Maria spreekt over de tijd tot aan de wederkomst van J.C.

Als abortus blijft voortduren zal er een oorlog uitbreken die de wereld nooit heeft gekend.

(21.11.78) Wanneer men door blijft gaan met het pas ontluikende leven af te breken, zal Gods vertoornde hand zich wreken en zal er een oorlog uitbreken, die de wereld nimmer heeft gekend.

Als gij u geborgen houdt in de liefde van de schepper hebt gij van de rampen niets te vrezen.

(14.02.79) Ziet gij de rampen komen, dan heb Ik deze mededeling: Houd u geborgen in de Liefde van uw Schepper en niets zal u over­komen. Wanneer gij bidt hebt gij niets te vrezen.

De wereld is er slecht aan toe.

(29.10.78) Uw land en de wereld zijn slechter dan de tijden van Sodom en Gomorra, ook van Noach.

De natuurlijke macht van de duivel is verschrikkelijk. Hij verstaat zelfs de kunst de mens te doen verdwijnen.

(19.3.79) Dan loopt de duivel rond als een brullende leeuw, zoekend om zijn prooi te verslinden.Toch moet ge weten, dat God hen als het ware aan de leiband houdt.

En zoals de God van het Heelal de woeste en de wild golvende zeeën tot bedaren brengt, zo gebiedt Hij de duivels: “Tot hier en niet verder!”

Gij kunt zich moeilijk een voorstelling maken hoe groot de macht is van de duivels. Doch alleen binnen de grenzen, die de Voorzienigheid stelt, hebben zij de wijsheid gekregen hun woede, en grote verleidingen bot te vieren op de stof­felijke wereld.

Hun natuurlijke macht is verschrikkelijk, zij kunnen uw geest in verwarring brengen, zodat ge in een verwikkeling geraakt, waaruit moeilijk is los te komen. Zij kunnen zich aan u vast­klampen en als een schaduw de zwaksten overweldigen en belege­ren. Doch zonder Gods Wil zal hij geen enkel schepsel in zijn klauwen vastgrijpen.

Zij hebben op aarde een rol te spelen, die providentieel genoemd kan worden om de mens te bekoren en door hun sluwheid zwicht de mens en geeft toe aan de bekoringen en vervolgen zij de weg die tot dwaling leidt.

Hij verstaat de kunst de mens te doen verdwijnen, want denk maar eens aan Onze Zoon Jezus, die ook door de duivel werd weggevoerd. De grootste sluwheid, die ooit bedreven wordt komt van de duivelen.

Het kost tijd om een genadeoord waar de wederkomst van Christus wordt verwacht op te bouwen

(22.12.78) Wanneer men een kerk bouwt, zijn er jaren voor nodig om deze in goede stijl op te trekken. Zou dan een Genadeoord, waar Christus’ Wederkomst wordt verwacht, in één jaar tijd al een kathedraal zijn? Neen, eerst moet de grondslag bouwrijp zijn, zodat de fundamenten vastheid krijgen.

Maria zal er voor zorg dragen dat grote dingen zullen gebeuren als het noodzakelijk zal zijn. Wij kunnen ook ontelbaren helpen zoeken de weg te vinden.

(31.12.78) Vrees noch het lijden, noch de duisternis, want Ik zal altijd bij jullie zijn. En wanneer ook gij zich aan Mij zult binden, zult ge ontelbaren helpen zoeken de weg te vinden.

Laat u niet in verwarring brengen en heb geen angst. Dan zal het door Mij voorbereide en opnieuw herboren keurkorps voor de dag durven te komen om aan allen moedig het Woord Gods te verkondigen.

Zelfs Priesters, die nu nog onzeker zijn, zullen, verrast door de storm, toch weer meer licht zien en uw voorbeeld gaan vol­gen.

Leef altijd in het grootste vertrouwen in uw Hemelse Moeder. Ik ben en blijf uw Moeder en zal er voor zorg dragen, wanneer het noodzakelijk mocht zijn, om grote dingen te doen gebeuren.

