om in Zijn Smart te mogen delen.
In de H.Communie zult ge sterkte vinden en troost in overvloed om niet terug te schrikken voor de ruwe en moeilijke weg die Calvarië heet. Deins echter niet terug voor de strengheid van het Kruis, want uit het Tabernakel komt het liefdevolle woord, dat in staat is al uw onverschilligheid te doen vervagen en in vurige ijver te veranderen.
Onder Zijn Kruis had ge geen onverschillige toeschouwer kunnen zijn van Zijn Lijden. Zoudt ge dan zonder aandoening blijven onder het Heilig gebeuren van het Misoffer, waar Zijn Bloed met evenveel Liefde vloeit als op Calvarië?
Beschouw met de ogen des geloofs Uwen Verlosser en kus in de geest de Wonden van Zijn Heilige Handen en Voeten.
Nader eerbiedig tot de Wonden van Zijn Hart en vang enige druppelen op van het Bloed dat er uitvloeit.
Aan het Kruis heeft Jezus Zich verloofd met de kerk en uit die vereniging zijt gij allen geestelijkerwijze geboren.
Bemin en aanbidt de “Oorsprong” van uw leven, de “Bewerker” van uw zaligheid. Vraagt om één van die zielen te mogen zijn, die Uw Goddelijke Verlosser het meest liefhebben.

25.03.81

De H.Communie is voor de werkzaamheid Gods het bewonderenswaardigste middel.
Alles wat die werkzaamheid kan verhinderen, moet uit de ziel verwijderd worden.
Niets ontgaat het Oog van God; daarom moet ge uw blikken afwenden van al wat verleidelijk is en ze zonder ophouden naar God heenrichten.
Indien ge Uw Hemelse Vader behagen wilt, moet ge al uw gebreken zorgvuldig verbeteren.
Gij zegt geen vrede met uzelf te vinden omdat ge telkens weer in dezelfde fout terugvalt. Omdat ge er geen vrede mee hebt zijn uw fouten al voor de helft vergeven. Gij voelt immers een teleurstelling, een tekortschieten in de liefde tot Jezus, omdat Hij u zo liefhad om voor u de kruisdood in te gaan. Wanneer gij uw fouten niet kende waart gij een beklagenswaardige mens.

16.04.81 In het Altaar biedt Hij Zich voortdurend als zoenoffer aan Zijn Hemelse Vader.

Onder de verschillende meditaties waarvan gij u kunt bedienen om u voor te bereiden tot de H.Communie is de herinnering aan Jezus’ Lijden en aan de overmaat van liefde waarmee Hij Zich tot de kruisdood heeft overgeleverd, wel één der nuttigste.
Eén der voorname redenen waarom Jezus het Sacrament van Zijn Lichaam en Bloed heeft ingesteld was immers Zijn Lijden u aanhoudend voor de geest te stellen.
Zo dikwijls gij dit Brood zult eten en deze Kelk zult drinken, zult gij de dood des Heren verkondigen.
Van al de Apostelen die bij het Laatste Avondmaal tegenwoordig waren en de Heilige Communie uit de Handen van Jezus ontvingen, rustte er maar één vertrouwelijk aan Zijn Hart en deze was ook de enige die zich bevond aan de voet des Kruises en evenals Uw Hemelse Moeder de laatste snik en woorden opving van Jezus.
Op Calvarië moet gij in het Kruis het teken van Gods verzoening zien met de wereld. Maar gij hebt nog een zoeter onderpand Zijner barmhartigheid nodig. Hij geeft het u in het aanbiddelijk geheim van het Altaar, waar Hij Zich voortdurend als zoenoffer aan Zijn Hemelse Vader aanbiedt om Zijn ontfermingen over u allen te doen nederdalen.
Welk een troost voor u allen om in het Allerheiligste Sacrament de onafgebroken verzekering Zijner liefde te bezitten. Denk met de blik op het Kruis en het Tabernakel na over uw zonden.

 

15.08.81 Waarom ziet gij niet op naar het Licht waarmee Ik u omgeef?

Gij meent Uwen Heer reeds ontmoet te hebben, doch maak uzelf niets wijs, want Hij zal pas wederkeren als de aarde gezuiverd is. Vele eeuwen lang verlangde men reeds met smart naar de beloofde Verlosser, al is Hij dan alomtegenwoordig in de gedaante van het geconsacreerde Brood. Alleen door de H.Communie woont Onze Heer in uw ziel, die het leven uws lichaams is. Gij kunt dan met waarheid zeggen : “Ik ben de levende tempel Gods!”
Jezus heeft in het H.Sacrament Zijn Almacht getoond, niet om uw zinnen te bedriegen, maar om ze in bedwang te houden; niet om uw rede in opstand te brengen, maar om ze te onderwerpen en u gelegenheid te geven uw geloof te beoefenen, door zich nog meer te verbergen in het binnenste van uw hart.
Voor redeneren laat Hij geen ruimte meer over.
Het Geheim des Altaars is een afgrond, welke diepte noch Engelen noch mensen kunnen peilen. Meermalen zoekt gij troost bij de mensen die ze u niet kunnen of willen geven. Wordt uw hart niet verlicht als gij het opent voor een mens die hunkert naar jouw liefde, naar een beetje begrip ? Verschuilt gij uzelve niet veeleer achter een donkere wolk die u alle moed beneemt?
Waarom ziet gij niet op naar het Licht waarmee Ik u omgeef?

11.01.82 Schrik niet terug voor de rampen die over u komen, want deze zijn een kastijding voor uw ziel en een leven voor de Eeuwigheid.

Als Jezus op het Altaar tegenwoordig is en de Priester bidt, denk dan niet meer op de aarde te zijn, maar in de Hemel, waar uwe ziel, van elke verstrooidheid vrij, zich met de zaligen verenigt. Terwijl de Priester u de H.Communie geeft zal hij het teken des kruises maken met de H.Hostie om u te leren, dat het Sacrament en het Kruis alles in zich sluiten wat gij moet liefhebben.
Het H.Sacrament, waar Jezus altoos onder de mensen tegenwoordig is en Zich dagelijks opoffert voor hen waarvoor Hij de Hemel geopend houdt.
Zoudt gij onder het Kruis waar Jezus hing te sterven een onverschillig toeschouwer kunnen zijn van Zijn Lijden; hoe zult ge dan zonder emoties zijn voor Zijn Bloed, Dat op elk Altaar met even zoveel liefde vloeit als op Calvarië?

25.05.82 Zijn inwendig Woord is zacht en stil. Gij moet in den Geest verzameld zijn om het te horen.

Wanneer gij de Heer bezit in de H. Communie, moet gij u niet te zeer beijveren om met Hem te spreken, maar er aan denken dat ook Hij in uw harten gehoord wil worden.

Zijn inwendig Woord is zacht en stil. Gij moet in den Geest verzameld zijn om het te horen, maar vooral om het te bewaren.

