Eeuwen lang stond hij op de laagste rang (19.03.79)

Mijn kinderkens wordt wakker, ontwaakt en zet uw morgentaak om in gebed. Wacht niet tot de dag zijn einde nadert, om dan het laatste restje wat zich nog afscheidt van de volgende morgen een klein gebedje te prevelen.
Dan loopt de duivel rond als een brullende leeuw, zoekend om zijn prooi te verslinden.
Toch moet ge weten, dat God hen als het ware aan de leiband houdt. En zoals de God van het heelal de woeste en de wild golvende zeeën tot bedaren brengt, zo gebiedt Hij de duivels: “Tot hier en niet verder!”
Gij kunt zich moeilijk een voorstelling maken hoe groot de macht is van de duivels. Doch alleen binnen de grenzen, die de voorzienigheid stelt, hebben zij de wijsheid gekregen hun woede, maar grote verleidingen, bot te vieren op de stoffelijke wereld.
Hun natuurlijke macht is verschrikkelijk, zij kunnen uw geest in verwarring brengen, zodat ge in een verwikkeling geraakt, waaruit moeilijk is los te komen. Zij kunnen zich aan u vastklampen en als een schaduw de zwaksten overweldigen en belegeren. Doch zonder Gods wil zal hij geen enkel schepsel in zijn klauwen vastgrijpen.
Zij hebben op aarde een rol te spelen, die providentieel genoemd kan worden om de mens te bekoren en door hun sluwheid zwicht de mens en geeft toe aan de bekoringen en vervolgen zij de weg, die tot dwaling leidt.
Hij verstaat de kunst de mens te doen verdwijnen, want denk maar eens aan onze zoon Jezus, die ook door de duivel werd weggevoerd. De grootste sluwheid, die ooit bedreven wordt komt van de duivel…..
Trek daarom ten strijde kinderen, want weet, dat vader Jozef de beschermer is van de heilige Kerk. Hij was het hoofd van ons gezin op aarde, maar zal dat ook zijn van ieder huisgezin, dat hem aanroept, van elke werkman, die hem nodig heeft. Ge moet hem gaan zien als een vader onder u en de uwen en weten, dat alle eerbied hem toekomt.
Eeuwenlang stond hij op de laagste rang, maar de H. Drieëenheid heeft hem geplaatst als voorloper van Christus.
Hij is op zijn troon verhevener geworden, een voorwerp van lof en glorie, zowel voor de mens als voor de engelen.
Daarom lieve kinderen, in de dagen der beproeving, roep dan vader Jozef aan en hij zal luisteren, omdat gij hem gekozen hebt.
Hij was een trouwe dienaar van ons kind, vandaar ook deze lofspraak in de litanie aan hem gewijd.
Hij was een weldoener voor de armen, al was hij zelf armer dan de armste. Volg zijn voorbeeld na en ge zult een rechtvaardig mens zijn in alle eeuwigheid.

Aanmelden voor de nieuwsbrief