Bij ieder offer, dat gij gebracht hebt, stijgt uw ziel een trap hoger op de onzichtbare ladder, die naar de Hemel voert.(04.07.79)

Hij stort daarom Zijn Vaderhart uit en roept: “Komt allen tot Mij die belast zijt en Ik zal met je zijn om de zware last te dragen!”
Wees ervan overtuigd, dat Jezus uw gebeden, hoe smartelijk het u ook moge vallen, met liefde aanneemt en dat een dergelijke akte van overgave, de beste, de meest volkomen voorbereiding is op de Heilige Communie. Ga tot Hem in de vaste overtuiging, dat Hij u bemint, maar dat ook Ik u bemin.
De beproeving wekt lijdzaamheid en lijdzaamheid hoop!
Bij ieder offer, dat gij gebracht hebt, stijgt uw ziel een trap hoger op de onzichtbare ladder, die naar de Hemel voert.
Om kracht in het lijden te vinden en de vrede uwer ziel te bewaren moet men zichzelve vergeten en de ogen vestigen op Hem Die meer geleden heeft dan al het lijden te samen.
Beschouw met één oogwenk de beproevingen, die Zijn deel geweest zijn, al de dagen, ja al de uren van Zijn Leven tot aan Zijn Dood.
Durft gij met het oog hierop de kwellingen des levens nog beproevingen noemen? Noem ze liever bij de naam die het geloof ze geeft: Beschikkingen van Gods Wil.

Aanmelden voor de nieuwsbrief