Het heiligen van de vastentijd. (09.02.86 )

Menigeen zal zich afvragen, wat zal ik doen om deze Vastentijd verder te heiligen?

Ieder weet het: vasten in de vroegere betekenis, de strenge vleesderving, sobere maaltijden met alles wat daarbij hoort, lijkt niet meer te kunnen.

Verplaats dan bijna alles gaarne naar het onzichtbare, inwendige gebied en zò wordt uw vasten een geestelijk derven, of een serie van vele deugdzame daden.

Dit is al een van de deugden: uw plaats afstaan aan uwe medemens in een bekrompen ruimte. Want het is in de Hemel niet zoals u wellicht meent: “Wie het eerst komt, het eerste maalt”. De laatsten zullen de eersten en de eersten de laatsten zijn.

Het is zonder meer duidelijk, dat dit volkomen Christelijk is, vooral als deze praktijk u voert tot een nauwe aansluiting bij God, tot hechte vriendschap met Christus.

Gaat de waarde van die inwendige versterving, van de geestelijke boete dus, niet onderschatten. Zij is, (ook buiten de Vastentijd) voor uwe geestelijke groei onmisbaar.

Zijn de gebeden die de Kerk u nog steeds laat bidden daarom overbodig? Is er geen uitwendige boete meer?

Het is zoveel gemakkelijker zich maar te laten gaan, met mensen en omstandigheden geen rekening te houden, zolang het in het belang schijnt te zijn van eigen gemakzucht, genot en grote gevoeligheid.

Zovelen laten zich in alles gaan, kunnen zich in stoffelijke genietingen vrijwel alles veroorloven en doen dat ook.

Is het niet enigszins naïef te geloven, dat de zelftucht, het meesterschap over eigen indrukken en vermogens, zo nodig voor het inwendig contact met God, u zonder meer wordt thuisgebracht.

Boete is uitboeten, zelfbeheersing blijft zelfverloochening. Ook in kleine uitwendige praktijken kan de echte boete worden beoefend, het is een lichamelijk vasten.

Van deze ondernomen kastijding van het lichaam mag u “heilzame gevolgen” verwachten, zoals de Kerk u laat bidden. Dit vasten zal ongetwijfeld strekken tot “wasdom uwer zielen”.

Geef aan dit alles de zuiverste orientatie, door (zelf in haar bescheiden vormen ) te aanvaarden in een geest van grote liefde voor Jezus Christus.

Boete is uitboeten en leidt daarom tot vergeving en delging van zonde en schuld.

Ik gaf u deze Boodschap, omdat Ik van u houd.

Aanmelden voor de nieuwsbrief