De duivel zal veel schijnbare wonderen bewerken.

(18.1.79) Er zullen veel schijnbare wonderen op de wereld voorkomen. Dit gebeurt door de bewerking van de duivelen. Zij zijn echter vals en zullen maar van korte duur zijn en aan hun vrucht zal men ze kennen.

Bij Zijn wederkomst vindt Jezus nog geloof bij Maria’s kinderen die het kruis liefhebben en de rozenkrans bidden.

(04.03.79) Mijn Zoon vraagt: “Zal Ik bij Mijn Wederkomst nog geloof vinden?”

Ja, kan Ik hierop antwoorden, want gij Mijn lieve kinderen, die zich in een kring van gebeden schaart, gij zult het Kruis liefhebben en de Rozenkrans, die gij bidt, zal Mijn Zoon als een krans van rozen worden omhangen en Zijn Wederkomst zal naast de zuivere gebedsstonden weer klankvol in Zijn Oren klinken. Hij zal dit benaderen met een tedere Blik en een open Hart.

Mijn kinderen, vergeet de dagen van rampen niet! Het was nodig om de mens begrip bij te brengen, dat de Heer in een Oogopslag de hele aarde kan vernietigen.

Dit was een beginnende waarschuwing!

Als wij de Hemel om hulp vragen hoeft niemand verloren te gaan. God de Vader beproeft alles om ons te redden.

(08.03.79) Niet één ziel behoeft verloren te gaan, als hij de machten der Hemelen beweegt om te helpen. Komt allen tot Mij, Mijn kinderen, zie hoe Ik je liefheb, meer dan je vermoeden kunt. Want zoals een adelaar zijn jongen op zijn vleugelen voortbeweegt, zo zal de Vader Zijn kinderen op handen dragen!

Er is niets op de wereld, wat de Vader niet zal beproeven om te redden.

Maria roept ons op bij Haar, de Toren van David, onze toevlucht te zoeken. Dan kan Zij ons bieden wat wij verlangen.

(29.12.79) Als gij in alles op Mij vertrouwt, kunt ge alles verkrijgen wat u zalig zal zijn. Mijn kinderen behoren immers aan Mij en ik aan allen, die Mij liefhebben. Gij, die Mijn toevlucht zoekt, wacht niet langer en treed aan om u te verschuilen onder Mijn mantel, om u te drukken aan Mijn moederhart door Mijn wijd opengespreide han­den. Om u te kunnen bieden alles waarnaar gij verlangt! Om u te leren dat, zoals elk jaargetijde eindigt, ook uw leven naar de eindtijd loopt.

Maria roept ons nogmaals op tot voorbereiding op Zijn wederkomst.

(02.02.82) In deze tijden die nog resten tot aan de wederkomst van onze zoon Jezus zal ik voor ons volk meer dan ooit uitschitteren in goedertierenheid, in kracht en genade!

Ik zal mijn vleugelen blijven uitslaan met een krachtig ge­luid, zodat ge weet, dat ik u met dit luid gewiek het teken geven zal, dat de eindtijd voor de duivel een aanvang neemt.

Meer dan ooit weet hij dat zijn einde nadert, daarom zal hij alles in het werk stellen om de zielen naar het verderf te brengen en zijn poging verdubbelen met aanvallen.

Tracht van uw leven een voortdurende voorbereiding te maken op de eindtijd, die u spoediger zal passeren dan menigeen denkt !

Niet allen geloven, dat er een einde zal komen aan dit aardse bestaan…

God vraagt niet naar goede beloften maar naar daden.

(11.02.84) Bij wijlen komt het in uw gedachten op, dat de tekenen die zich in het leven voordoen de eindtijd zal zijn.

God vraagt niet naar goede beloften, maar naar daden!

Hij wilde de zondvloed niet, maar de mensen vroegen er om, daar ze niet wilden luisteren naar Zijn goede raad.

Maria relateert de reactie op het pausbezoek aan de wederkomst van Jezus.

(26.02.84) Nu de Opperherder, Paus Joannes Paulus, zijn plan heeft kenbaar gemaakt uw land te willen bezoeken, zien sommigen van u met vreugde zijn komst tegemoet, terwijl het bij de meesten een minder prettige mededeling is.

Als men dezen H.Vader liever ziet verdwijnen dan komen, hoe zal men dan de wederkomst van Jezus Christus aanvaarden? Als men deze Paus zijn bewegingen met de ogen heeft waargenomen per Eurovisie, dan wel persoonlijk en men heeft er totaal geen behoefte aan, dat dezen Herder uw land zal aandoen, hoe kan men dan enige verwachting koesteren de Heer te ontmoeten, dien gij niet kent, omdat gij Hem nimmer persoonlijk ontmoeten mocht?

Als Jezus Christus wederkomt wijkt duisternis, angst, moedeloosheid…

(15.12.85) Als Hij komt wijkt de duisternis, de angst, de moedeloosheid.

Laat alle mensen uw minzaamheid zien, de Heer is nabij.

Goedheid en minzaamheid zijn een bijna vanzelfsprekend gevolg van de inwendige blijdschap, van de bijzondere intimiteit met Jezus Christus.

De hernieuwde viering van Zijn eerste komst bereidt u voor op de glorievolle komst van de Godmens; deze viering heiligt de eindtijd, de tijd tussen Zijn Hemelvaart en Wederkomst.

(26.07.87) Tezamen kunt ge verder bouwen aan de uitstraling van deze Gezegende Plaats en Het Licht in de donkere dagen zal uw deel zijn.

(09.10.88) Vrees niet voor de offers welke God van U vraagt. Hij heeft beloofd voor elke moeilijkheid van je leven, dat je daarvoor Zijn Kracht en Sterkte zult ontvangen en op Mijn Liefde, dat het Licht zal zijn in donkere dagen, kunt U rekenen en vertrouwen.

De tijd van de Triomf van Maria nadert snel!

(14.02.89) De duisternis welke steeds dichter wordt, zal een donkere nacht ondergaan en in de diepte dalen over de gehele wereld. Maar met uwen oprechten trouw en met Het Wapen van Mijn Toren zullen wij tezamen overwinnend zegevieren. De tijd Mijner Triomf nadert snel!

Het Torenlicht zal Haar uitstraling afwerpen als een laaiend vuur, want het duister van de nacht zal eens ophouden te bestaan van zijn donkere tijden.

De satan, die zichzelf de redder noemt, zal zich naar de hemel verheffen doch hij zal door michael worden gewurgd.

(11.02.82) Van de plaats waar Ik Mij bevind wil Ik Het gehele Hemelse Koor uitnodigen om Hun gezangen te laten klinken rond de wereldbol.

Ik roep de ware navolgers van de Mensgeworden Christus, de Enige en Ware Redder der Godvrezenden op.

Zelfs de Apostelen, die voor de Glorie en Eer aan Jezus Christus hebben gestreden wil Ik laten terugkeren naar de aarde. Want het wordt tijd, dat alle Hemelingen Hun Koningin zullen volgen en de aarde komen verlichten, opdat alle schepselen weten zullen, dat er maar éne weg naar Christus mogelijk is.

De tijd is gekomen, dat de vorst der duisternis de afgrond zal openen en het Licht zal doen vervagen, daar hij zich de redder noemt.

Hij zal zich hoogmoedig in de lucht gaan verheffen om tot in de nabijheid van de Hemelpoort te stijgen; doch hij zal gewurgd worden door de adem van Michaël !

De aarde zal in voortdurende bewegingen zijn en de voor hem bestemde vurige schoot zal zich openen om al zijn volgelingen in de eeuwige afgronden te laten verdwijnen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief