Maria geeft ons gebeden over Zijn wederkomst en geeft aan dat de inhoud voorzeggingen bevat van wat gaat gebeuren.

Er zal een moment komen dat de Toren van David over de ganse aarde schittert. Haar Licht zal dan de mensen doen beseffen dat Jezus spoedig wederkomt.

Maria zal Haar woord dan een naklank geven die het gehele mensdom treft.

(14.02.81) Nu zal Ik vandaag een gebed geven om de mensen op te wekken wat hen weldra wacht.

H.Maagd Maria, Koningin des Hemels en toevlucht der zondaars; wij komen bij U maar hebben niets aan te bieden dan een arm en zondig mensenhart. Doch neem het aan Lieve Moeder om het door Uw Heilige Handen te kneden en om te vormen tot diepe ootmoed.

Alleen daardoor zullen wij het geloof, de hoop en de liefde bekomen, alsmede door een nederig berouw deze genade te kunnen behouden.

Geef Maria, wanneer wij Uw Heilige Naam uitspreken, dat het een zoete balsem teweeg mag brengen die over de gehele wereld zal worden uitgestort.

Lieve Vrouwe, Gij Die tot ons gekomen zijt als de Turris Davidica, geef dat Uw lieftallige Schoonheid moge uitschitteren over de ganse aarde en dat het Licht van deze Toren een stralende herinnering zal wakker schudden bij de mensen, dat de Mensenzoon Jezus spoedig zal wederkomen.

Laat onze gebeden en smekingen opstijgen naar de hoogste top der bergen vanwaar de Verlosser der wereld, de Redder van alle mensen komen zal.

Geef, dat wij vanuit die Torenspits U zien zullen als een lieve Moeder, Die Haar Woord een naklank geeft, wat het gehele mensdom treffen zal.

O Allerbeminnelijkste Moeder leer ons Uwen Zoon lief te hebben met geheel ons hart, zodat wij naar alle waarheid ons noemen mogen : broeders en zusters van Jezus Christus!

Toren van David, Moeder en Vrouwe van alle volkeren redt al Uw kinderen voor de ondergang van deze wereld.

Amen.

Maria schenkt ons een gebed als voorbereiding op het moment Jezus Christus de aarde opnieuw zichtbaar zal betreden.

(26.07.79) Gebed over de Wederkomst van Jezus Christus.

Lieve moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de wederkomst van Uw Zoon. Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment. Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal betreden.

Maak, dat onze ziel, wanneer Uw Lieve Zoon wederkeert, zich in die staat bevindt om Hem op waardige wijze te kunnen ontvangen. Geef, dat wij ons hart kun­nen aanbieden als een wieg voor Hem, Die ons bemind heeft van­af het moment vóór ons be­staan. Zorg, dat wij Hem op passende wijze zul­len ont­vangen, want Heilig is Zijn Naam.

O Maria, Moeder van de Verlosser en ook onze Moe­der, bid voor ons.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief