Het leven is niet een stil en werkeloos blijven in Gods tegenwoordigheid, maar het tegendeel(19.07.83)

Hij roept U evenwel ook naar Calvarië, om met Hem te lijden, naar den Hemel om Hem te genieten en tot de H.Tafel om U te heiligen. Deze roep is een grote genade, van bijzondere liefde tot U getuigend. Hij schenkt deze genade slechts aan een klein getal bevoorrechte zielen.
Ofschoon Hij Zich met de grootste liefde aan allen schenkt, door de H.Communie zijn het maar weinigen, die de bijzondere gunst deelachtig worden, Hem dikwijls te ontvangen omdat slechts weinigen naar de volmaaktheid streven.
De ijver hiervan is de bron der zeldzaamste genade.
Bidt Jezus, U die genade te verlenen, in de deugd toe te nemen en Hem overal te volgen waarheen Hij U leiden wil.Gij denkt door deze uitspraak Uwer Hemelse Moeder wellicht aan een meer afgezonderd leven. Doch dit leven is niet een stil en werkeloos blijven in Gods tegenwoordigheid. Neen, juist het tegendeel.
‘t Is het Christelijk leven in volle werking met Jezus in het hart en Zijn Leven voor ogen.
“Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken “.
Dit woord verklaart volkomen de mening des Heren uitgedrukt in het voorafgaande : “Blijft in Mij en Ik blijf in U “!

Onder het beeld van den Wijnstok stelt Hij U de werkingen Uwer vereniging met Hem door de H.Communie aanschouwelijk voor ogen.
Ten eerste : Gij wordt innig met Hem verenigd. Is er wel een inniger vereniging denkbaar dan die van den Wijnstok met de ranken?
Ten 2de : Zo innig, dat gij als één met Hem worden; want de stam en de takken maken slechts een en denzelfden Wijnstok uit.

Ten 3de : Gelijk de sappen uit de wortelen van de Wijnstok door de takken heenvloeien, zo voedt Jezus U als Zijn ranken, met de levenssappen Zijner genade; door het nuttigen van Zijn Vlees en Bloed wordt het leven Uwer zielen onderhouden, hare krachten steeds vermeerderd.
Als Jezus de Stam is en gij de ranken zijt, dan deelt Hij U Zijn Leven mede en Zijn Geest met Diens gaven en genaden en de vruchten, welke zij voortbrengen.
Verzamel die in de Heilige Communie, alwaar overeenkomstig het verlangen des Heren Zijn Woord wezelijk in vervulling gaat: “Die in Mij blijft en in wien Ik blijve, die draagt veel vrucht “.
De herinnering aan God maakt wijs, niet daardoor dat zij tot nadenken dwingt, maar door de overwegingen der menselijke wijsheid te niet te doen.
Zodra gij niet meer uit drift handelt, zult gij wijs zijn, zonder eigenwijs te wezen, eenvoudig, vredig, ingekeerd, U naar verschillende geaardheden schikkend, zonder eigen manier van doen aan te nemen, maar U naar die van anderen, welke gij stichten moet, voegend.
Gij moet niet alles zeggen wat gij weet en slechts spreken wat voor anderen nuttig is, zich laten berispen en terechtwijzen vooral als het pas geeft zwijgen en aan de naaste niets zeggen wat hij niet kan dragen.
Dit was het intieme gesprek tussen U en Mij.

Aanmelden voor de nieuwsbrief