Het gevaar van geklaag en gemor. (16.06.79)

Versmaadt gij de zoetheid van het Hemelse Brood en bent gij op pad al het moderne na te jagen?
Verheft uw geest zich niet tot God, maar zijt ge belust steeds het tijdelijke te bezitten, dan dient gij Hem niet in de geest der liefde.
Deinst gij voor de goede werken door de moeilijkheden terug, of laat gij zich afhouden door de ondankbaarheid en de onrechtvaardige beoordeling van de mensen, dan zocht gij meer uw eigen belang dan de eer van God en zo bekomt gij een grote leemte in het werk uwer zaligheid.
Een ander gevaar dat vermeden moet worden is, het kleingeestige gemor over de plaats die u is aangewezen, het aanhoudend geklaag over de onaangenaamheden die men daarin ondervindt. Men kan dan wel zijn hart luchten aan een vertrouwde vriend, maar men moet het niet uitstorten uit zwakheid of ontevredenheid met zijn lot.
Ja, zoals Ik reeds eerder zei: er zijn zelfs enkele geheime kwellingen, die men aan niemand kan openbaren, dan aan Jezus alleen.
Uw vrienden kunnen u nooit iets zeggen of verwijten, met een blik, die met het Tabernakel, de woonplaats van Mijn Zoon, te vergelijken is.
De doordringende Stralen van Zijn Licht ontdekken niet alleen uw fouten, maar ook de oorzaak en de beweegredenen waardoor zij ontstaan.

Aanmelden voor de nieuwsbrief