Ga tot st. Jozef. Maria spreekt over zijn leven (19.03.80)

Bid en aanroep ook vaker de beschermer aan van de H. Kerk, Vader Jozef”!! Heel de Kerk erkent in hem haar patroon en beschermer.
Wanneer wij vandaag zijn feestdag vieren wil ik zijn blijde en altijd tevreden figuur in herinnering brengen om hem meer te ontdekken en te beschouwen als de vader van ons kind Jezus.
Nimmer komt hij voor, dat hij bang of schuchter is voor het leven! Integendeel zelfs. Hij weet de problemen van de mens aan te pakken, al wordt hij ook aanbeden als Zeer Voorzichtige Jozef. Meteen daarna moet ge vernemen Getrouwe Jozef en Spiegel van Geduld en Voorbeeld voor de werkende arbeider!

De naam Jozef betekent: “God zal er aan toevoegen”! En God heeft aan het nederige leven van Jozef het leven van Zijn maagdelijke bruid en dat van onze zoon Jezus toegevoegd!
Hij kan zich de woorden die ik uitsprak eigen maken: Hij die almachtig is, heeft aan mij grote dingen gedaan. Jozef was inderdaad een gewone man op wie God heeft vertrouwd, omdat hij grote dingen tot stand bracht!
Hij wist van elke gebeurtenis die deel uitmaakte van ons leven, te beleven en te geven, zoals de Vader dat van hem wilde. Daarom looft de Kerk hem door hem aan te roepen dat hij rechtvaardig was.
In één woord, de rechtvaardige is degene die God bemint en deze zal, door Zijn geboden na te komen, een dienst bewijzen om zó zijn hele leven te richten op de dienst van zijn broeders, zijn evenmensen.
De rechtvaardigheid moet van buiten uit ontstaan. Want het leven van vader Jozef was niet zo gemakkelijk, want na angstige ogenblikken weet hij, dat de Zoon die mijn onbevlekte moederschoot bevatte, de ontvangenis was geworden van de H.Geest. Toen Jozef dat hoorde was hij wel bevreesd, doch echter stoorde hij er zich niet aan. Hij nam er zelfs geen aanstoot aan, al lijkt dat wel voor jullie een raadsel.
Het geloof van Jozef wankelde niet toen hij van de engel vernam, dat ook uit de schoot van zijn maagdelijke bruid een kind zou worden geboren. Jozef gaf zich over in Gods handen, maar is verder niet erop ingegaan om zijn bruid ook maar één vraag te stellen in die geest. Hij aanvaardde zwijgend!
Daarom mijn kinderen, ga tot hem als ge in grote nood verkeert. Hij zou je beter nog kunnen zeggen dan ik, hoe mooi de werken Gods zijn. Blijf hem aanroepen en vereren, vooral vandaag. Ik zal hem van u allen gelukkig prijzen op deze feestdag, want de hele hemelse scharen staan rondom hem!
Kom kinderen, bidt in deze tijd van gebed, boete en geduld om vertrouwen en overgave aan de wil van God in een bewust aanvaarde gehoorzaamheid!
Geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie deugden van vader Jozef, waar elk christelijk leven om draait.
Soms spreekt men van liefde, alsof zij een drang naar voldoening van zichzelf zou zijn of slechts een middel om op een pure egoïstische wijze de eigen persoonlijkheid aan te vullen.
Nu ik over hem zijn liefde uiteenzette moogt ge hem nu zien met de eeuwigdurende lelie van reinheid en trouw. Zijn liefde brengt vreugde met zich mee, doch het mag een vreugde heten die wortels in de vorm van een kruis heeft.
Zolang ge nog op aarde leeft kan er geen daadwerkelijke liefde zijn, zonder de ervaring van het offer!
Toen sprak St. Jozef: “Blijf de woorden van mijn geliefde bruid indachtig, want ware zij niet geboren, dan was ik nimmer de vader geweest van ons heilig huisgezin!
Bemin haar, want zij alleen is waarheid en liefde!”

Aanmelden voor de nieuwsbrief