Hij moest sterven toen Jezus 30 jaar oud was. Maria en Jezus stonden aan zijn sterfbed.(27.03.79)

Mijn kinderen, bid dezer dagen nog bijzonder veel tot de heilige Jozef, doch doe het niet alleen nu, maar altijd.
Weet, dat hij veel vermag, alhoewel mijn Zoon geen enkele mens iets verschuldigd is, zo moet men ook aannemen, dat ge door de voorspraak van vader Jozef méér van God verkrijgen zult.
Ook wanneer Jozef zich tot mij wendt om een gunst af te smeken van zijn kuise bruid, zo zal ik hem niets kunnen weigeren.
Richt daarom je gebeden ook veel tot hem en vul aan wat hij tot heden toe veel is tekort gekomen aan liefde. Ik verzeker u, mijn kinderen, dat hij in de hemel een van de liefste vertrouwelingen is van de Heer en zeer veel verkrijgen zal om de straffen van de zondaar, die berouwvol tot hem keert, van de goddelijke rechtvaardigheid af te wenden.
Probeer in uw leven uw godsvrucht ook op hem toe te passen. Wanneer ge in grote nood verkeert is hij degene, die zich snel verplaatst naar de Vader om het gevaar de rug te laten keren.
Hij is de bewaarder van de onuitsprekelijke geheimen van God.
Vader Jozef was een liefdevol man, een vader voor ons kind, zoals geen tweede te vinden zal zijn.
Samen spraken wij veel over de verlossing, maar nooit zou ik hem gesproken hebben over de dood, die onze Zoon zou doormaken.
Wanneer ik hem dit wel had meegedeeld, zou hij dit niet hebben overleefd. Ik wilde zijn teder en overgevoelig hart niet met zulke vooruitzichten doen breken.
Daarom moest hij ook sterven toen onze Zoon 30 jaren oud was.
Hij heeft het geluk gekend, dat wij samen, mijn Zoon en ik, bij zijn sterfbed stonden.
Daarom moest ik het zonder hem doen, toen onze Zoon het bittere lijden werd toegebracht.
Jozef was na zijn dood nimmer gekomen op de aarde toen, want eerst moest onze Zoon door zijn sterven de verlossing bekomen.
Toen is zijn taak in de hemel begonnen voor de mens op aarde.
Maar nog meer dan voorheen moet men weten, dat wanneer hij de Vader om gunsten smeekt, dat de allerhoogste Drieëenheid hem niets zal weigeren, wat hij voor zijn vereerders op aarde vragen zal. Ook wanneer hij bij mij zal komen, zou ik hem nooit iets kunnen weigeren.
Ga daarom, wanneer ge in moeilijkheden zit, naar vader Jozef toe en vraag door zijn voorspraak of hij het door u zo zeer begeerde wil vragen aan zijn geliefde bruid, dan zal ik het nooit kunnen weigeren.
Weet mijn kinderen, dat gij bij alle genade, die men u geeft, nooit alleen kunt staande blijven, want de vijand van uw ziel zoekt naarstig rond of hij u kan neervellen.
Dagelijks wordt de mens door onzichtbare geesten belaagd en één hevige bekoring kan met één stoot deze ziel doen vallen.
Elk ogenblik heeft de mens Gods hulp en genade nodig.
Bid daarom tot Jozef: “Schrik der duivelen en Troost der ongelukkigen, bid voor ons”!

Aanmelden voor de nieuwsbrief