25.02.83 De ziel, voor God geschapen, trilt natuurlijkerwijze van vreugde, wanneer zij Hem ontvangt in de H.Communie.

Hoe meer gij dus in Zijn Lijden deelt, des te meer zult gij delen in Zijn Heerlijkheid.
Zeg vaak : “Heer wij zijn goed, dicht in Uw nabijheid te vertoeven”.
Deze uitroep schildert het geluk der H.Communie en leert u welke zoetheid en vreugde men, verwijderd van de vermaken der wereld, in het gemeenzaam onderhoud met den Heer ondervindt.
De ziel, voor God geschapen, trilt natuurlijkerwijze van vreugde, wanneer zij Hem ontvangt in de H.Communie. Zij zou wensen den tijd in zijn snelle vaart te kunnen weerhouden en deze kostbare ogenblikken te kunnen verlengen. Ook gij hebt, terwijl gij Jezus aan uw hart drukte, gesproken “Ik ben hier goed!”
En gij wenste in het bezit van Hem de bekommeringen des levens te vergeten, die deze gelukkige gewaarwordingen maar al te spoedig doen verdwijnen. De H.Petrus had voorzeker eerst met Jezus gebeden, maar de vermoeienis van een bezwaarlijke tocht en het vergevorderd uur hadden hem in slaap doen vallen. De schitterende Majesteit van Zijn Meester dreef uit zijn ogen de slaperigheid die hem in de heilige wake des gebeds was overvallen.
Gebeurt het u niet evenzeer, dat gij, de versterving moede door verstrooiïngen, of slaperigheid die uwe ziel in het gebed overvalt, vele genade verliest? Dan wekt God haar weder op uit louter barmhartigheid, welke gij niet verdient en ook niet verwachten, noch vragen moogt. Men moet de geestelijke verstrooiïngen ootmoedig leren ontvangen en ze geenszins toeschrijven aan zichzelve. Men moet er nooit over spreken, ze zijn het geheim van God en niet van de mensen.
“Alles wat gij vragen zult in Mijn Naam zal Ik u geven “, zegt de Heer, doe dat via Uw Moeder.
Men wordt vaak op de proef gesteld om God heel het vertrouwen te schenken. Houdt Hem dan vast en verlaat Hem nimmer.
Daarvoor zult ge ook ontvangen wat gij te vragen hebt.
Weet dan als uw gebeden verhoord zijn, dat God gelet heeft op de hoop van hen die hun toevlucht hebben gezocht bij de Goede Herder.

19.06.83 Uw gedachten dwalen van Hem af

Nauwelijks hebt gij Hem in uw hart ontvangen of uw gedachten dwalen van Hem af, waar de verbeelding haar heenvoert; dit komt, omdat uw hart nog te ongevoelig is en een zwakke deugd bezit! De minste tocht blaast al uw goede voornemens weg, de minste moeite drukt u neer en doet u naar een vrijheid verlangen, waarvan gij teveel misbruik maakt.

22.01.84 De H.Communie om ons leven gelijkvormig te maken aan Jezus verborgen leven op aarde.

Onder alle handelingen welke gij in uw leven verricht is er geen enkele, die meer volmaakt en tevens meer verborgen is dan de Heilige Communie.
Geen enkele oefent een zachter en tegelijk meer diepgaande invloed uit op uw leven; maar ook geen enkele spoort u meer aan ditzelfde leven voor de ogen der mensen verborgen te houden. En waarom dit? Waarom zoekt de Heilige Communie uw leven als in een donkere schaduw te hullen? Omdat Jezus, Die door de H.Communie Zich in uw harten verbergt, uw leven gelijkvormig wil maken aan Zijn verborgen leven op aarde.
Jezus kwam te middernacht in een verlaten stal ter wereld; Hij werd neergelegd in een voederbak der dieren. Hij groeide op in onbekendheid op de Armen van Zijn Moeder. Het Huisje van Nazareth hulde Zijn Goddelijke Persoon als in een dichten sluier. Tot dien leeftijd gekomen, waarin de vermogens van den geest zich beginnen te ontwikkelen, koos Hij de onderworpenheid boven de uitoefening der macht. Als gehoorzame Zoon vervulde Hij met kinderlijke liefde al de wensen Zijner Moeder. Hij volbracht Zijn zending om u in het dagelijks leven te helpen door Zijn voorbeeld, deugden te verwerven die Zijn kracht behoeven.
Waarom spreek Ik nu nog over Mijn Kind, dat de Verlosser der Wereld is? Om u eraan te herinneren, dat het niet altijd Kerstmis moet zijn om even bij Zijn Geboorte stil te zijn.
Hij kwam voor u en voor Mij. Hij wilde ons voor eeuwig gelukkig maken.
Elke staat legt plichten op die inspanning vorderen, doch uw voorbeeld maakt de vervulling ervan gemakkelijk.

18.03.84

Door Zijn Kruisdood heeft Hij allen de kans gegeven om Hem dagelijks van zo heel dichtbij aan het hart te drukken.
Zijn Eigen Lichaam geeft Hij u door de H.Communie.
Hij heeft daardoor voor elke mens geleden.
Hij heeft de allerzwaarste strijd en de allerwreedste pijnen willen ondergaan. Hij stierf tenslotte, om jou dat geluk te gunnen, om jou uit de poel der zonden te halen en over te brengen naar dat Allermooiste Bezit. Het innig verbonden zijn met Hem en door Hem. Samen zijn in al het doen en laten. Met Hem verenigd blijven in een dagelijkse sfeer. Als gij mensen ontmoet, die het moeilijk hebben, kunt gij zelfs de apostel zijn.
Maar ook als ge deze lijdende mens niet ziet kunt ge uw bijdrage leveren in het meehelpen van zijn kruis te dragen. Iedere dag uw gedachten even verplaatsen om het stille verdriet van uwen medemens te ontdekken, zijn kruis een weinig te helpen verlichten, het op uw schouders nemen en brengen op de plaats waar het uiteindelijk rusten zal.

10.07.84 De vertrouwelijkheid als van een kind met zijn vader.

De vertrouwelijkheid die u moet bezielen als gij met Hem spreekt moet er een zijn van het kind tegenover Zijn Vader, dat zeker is van Zijn Macht, van Zijn Goedheid, van Zijn onophoudelijke en tederste Zorg.
Verlang vurig Hem te beminnen. Door de H.Communie drukt Hij het Zegel Zijner Godheid en Zijner Mensheid op uw zielen, het merkteken der vereniging, die gij met Hem hebt aangegaan door het nuttigen van Zijn Lichaam en Bloed.
Welk een gunst, door de werking der genade het gezegende beeld van Jezus en daardoor het voorwerp te worden van het welgevallen des Vaders.
Welk een gunst is het voor u Mijn kinderen om in de innigste gemeenschap met Jezus te mogen leven! Wat zult gij Hem wedergeven voor al hetgeen Hij u geschonken heeft?
Stort uw hart grootmoedig uit in het Hart van Jezus.
Nader tot de H.Tafel met een waren offergeest. De Heilige Communie, Die het op het Altaar voortgezette offer des Kruises besluit, is een aanduiding, dat dit onbloedige geheim beweegredenen bevat om uit liefde tot Jezus te lijden.

31.08.84 De vrome ziel weet wat de liefde van Jezus door de H.Communie bewerkt.

Vanwaar komt het, dat de mens, niettegenstaande hij zo dikwijls met den Persoon van Jezus Christus in aanraking komt, nog zoveel zielskwalen overhoudt?
Hoe zal hij de weldaden des Heren bevroeden?
Wie kan zeggen wat de liefde van Jezus Christus door de H.Communie bewerkt ? Dit is het geheim van de vrome ziel, zij alleen kent die wonderen en proeft de zoetheid ervan.
Mijn kinderen voor allen die luisteren willen, zijn wederom deze Mijner Woorden bestemd.
Betuig den Heer uw dankbaarheid; bidt Hem vooral, dat ze nimmer in uw harten mogen verflauwen. Hij komt in dankbaarheid jegens u allen te kort, wanneer gij Zijn gaven als persoonlijk goed geniet en u daarop in ijdele zelfverheffing iets laat voorstaan ; wanneer gij het gezicht uwer zonden schroomt of een heilige ingeving, die u tot uwe verbetering gegeven is, terugwijst; of ook wanneer gij er hoogmoedigen spijt over gevoelt, dat uw gebreken bij deze en die gelegenheid aan het licht zijn gekomen….
De gelegenheid om uzelven te vernederen is een grote genade.
Als gij over een liefderijke terechtwijzing of wijze raadgeving u terstond geraakt gevoelt, geeft gij daardoor aan Uwen God en Zaligmaker geen bewijs, dat de beoefening der deugd u zwaar valt en Zijn genade het u lastig maakt?
Gij moet de liefde die Hij u betoond heeft door uw levensgedrag kenbaar maken; daarom moet u de herinnering aan Zijn Weldaden steeds levendig houden in uw geest.
Wanneer uw harten de zoete herinnering aan Zijn Weldaden bewaren, zal de dankbaarheid u aansporen Zijn Oneindige Goedheid onophoudelijk te loven.
Onmogelijk kunt u zo grote gunsten ontvangen, zonder één vonkje van de liefde, die in uw harten gekomen is, door uw handelingen te openbaren.
De aarde geeft het zaad, dat aan haar wordt toevertrouwd honderdvoudig terug; zo moet gij het heilig liefdevuur, dat de H.Communie in uw hart heeft ontstoken, allom verspreiden.
Vreest niet de Heer uw zwakheden bloot te leggen, Hem met vertrouwen uw ellenden te openbaren. Hij kent ze immers alle en weet, dat Hij Zelf het Leven uwer ziel is en ze met Zijn Deugden als met een Kleed moet bedekken.
Iedere mens heeft het in zijn macht om de wereld te doen verbeteren, door eerst met zichzelf te beginnen. Denk bij al je goede werkzaamheden, dat het God is Die u deze gunsten verleent.
Richt door den dag je gedachten meer tot Hem.
Gun je hart die rust om meer aan Hem te denken. Dit kunt u bereiken als gij uwen medemens benadert alsof het de Heer Zelve is Die uw liefde proeven mag.
Niets is méér bevorderlijk voor de mededeling der goddelijke gunsten dan de stilte. God schept er behagen in u met weldaden te overladen, maar Zijn genade werkt zonder gedruis.

10.03.85 Hij geeft naar de gesteltenis van het hart.

In de H.Communie stelt Jezus Zijn genadeschatten voor u open. Put er overvloedig uit, maar vergeet niet, dat Hij Zich aan de mensen geeft naar de gesteltenis van hun harten.
Vindt Hij het vol aardse genegenheden of in een menigte verborgen gehechtheden aan alle kwade verlokkingen dezer wereld gewikkeld, dan deelt Hij Zich met terughoudendheid met een zekere karigheid mede.
Hij gevoelt Zich in deze woning waar Hij Zich niet vrij kan bewegen niet op Zijn plaats.

09.06.85 De zonden van de wereld zijn talrijker dan al het water van de

zeeën.

Bij ieder offer, dat gij met liefde gebracht hebt, stijgt uw ziel een trap hoger op de onzichtbare ladder des Hemels; doch bij het ontvangen der H.Communie strekt het u tot een bijzondere troost, dat gij ook het tegenwoordige lijden aan Hem kunt opdragen en het als middel kan gebruiken om met een grote zuiverheid des harten tot Hem te komen.
Hebt gij Hem uw nood geklaagd, al uw ellende geopenbaard, dan laat Hij niet na u Zijn medelijdende Liefde terstond te doen blijken. Bidt en offer voor de zonden van de wereld,want deze zijn talrijker dan al het water van de zeeën. Bidt tot Het Goddelijk Hart, dat Zijn Liefdevlam al het kwade dooft en het weinige goede dat overblijft zal persen uit de goede vrucht en de ranken zal blijven leiden langs de groeven der stenen, die torenhoog uitsteken tot aan de Deur van de Hemel. Dan zal het kleine worteltje, dat eens geplant werd een wijnstok worden, waarlangs de twijgen omhoog stijgen, om zo Het Overrijke Vruchtensap als Brede Stralen opnieuw de aarde te laten bevloeien om deze wéér gezond te maken.
Als elke rank zijn bladeren omhoog ziet gaan, dan zal het lijden en het leed van de wereld het einde bereiken en zal er altoos vrede zijn.

12.09.85

Als u Jezus ontvangt door de H.Communie, blijf dan enige tijd zwijgend in diepe ootmoed neergeknield van verwondering als buiten uzelf.
‘t Is de God des Hemels Die gij ontvangen hebt !
Aanbidt Hem met eerbied. Daarna komt vanzelf het gevoel uwer nietigheid. Verheug u erop niets te zijn, geef u geheel over, offer den Heer uw nietigheid op, opdat Hij er Zich van bediene tot Zijn Verheerlijking. Verenig u met de lofzeggingen der Engelen en der Heiligen in den Hemel, want de Hemel heeft Zich geopend om u de God des Altaars te schenken.
Loof den Heer voor een zo grote genade.

03.11.85

Zijn nu deze grote geheimen van het Kruis en het Tabernakel naar Gods vrije inzichten zo innig met elkander verbonden, laat gij ze dan niet van elkander scheiden in uw gedachten. Overweeg het Lijden van Jezus in uw voorbereiding tot de H.Communie; geen beter middel om in uw hart een innig leedwezen over uw zonden op te wekken en tevens een groot vertrouwen op de oneindige goedheid van Uw Heer.
Op Calvarië biedt Jezus u Zijn Kruis aan, maar in het Tabernakel is Zijn Hart voor u geopend.
Hard als het hout ook zijn moge voor de natuur, het is nochthans het onderpand van uw heil; en uit het Hart van Jezus vloeit een verkwikkende balsem, opdat gij het kunt dragen zonder eronder te bezwijken.
Kom uw ongetrouwheden bewenen aan den Lijdende Verlosser en weldra zal Jezus u in de H.Commnie laten rusten aan Zijn Hart.

18.03.86

Dank Hem, daar Hij u door de Heilige Communie aan de verdiensten van Zijn Lijden deelachtig maakt en wel in die mate, dat wanneer gij den moed zult hebben Zijn Kruis te helpen dragen, u nimmer de genade zal ontbreken uzelve met Hem op te offeren èn tegelijkertijd de geneugten van Zijn Hemels Feestmaal te smaken.
Laat Hem Zijn Verlossingswerk in uw hart voltooien door u de vruchten van Zijn Lijden ruimschoots te doen ondervinden.
Vraag Jezus om te kunnen blijven bidden met een diep geloof en Hem te kunnen smeken: “Heer vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij proberen onze schuldenaren te vergeven, evenals U ons alles vergeeft in Uw Verlossingswerk door het Heilig Sacrament van de Biecht!”

21.12.86

Er zijn kinderen onder u, die van mening zijn, dat de handcommunie niet is toegestaan bij God de Vader.
Dit is wel zo!
Wanneer de mens voorkeur geeft aan tongcommunie, is het een teken van nederigheid en wordt dit in de Hemel wel op prijs gesteld, doch alleen onder de genoemde voorwaarde.

04.01.87

Hoe meer het Kostbaar ogenblik der H.Communie nabij is, des te dringender spoort Jezus u aan, tot Hem te komen.
De wereld bereidde Hem een kribbe, welke Hij aannam, omdat Hij van begeerte brandde de ellende der mensen te delen.
Wanneer Hij door de Heilige Communie Zijn intrek wil nemen in uw hart, kiest Hij wederom de laagste plaats. Onderwerp u volkomen aan de beschikkingen Zijner Voorzienigheid, hetzij gij hoog of laag geplaatst wordt; wat maakt het, indien Zijn Hand u maar geleidt en Hij maar bij u blijft.
Biedt Hem uw hart aan als de wieg, waarin Hij moge rusten en uw oefeningen van deugd als de windsels, die Hem geestelijkerwijze omkleden.
Als Jezus Zichzelve als Offerbrood aan u schenkt, doet God u in Zijn eeuwige bezigheid de aanschouwing van Zijn Welbeminde Zoon delen. Is er éne gunst zo groot als Deze en kan God u nog hoger verheffen?
De wereld draagt Den Schat, welke de Kribbe bevatte in haar midden, doch zonder Dien te kennen.
De grootste ramp, waarmee geen andere vergeleken kan worden is, Jezus Christus niet te kennen.

15.01.87

De Heilige Communie zal voor velen een verpozing zijn in de smarten en indien deze geen troost verschaft, toch de hoop versterken op God.
Gelijk u weet is er geen dag waarop gij van Zijne Sacramentele Tegenwoordigheid verstoken zijt.
Op Calvarië is Hij gestorven voor de zonde en daar de mens gedurig zondigt, boet Hij altijd door op het Altaar. Zich niet meer kunnende offeren, maakt Jezus Zijn Offer eeuwigdurend, strekt het uit tot u, stelt het tegenwoordig voor uw ogen en voegt u de verdiensten van Zijn Lijden zonder bemiddeling toe.
Kunt u zich een volkomener, omvangrijker, tederder en werkzamer toewijding indenken?
Dank Hem, dat Hij de oorzaak uwer vreugde en uw heil heeft willen worden.

25.01.87 het kennen van God, het beminnen van God en het zich toewijden aan Hem volgt onmiddelijk op elkander

Bestrijdt de boze neigingen der zinnelijke natuur. Laat u geheel vervoeren door het Heilig Liefdevuur, dat het Hart van Jezus verteert; het zal uw gedachten zuiveren, uw hart ontvlammen en aan uw handelingen, door de inwerking der Godheid, die, naar het woord van Paulus, na de Heilige Communie lichamelijk in u woont, een hogere wijding geven.
Wanneer u bedenkt, dat gij door de H.Communie God kunt beminnen met dezelfde liefde waarmede Jezus Christus Zijn Vader bemint en Hem dezelfde gevoelens als Hij kan toedragen, zult u dan nog aarzelen u deze liefde eigen te maken?
De liefde is het leven der ziel. Gij leeft als gij God bemint.
Jezus heeft Zich echter zonder voorbehoud aan Zijn Vader opgeofferd.
Want het kennen van God, het beminnen van God en het zich toewijden aan Hem volgt onmiddelijk op elkander.

17.04.87 Geheim van Het Kruis en Het Tabernakel zijn innig verbonden, scheidt ze dan niet in uw gedachten

Zijn trouwste Apostel Johannes, die Zijn Moeder ondersteunde, was de enige van Zijn leerlingen. Van de Zaal van het Avondmaal volgde hij Zijn Goddelijke Meester tot op Calvarië.
De H.Communie wijdde hem in in de Geheimen der Gekruisigde Liefde en met de Dood van Jezus ontsloten zich voor hem de Schatten van Het Allerheiligste Sacrament.
Dringen jullie in deze geheimvolle betrekking tussen Het Kruis en Het Tabernakel verder door, overal ziet gij Jezus met Het Kruis, Zijn Liefdevolle Blik verzacht alle lijden. Hoe groot dit lijden ook zijn moge, groter nog is de troost voor u allen, opgesloten in het Heilig Sacrament.
Om u allen de onschatbare weldaad van dit aanbiddelijk Geheim te doen genieten, werd niets minder gevorderd dan De Dood van Uwen Verlosser.
Zijn nu deze grote Geheimen van Het Kruis en Het Tabernakel naar Gods wijze inzichten zo innig met elkander verbonden, laten jullie deze dan niet van elkander scheiden in uwe gedachten.
Op Calvarië biedt Jezus u Zijn Kruis aan, maar in Het Tabernakel is Zijn Hart voor u geopend.

16.08.87

Als na de Heilige Communie de vlam der liefde uit uw hart ten Hemel stijgt, werpt Zij Haar Hemelse Glans over al uw handelingen. Wanneer gij echter minder vaak communiceert, gaat deze vlam uit; uw hart wordt weldra gelijk aan een uitgebrand vuur, waarvan niets meer overgebleven is dan as, het neigt zich tot het kwade en de onvolmaaktheden verwijderen het van God, zijn Waarachtig Doel.
U geschiede Heer gelijk Gij wilt!

30.08.87

Wanneer gij ter Heilige Tafel gaat, biedt gij den Heer uw schuldbelijdenis aan. Voordat gij Hem moogt ontvangen smeek dan : “Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en mijn ziel zal gezond worden “.
Zeg niet : “en ik zal gezond worden”, want het gaat om uw ziel en niet om het lichaam. Waarom moeten alle smeekbeden worden ingekort?

11.11.87

Is Jezus uw vertrouwen niet waardig?
Bewonder Zijne Barmhartigheid; in de Heilige Communie bereidt Hij u een geneesmiddel voor al uw kwalen en gebreken. Hij verlicht het verstand om uzelven te leren kennen, regelt den wil en ontvlamt het hart in gebed. Hij verzacht het karakter in den omgang met anderen en versterkt de ziel in de beoefening van het goede.
Hoe dikwijls schijnt de mens het gebed tijdens Het Offer der Mis of bij het bezoek van Jezus in Het H.Sacrament traag en nalatend verrichtend, Het Tabernakel te beschouwen als Het Graf van Jezus’ Heilige Mensheid en niet als de Woonstede van de Levende God.

29.11.87

Jezus laat aan de enkelen getrouwen Zijn Liefdevolle Stem vernemen in de Heilige Communie en daar kan men al de Genade bekomen, als gij uw eigen beminnelijkheid terug speelt naar Jezus.
Ga voort, den Heer met volgzaamheid en eenvoud aan te horen; ge zult daardoor een levend geloof aan Zijn Waarachtige Tegenwoordigheid verkrijgen, een boven de grondstellingen der wereld verheven zienswijze en ten gevolge daarvan een geheime Zalving, die Zich zal uitstorten over al uw handelingen.
Wie zijn onrecht goed inziet, is er weinig op uit om recht te zoeken – ziedaar de ootmoed.

