Hoe kan Maria op Haar geboortedag blij zijn wanneer Zij miljoenen kinderen hoort schreien (08.09.81)

Gij viert vandaag Mijn geboortedag, doch hoe kan dit Moederhart blij zijn wanneer Zij miljoenen kinderen hoort schreien. Zou een goede Moeder feest kunnen vieren als het bloed van de vrucht van haren schoot over de aarde kruipt ?

Wanneer een moeder het warme tere wichtje uit haar lichaam voelt verwijderen zal zij bevrijd zijn om voor dit wezentje nog langer zorg te dragen, doch haar wroeging zal voortduren. Als gij uw eigen kinderen verstoot, hoe durft gij Mij dan Moeder te noemen ?

Alleen wanneer gij spijt betuigt en durft te beweren, dat abortus moord blijft is er vergiffenis mogelijk en zal ook Mijn Moederhart opnieuw tot u smeken : “Hebt elkander lief”.

Gij durft te beweren, dat gij van uzelve houdt. Als gij uw kinderen uitmoordt, doodt gij uw eigen ziel en zult gij zonder berouw voor eeuwig verdoemd zijn. Had zij een moeder kunnen zijn? Welk kwaad heeft zij gedaan ? Heeft de verwekker van dit leven minder schuld en zou hij vrijuit kunnen gaan ? Ook zij die deze wetten rechtvaar­digen en uitvoeren zijn de vijanden van uw volk. De mond van deze kleine kunt gij het zwijgen opleggen, maar de Heer, Die u het leven gaf, zal Zijn Stem verheffen, door Haar, Die Hij tot Moeder van Zijn volk heeft aangesteld. Deze Moeder, Die telkens tot u spreekt viert Haar geboortedag. Bidt vandaag met Mij voor deze kleinen tot het Goddelijk Hart van Jezus, opdat Hij met Zijn overvloedige genade de harten mag treffen van hen die willen doden.

Had gij elkander lief toen gij één werd met uw lichamen ? Groeide uit die vriendschap de doodstrijd voor een ander ? Waarvoor zijt gij een verbintenis aangegaan om elkaar te ontvluchten ?

Durft gij uw lichaam niet meer te geven omdat gij niet behoeftig meer zijt ?

Als gij gekozen hebt voor de huwelijke staat hebt gij de plicht uw eens gezworen eed trouw te blijven.

Wanneer gij verzaakt om uw partner te geven waarvoor gij tesamen geroepen zijt, rust de schuld bij u het allergrootst. Hoe kunt gij dan spreken van lief te hebben ? Gij zelve zet deze mens, die gij voor uw leven gekozen hebt, tot kwaad aan.

Als mens zijt ge geboren geworden, blijf dan mens onder de mensen en cijfer uzelve dan weg, want dat is liefde en blijft het grootste gebod.

Bidt kinderen opdat gij niet in bekoring valt en laat een ander niet lijden om uw schuld.

Gaarne wil Ik u danken, omdat gij zegt, dat gij Mijn kind wilt zijn. Laat dan ook gij het recht behouden een goede vader en een moeder te zijn. Een mens om Gods wet niet te verbreken, een arts om te genezen en niet om te doden.

Kom sluit u aan bij de Cherubijnen en Serafijnen die eenparig zingen : “Mijn ziel verheft Mijn Heer, want grote dingen heeft Hij aan Mij gedaan “.

Aanmelden voor de nieuwsbrief