22.05.88 Zich alle dagen overwinnen.

Als gij uwen geest vernieuwt, is dit een door God gezegend Werk. Dit werk bestaat daarin, dat men zijn wil vrij maakt door het beteugelen der ongeregelde hartstochten; dat men zich ledig maakt van alles, teneinde meer ruimte te laten aan de werkzaamheden van den Heer; met één woord, dat men zich alle dagen overwint.
Bij deze dagelijkse offers biedt de Heilige Communie de mens een voorname hulp; met de Genaden welke zij u schenkt is u niets onmogelijk. Zij wapent u tegen den strijd, die tot uwen dood zal voortduren.
De Prijs der Overwinning is God Zelf.
Doch om deze kracht, dezen offergeest in de Heilige Communie te vinden, moet men eerst de voorschriften van het Evangelie goed onderhouden.
De getrouwheid aan de wetten van God en de raden des Evangelies, voor zover God het verlangt, is de grondslag van elke deugd. Arbeidt ernstig aan de inwendige vernieuwing, opdat Jezus Christus in u herleve.
Leef altoos in de Geest van Jezus Christus.
Doet niemand leed aan door het lasteren. Lasteren is kwaadspreken over iemand, dat niet waar is. De zonde dezer berokkent een drievoudige schade;
zij schaadt de geestkracht, daar zij de mens ongeschikt maakt om offers te brengen; zij schaadt zijn neigingen, die zij afkerig maakt van haar oorspronkelijke onderwerping aan den Wil van God en zij benadeelt het geluk, dat slechts in orde en vrede kan bestaan.
De zonde vernietigt de orde en neemt den vrede weg.
Ach, hoe dikwijls blijft de mens aan den rand des afgronds gekluisterd, terwijl men toch zo vurig wenst het goede te verrichten, waarnaar men met zoveel moeite streeft !

10.06.88 Raadpleeg Hem in al uw gewichtige aangelegenheden

Wanneer gij moeilijkheden hebt in uw beslissing, raadpleeg Hem, Uwen Heer en Meester, in iedere gewichtige aangelegenheid.
Dit is het middel om uit de Heilige Communie nut te trekken tot uw voortgang in de deugd. Mistrouw dat hevig verlangen naar het goede, het is vol eigenliefde en begeerte om iets te zijn.
Ach hoeveel beter is het, klein en nederig, zonder opzien baren te leven en te spreken : “Heer ik ben slechts wat ik werkelijk ben in Uw Ogen en daar ik niets ben voor U, zo ben ik ook niets voor de mensen “.
Neem de kleine vernederingen die zich voordoen gewillig aan, dan valt alles lichter. De nederigheid wortelt in een levendig geloof en in een ware kennis van de Heer en uzelve.
Ziet gij niet reeds die donkere schaduw, den laatsten sluier, die alles bedekt, over u neervallen ?
Had u den ootmoed van Jezus in Het Allerheiligste Sacrament goed overwogen, dan zou de oefening dezer deugd u niet zo moeilijk vallen.
Laat Jezus u na dit leven niet tevergeefs roepen : “Komt gezegende Mijns Vaders, neem bezit van Zijn Rijk “.

22.06.88

Door de H.Communie is Hij even wezenlijk in u tegenwoordig als Hij Het was te midden Zijner leerlingen en Hij verklaart u tegelijkertijd, evenals Hij het Zijn leerlingen deed, hoezeer Hij u liefheeft.
Wanneer u Jezus in de Heilige Communie bezitten moogt, moet gij u niet te zeer beijveren om met Hem te spreken, maar er des te meer aan denken, dat ook Hij in jouw hart gehoord wil worden.
Zijn inwendig Woord is zacht en stil. Gij moet in den geest verzameld zijn om het te horen maar vooral om het te bewaren. ‘t Is het verlangen des Heren, het met onuitwisbare letteren in uw zielen te griffen.
Na de H.Communie, als gij Jezus in uw hart draagt, moet gij u aan Zijne Woorden herinneren.
Gij moet u vast en onherroepelijk aan Zijn Goddelijke Persoon verbinden, Hem uit geheel uw hart liefhebben, want de Goddelijke Liefde is veel beter geschikt om u in de wetenschap des heils te onderrichten dan de verstandigste en wijze leraren vermogen…

…Met des te meer recht mag ieder van u dan uw hoop op Jezus Christus stellen wanneer gij uw woonplaats vestigt in Zijn Hart en er u nimmer meer uit verwijdert.
Stelt u zich voor bij het ontvangen der H.Communie, alsof gij uw lippen drukt op de Geopende Zijde van Jezus, ten einde Zijn Kostbaar Bloed te drinken en deelachtig te worden aan al de verdiensten Zijns Lijdens.
Zeg dan dikwijls tot Hem: Boetend Hart, dat den losprijs voor onze zielen hebt betaald, help mij de banden der zonde te verbreken, de kwade gewoonte te bestrijden, mijn zinnen te versterven en door de boetvaardigheid aan God de eer terug te geven die ik Hem door mijn zonde ontnomen heb.

10.07.88

Zeg dikwijls tot Hem : O, Jezus, ik wens te sterven aan alles wat mij van U scheidt, want er is voor de christelijke ziel geen onderscheid tussen de voorbereiding tot de H.Communie en de voorbereiding tot de eeuwigheid; de ene zowel als de andere leidt tot U, alleen uit de eeuwigheid is geen terugkeer mogelijk.
Het woord: “Wees altijd bereid “! klinkt mij thans uit Het Tabernakel als een Roep van liefde, als een tot mijn hart gerichte liefdevolle uitnodiging tegen.
Ik zal er aan beantwoorden met een heilzame vrees voor Uwe Heiligheid.
Verleen mij de genade tot de H.Communie en tot sterven bereid te zijn.
Kom, O Jezus, ik neem deze laatste slag, die mijn offer zal voltooien en aan mijn ziel een grotere gelijkvormigheid zal geven met Uw Goddelijk Beeld, bereidwillig uit Uw Handen aan.

22.08.88

Wanneer gij de Liefdevolle Zaligmaker ontvangen moogt in de H.Communie en tijdens Zijn Verblijf in Uw hart aan meditatie doet en naar Zijn inspraken luistert, wil dit niet zeggen, dat ge Jezus’ Stem duidelijk verneemt en dat Hij gezegd zou hebben hoe te moeten handelen.
Jezus komt in je hart om naar jou te luisteren en om jou door het gebed te sterken voor de offers, die van je worden gevraagd.
Bidt Jezus vurig om stilte te gebieden aan Uw driften, rust aan al de verbeeldingen die U meent te hebben gezien en vrede en vergeving te schenken aan den evennaaste.
Eerst dan zult ge gelukkig zijn wanneer ge Uwe natuur tot zwijgen gebracht hebt en alleen zult luisteren naar de Stem Zijner Genade.
Nader tot Hem met een wil, die bereid is ter liefde van Hem alle soorten van kwellingen, bedruktheden en lasten te verduren. Want dit is op aarde het deel der uitverkoren zielen die vurig wensen God door geheel haar wezen te verheerlijken.
Kinderen, laat U niet meeslepen met iemand, die zegt, dat er in het diepste van de nacht een of andere heilige een bezoek heeft gebracht.
Zulke uitspraken zijn meestal dromen en daarna is die persoon er zich zeker van bewust, dat er werkelijkheid in schuilt.

15.09.88

Verdiep U in de volgende gedachten: Welk was de hoofdzaak van Jezus’ Leven op aarde?
Welk is Zijn voortdurende staat in Het Allerheiligste Sacrament? En wat wordt Hij na de H.Communie in Uw hart?
Zijn Leven op aarde was over het geheel genomen en in Zijn Bijzonderheden een voortdurend Offer; Zijn Eucharistisch Leven is het evenzeer en weliswaar in een alles overtreffende Volmaaktheid en dit Offer voltooit Zich in jullie harten door de H.Communie.
Als gij Jezus bemint, zult gij er naar streven om Uw leven overeenkomstig het Zijne, tot een voortdurend offer te maken en gij zult U door de Hand van God laten slachtofferen gelijk Hij het wil en zoveel Hij het wil. Uw leven zal dan een gestadige voorbereiding tot de dood zijn, want de dood is niets anders dan de voleinding van Uw laatste offer.

09.11.88

Blijf in ogenblikken van dorheid in stilte voor Jezus neergeknield, zamel Uw gedachten ootmoedig bijeen en bedien U van sommige benamingen, welke men gedurende de dankzegging en de gebeden na de Heilige Communie Onzen Goddelijke Verlosser geeft, als : Vader, Broeder, Vriend, Trooster, Leven en Licht.
Vergeet intussen niet, dat de dorheid, inzonderheid bij het ontvangen der H.Communie, kan voortkomen uit een al te veel met zich-zelven of met de dingen der wereld ingenomen geest; uit een kwijnend krachteloos geworden leven; uit een niet overwonnen hartstocht, die de ziel in slavernij houdt; eindelijk uit het al te gemakkelijk vallen in verschillende dagelijkse zonden.

30.11.88

Verenig al de gevoelens van uw hart tot een tedere, oprechte en offervaardige liefde, want Onzen Heer bemint degenen die Hem beminnen.
“Zij, die over zichzelve wakend, des morgens opstaan om Mij te zoeken, zullen Mij vinden”, zegt Jezus, de Eeuwige Wijsheid des Vaders.
“Men moet toenemen”, zegt de H.Petrus, “in de kennis en de Liefde van Onzen Heer Jezus Christus”.
Een ziel, die door de Heilige Communie met Onzen Goddelijken Verlosser is verenigd, draagt, wanneer zij terugkeert, Zijne Tegenwoordigheid heimelijk met zich mede.
Door de Werking der Genade is Jezus alles voor deze ziel, zij ziet Hem in alles….,in de Schepselen die haar omringen, in de lucht die zij inademt, in het brood, dat haar voedt….
Zij ruimt Hem een plaats in haar gedachten, te midden der bezigheden die zij verricht. Jezus is haar Middelpunt !
Zij spreekt, maar denkt aan Jezus; zij arbeidt, maar heeft met haar werk de eer van Jezus op het oog; zij bidt, maar steeds met de Naam Jezus op haar lippen en haar voornaamste en nimmer ophoudend gebed is vervat in een oefening van liefde.
In het Gezegend Ogenblik, waarop God Zich aan de ziel geeft, laat Hij haar Zijn Tegenwoordigheid gevoelen en geeft zij zich wederkerig geheel aan Hem. Welk een verborgen Zoetheid in dit wederzijds schenken !
Welk een der wereld ongekende vreugde ! Welk een Zaligheid te rusten aan Het Hart van Jezus ! Doch de Wil des Heren beperkt dit geluk niet tot de korte ogenblikken Zijner Sacramentele Tegenwoordigheid, noch den duur uwer dankzegging.
Hij bestendigt Zijn Verblijf in het binnenste uwer ziel, wanneer Hij haar voor deze duurzame Vereniging geschikt en voorbereid vindt en schijnt Zijn Grootheid en Heerlijkheid te vergeten, enkel en alleen omdat Hij u bemint en Zich aan u wil geven.
Ziedaar de roerendste uitdrukking van ‘s-Heren Liefde, Die in Zijn laatste uitnodiging al de Tederheid Zijns Harten schijnt saam te vatten, teneinde de volkomen Zege te behalen over de ziel, aan welke Hij Zijn veelvuldige Zorgen wijdt.
Na haar verzekerd te hebben, dát Hij haar bemint, wil Hij haar door de nauwste banden aan Zich verbinden en haar vasthouden op de Plaats Zijner Liefde.
Deze Geheiligde Plaats is Het Hart van Jezus, dat jullie in de Heilige Communie ontvangen.

02.01.89

De vrome zielen zijn op aarde de Engelen van Het Heilig Sacrament; Zij besteden aan de vervulling harer plichten den hoogst nodige tijd, zonder de Tegenwoordigheid van Jezus Christus uit het oog te verliezen en keren zo plotseling mogelijk weder om Hem op den Troon Zijner Liefde te aanbidden. Zo moeten ook al degenen, die na de H.Communie met u in aanraking komen, uit uw gesprekken kunnen besluiten : “Dit is een ware Christen “.
Daar aan de Tafel des Heren leert Hij u de eigenliefde uit haar laatste verschansingen verdrijven en er de begeerte om alleen voor Hem te leven, voor in de plaats stellen.

19.03.89

De aarde geeft het zaad, dat aan haar wordt toevertrouwd, honderdvoudig terug; zo moet u Het Heilig Liefdevuur, dat de H.Communie in uw harten ontsteekt alom verspreiden.
Wees Hem dankbaar, dat u geloof bezit, want iedere dag verwerft God nieuwe rechten op uw dankbaarheid en edelmoedigheid; want er is geen ogenblik, waarin u Zijn Genade niet ontvangt, waar ook géén ogenblik bij Hem gevonden wordt, dat Hij u niet bemint.

09.04.89

Weet, dat uw ziel Het Eigendom van God is. Bij iedere Heilige Communie neemt Jezus er bezit van. De dood vereeuwigt Deze Bezitname.
Zeg dus uit liefde tot Hem : “Heer in Uw Handen beveel ik mijn geest !”
Breng den Heer grootmoedig, zonder voorbehoud, het offer van u-zelven. Heeft u tot dusver de moed ontbroken tot het inwendige offer, waartoe de Genade u opwekte, schenk het dan in dit ogenblik aan Het Hart van Uwen Verlosser.
Aanbidt den Heer met eerbied, ootmoed en vertrouwen …..
Kost het u in het ogenblik, waarin gij Hem als Rechter vreest, enige moeite, Hem met de Namen van Vader, Verlosser of Bruidegom aan te roepen, vlucht dan in Zijn Hart …. verberg u in de Wonde Zijner Zijde, wat reeds zolang Uw Geliefkoosde Schuilplaats is.
Het kan u niet moeilijk vallen te sterven, wanneer gij met Dit Goddelijk Hart verenigd leeft.
Waar kunt gij een troostvoller waarborg vinden voor uw zaligheid?
Vraag Uwen Goddelijke Verlosser, dat uw leven een onafgebroken oefening van liefde en uw laatste snik een akte van volmaakte liefde moge wezen.
Neem de dood met zijn schrikwekkende gevolgen met rustig vertrouwen aan en zeg: “Ik zal geoordeeld worden door Dengene, Dien ik liefheb!”
Sluit het graf uws harten zorgvuldig; stel een wacht aan uw zintuigen, opdat Hij door deze niet van u heengaat. Wees daarom niet moedeloos, want Hij leert U het dragen van het kruis te beminnen en er met Hem aan te sterven.
Als u te lijden hebt of dat uw leven volgens uw mening schijnt op te houden, zeg dan: “Ik sta op en ga tot mijn Vader ! Ik heb gezondigd en ben niet waardig U te zien, maar ik bemin U bovenal, ontferm U mijner ! O mijn God, het is mij zoet mijn leven aan u op te offeren. Kom O Jezus, neem het en Zegen mijn laatste snik”.
Uw verdiensten zullen groot zijn als ge dit dikwijls herhaalt.
Alleen God de Vader zal, als de tijd er is, U van het aardse leven benemen om U binnen te voeren in het Eeuwige Vaderhuis.

28.05.89

Ofschoon Hij Zich met de grootste Liefde aan allen schenkt door de H.Communie zijn het maar weinigen, die de bijzondere Gunst deelachtig worden Hem dikwijls te ontvangen omdat zij niet schromen om het Boetesacrament, de Biecht, openlijk voor een Priester te belijden.
Zo dikwijls gij te Communie gaat moet gij U beijveren, Uw onvolmaakte gevoelens in een meer zuivere liefde tot Jezus te veranderen, Hem in Uw hart beschouwend, moet gij U naar Zijn Beeld hervormen en nu reeds het werk beginnen, dat in het uur des doods in U voltooid zal worden als de ziel van het lichaam zal scheiden en gij alleen voor Christus zult staan.

09.07.89

De Communie volgt na de Opheffing, onder welke Jezus op het Altaar komt evenals op Calvarië. Door een Geheim vol van Troost komt Hij niet anders tot U dan Geofferd. Dit geschiedt, omdat de liefde tot den Gekruisigde Jezus de volmaakste is en tevens de hechtste.
Vandaar schenkt ook de Verlosser en Zaligmaker Jezus Zijn bijzondere gunsten aan de ziel, die het meeste lijdt en haar lijden met de volkomenste overgeving verduurt.
Heeft Onze Heer u het geluk op aarde ontnomen dan deed Hij dit met het oogmerk, dat gij in Hem alleen Uw vreugde zoudt vinden en Hij U meer zou zijn dan alle andere dingen.

08.09.89

Bij het Laatste Avondmaal sprak Hij: “Die Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem”. De eerste Vrucht der H.Communie bestaat daarin dat Zij U doet leven het Leven des Heren; de tweede, dat Zij dat leven in U onderhoudt; en de derde dat Zij het Eeuwigdurend maakt.
Als Jezus in U blijft is het ook onmogelijk, dat gij niet bovennatuurlijk leeft en als dit bovennatuurlijk leven in u voortduurt, is het zeker, dat het in den Hemel zijn voltooiïng zal erlangen.
Deze gedachte moest voldoende zijn om u vást aan Het Heilig Sacrament te verbinden.

02.02.90

Zijn Hart waakt den ganse nacht om U af te wachten; als gij in Zijne Tegenwoordigheid verschijnt beschouwt Hij u met Liefde; in het Gezegend ogenblik der H.communie daalt Zijn Hart met vreugde in het uwe neder. Wanneer gij Het bezit, gaat u met gerustheid heen en vreest niets.
De bekoringen mogen u overvallen, het leed moge u neerdrukken, de vergetelheid van den kant der uwen u met bitterheid vervullen, de arbeid u afmatten, het lijden u doen wankelen,
gij vreest niets!
Jezus rust immers in uw hart, Zijn Hart waakt over u! Hij kent al uw bezwaren en bekommeringen; Hij telt al uw offers die gij te brengen hebt; Hij waakt over uw neigingen om ze te regelen, over uwe gebreken om ze u te helpen overwinnen, over uw geringste handelingen, om ze te heiligen, over uw leven om het met Het Zijne te vereenzelvigen.
Mocht Gij Hem met een vurige liefde beminnen, Hij geeft er u een honderdvoudige Broederliefde voor terug. Als gij u verenigd weet met Hem rust gij in vrede, maar uw hart moest eerder wàken om Hem te loven en te danken al de dagen van uw leven.

11.02.90

Moge de H.Communie Die gij ontvangt een nieuw Verbond zijn tussen Zijn Hart en het uwe. Hopelijk zijt ge hiervan verzekerd.
Ondervraag u-zelf of gij een of andere heimelijke ingeving versmaadt, als er een offer gevraagd wordt.
Is er soms niet een of ander werk van Godsvrucht of naastenliefde tot hetwelk U maar weinig goede wil aan den dag legt.
…een of andere oefening van deugd, waartoe gij maar niet besluiten kunt?
Wees edelmoedig en weiger Hem niets.
De liefde is een vlam, die alles wat zij aanraakt, verteert.
Gij leeft niet meer voor u-zelve, als gij door een voortdurende opoffering aan de Grootheid Zijner Liefde kunt beantwoorden.
In Het Aanbiddelijk Sacrament als opgesloten, wil Zijn Hart Het Begin, Het Middelpunt en Het Einde van al uw handelingen wezen.
Met alles tevreden, evenals in Zijn Leven op aarde, Vraagt Het slechts uw liefde. Voldoet daarom aan Zijn Verlangen en Hij zal over U heersen. Zoek niet anders dan Hem, begeer slechts Hem alleen, op niets anders lettende dan op uw Heer.
Geen rust meer buiten Hem, geen vreugde zonder uw Zaligmaker.
Hij zal U genegen maken tot aan Zijn Hart Welgevallige Werken; door Zijn Hand Bestuurd, zult gij ze met een zuivere mening verrichten en niet vrezen Hem te dienen met de opoffering van U-zelven.
Bid Hem iets te doen om Zijn Hart te troosten. Hij ziet naar U uit, ook al bent U woonachtig in een ander land. Bid in de aankomende Vastentijd veel voor de zondige mensheid.

08.05.90

Wanneer somtijds in het ogenblik, dat U de Heilige Communie zult ontvangen, Uw zielen terneergeslagen zijn wegens de herinnering aan hare – schoon reeds vergeven – zonden en zij de ontmoeting van Jezus toch nog vreest, ja zelfs de Heilige Tafel wil ontvluchten, doe dan een werk van liefde door Uw offergaven. Zoek door de beoefening der naastenliefde Uw vertrouwen weder op te wekken, Uw verlangen naar Jezus te verlevendigen.
Jezus handelt met jullie op dezelfde Wijze als vroeger met de Samaritaanse vrouw : Hij vraagt slechts weinig om er veel voor in de plaats te geven.
Hij zoekt de zwakke zijde Uwer zielen om daardoor binnen te gaan. Van de ene vraagt Hij tranen van berouw, van de andere een weinig ootmoed.
Als Hij zwijgt is dat Het Teken, dat Gij Hem niets durft vragen.
Deze omstandigheid toont U enerzijds, dat jullie zonder Jezus niets vermogen en van den anderen kant, dat Uw geringste handelingen, in vereniging met Hem verricht, een middel zijn tot Uw aller heiliging.

27.05.90

Acht van alle weldaden des levens er geen, dat hoger is dan de Heilige Communie.
Hij alleen is Uw Heer en uw Meester naar Wien uw ziel verlangt. Aan Hem knopen zich jullie zoetste herinneringen vast.
Hij is bij jullie de Ontwaker, de Hoop van de nieuwe dag die gij begint en bij het te ruste gaan de Laatste Gedachten voor U, waarmee gij insluimert.
Denk aan de zielen, welke dreigen voor eeuwig verloren te gaan en die van hen, welke nog in het Vagevuur verblijven.

09.08.90

Wanneer gij Mijn kinderen zo dikwijls de Heilige Communie gaat ontvangen, leg dan minstens een van Uw onvolmaaktheden af: een boze luim onderdrukken, een verkeerde gewoonte laten varen, een nietswaardige genegenheid willen opofferen, zou Uwe ziel, langzamerhand wijzer geworden, Jezus een aangenaam Verblijf aanbieden.
In de Persoon van Jezus is alles Zegenrijk; Zijn Hand, Zijn Woord en Zijn Blik naar U.

27.01.91

Het is alsof het kwaad met de tong gesproken op Communie-dagen begaan, Onze Heer meer mishagen dan die, welke U op andere dagen bedrijft, omdat Hij Zich op de dagen der Communie Zelf aan U geschonken heeft.
Daarom moet men op die dagen onverschillige tijdverdrijven een weinig achterwege laten, teneinde meer tijd te besteden aan het gebed.

07.08.91

Omdat Het, door u met Degene, Die uw laatste doel en uw Hoogste Geluk is te verenigen, de vruchten van al de andere in Zich heeft opgesloten; de andere bevatten slechts een gedeelte der Genadeschatten Gods, hier vindt u de Volheid ervan. In de andere vindt u de Gave; hier Den Gever.
Door de Heilige Communie verenigt zich de ziel niet enkel met God, als in het gebed, maar op een veel inniger wijze; zij wordt één met Hem door de Genade. De H.Dionysius noemt deze vereniging een Vergoddelijkende, daar God Zelf – gelijk hij zegt – Het Voedsel wordt van de mens.
Moet de christelijke ziel zich beijveren al haar handelingen volmaakt te verrichten, gelijk de H.Geest Verlangt, dan moet de Heilige communie de verhevenste handeling in de orde der Genade, ontvangen worden met al de volmaaktheid, waartoe gij in staat zijt.
Bereid er u dus met veel zorg toe voor en wacht u te communiceren uit gewoonte of uit menselijk opzicht.
Jezus Christus Schenkt u Zijn Genade in des te ruimer mate, hoe beter jullie u tot de Heilige Communie voorbereiden.
Zij, de Genade namelijk, beantwoordt geheel aan de gesteltenis, waarmede jullie de Heilige Communie ontvangen.
De Godvrezende zielen die dikwijls communiceren, moeten deze voorbereiding steeds met alle ijver en met alle mogelijke zorg verrichten.
De veelvuldige Communie, in plaats van haar daarvan te ontheffen, verplicht haar daartoe des te meer, dewijl zij meer Licht heeft ontvangen omtrent de Grootheid en Heiligheid van God, Die Zich aan haar Schenkt.
Draag uw H.Communie op voor de slachtoffers van de oorlog en rampgebieden die geen kans kregen een oefening van berouw te bidden, dan helpt u hen eerder de Hemelpoort binnen te mogen gaan.
Gedenk degenen die gefolterd en gemarteld worden opdat zij de kracht krijgen hun lijden te verenigen met de Kruisiging en Marteldood van Jezus Christus.

25.03.92

Als Zijn Liefde jullie harten heeft ingenomen, zal het zich niet verbitteren over de onrechtvaardige bejegening der mensen, noch er zich over beklagen.
Deze Waarheid moet gij wel in ‘t oog houden…..ze proeven…..en tot richtsnoer van uw leven maken.
Van de H.Communie moet gij de Genade verhopen, die gij nodig hebt om van het eenmaal genomen besluit, u-zelven te vergeten en door anderen om Gods Wil vergeten te worden, niet af te wijken.
Gij moet den raad om te zwijgen volgen en dien in beoefening brengen.
Hoeveel Woorden van Hemelse Wijsheid kon De Zaligmaker niet Spreken en toch Bewaart Hij in Het Tabernakel een Aanhoudend en Diep Zwijgen.
Gij moet zelfs niet alles zeggen wat u goed en nuttig toeschijnt, al was het alleen maar om altijd heer en meester te zijn van u-zelven, en met een klein offer te brengen, De Stilzwijgendheid van Jezus na te volgen.

05.08.92

Door de H.Communie moet gij één hart en éne ziel worden met Jezus en al uw broeders en zusters.
Laat Jezus Storten in uw zielen Dien Waren Geest van Liefde, Die door de kracht van uw gebed de eerste christenen zo innig, zo innig met elkaar verenigden.
Vraag Jezus die wonderbare eenheid in de heilige Kerk, waardoor allen, die Hem toebehoren met elkander verenigd zijn in eenheid van geloof en wederkerige liefde.
Het Hart van Jezus Schept Behagen in de Gedachte van Zijn Vereniging met jullie door de H.Communie. “Ik in hen en Gij in Mij” ! Zegt Hij tot Zijn Hemelse Vader.
Gij zult schreien en wenen, maar de wereld zal zich verheugen; gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal in blijdschap veranderen. De vreugde komt voort uit den inwendigen vrede en Deze uit de Liefde Gods. God beminnen is het Wezenlijk Geluk, dat niemand u kan ontroven. Indien gij God bemint, Zijn Rijk waarlijk zoekt, zal de vreugde des harten, die eeuwig duurt, uw deel zijn.
Het leven is bezaaid met kruisen en smarten, die uw tranen doen vloeien.
Ook weent gij dikwijls om niet gegronde beweegredenen. Een enkele belediging Gods moest u groter droefheid veroorzaken dan enig ander leed !
Vreest gij niet u zelf geweld aan te doen.

07.11.92 De deugd alleen geeft aan het hart een vrede, die gelukkig maakt.

De Heer laat jullie na de H.Communie den Troost Zijner Heilige Tegenwoordigheid niet langen tijd genieten.
Zeggen jullie, vóór Hij u verlaat, met de bruid van het Hooglied: “Ik zal Hem vasthouden, ik zal Hem niet verlaten!”
Dan zal Hij u de Genade verlenen Zijn Vertroostingen dankbaar aan te nemen, zonder Ze te zeer te verlangen.
Hij zal er jullie geheel en al niet van beroven, opdat ge Hem niet ontrouw worde, als jullie getrouwheden op een te grote proef worden gesteld.
En gij, door Jezus Christus bevoorrechte ziel, blijf niet bij de rust der dankzegging, ga uit het Heiligdom, vast besloten tot den strijd, vlijtig in de beoefening van goede werken, sterk door de toewijding aan Jezus Christus en door de liefde tot Hem.
Petrus, de Heerlijkheid van Jezus ziende, was buiten zichzelven van verrukking. Hij had ternauwernood den Beker der hemelse Geneugten geproefd, en reeds was zijne ziel boven de zichtbare wereld verheven. Hij ontwaarde de onweerstaanbare aantrekkingskracht van een Geluk dat niet van deze aarde is.
Ofschoon dit Geluk een voorbijgaand is, heeft God er jullie toch een deel van gegeven, dat groot genoeg is om Het te kennen, maar jullie slechts zelden wordt gegeven, wijl het u eerst na dit leven als eeuwigdurend bereid is.
“De vrede is de rust der orde”, zegt de H.Thomas. De deugd alleen geeft aan het hart een vrede, die gelukkig maakt. Hij is noch de vreugde, noch het geluk, maar een verborgen goed, waarvan God alleen het geheim bezit.

Aanmelden voor de nieuwsbrief