Abortus en euthanasie (20.03.86)

Paulus de Apostel wijst erop, dat gij moet aanvullen wat er aan het lijden van Christus ontbrak. Hij bedoelt hiermede niet, dat de dood van Jezus onvoldoende was, maar dat ook u moet lijden om aan de verlossing deelachtig te worden. Hieruit volgt de leer van de RK Kerk, die onderscheid maakt tussen actieve en passieve euthana­sie.

Actieve euthanasie is het doelbewust beëindigen van het leven van een mens die opgegeven wordt bij een bepaalde ingreep.

Dit blijft altijd verboden, evenals abortus en is óók moord.

Passieve euthanasie is het staken van medische apparatuur van een stervende, omdat alle toegepaste mogelijkheden geen uitkomst biedt.

De wijze waarop euthanasie door een aantal groepen wordt gepropa­geerd, duidt er opnieuw op, dat het moderne heidendom in opmars is en het heeft den schijn, dat het Christendom op de aftocht dreigt te geraken.

De mens heeft zich op een hoog voetstuk geplaatst toen de duivel hem influisterde : “mensenrechten zijn nu gelijk aan de rechten van God de Vader. Voor deze grove zonden wordt bitter lijden gevraagd aan de mens die zich hiervoor offert. Deze ziel is in uw nabijheid.

Vraag op uw beurt volharding voor dit opgedragen lijden en kracht om het te volbrengen.

Bidt vanaf vandaag minstens één statie van de Kruisweg die Uwen Heer moest gaan, maar wilt gij Hem geheel volgen, dan 14 staties overwegen. Kinderen neem daarom het gebedenboekje van de Kruisweg, welke hier in Mijn Hofke u zal worden aangeboden. Dan pas zal, als u de woorden goed ter harte neemt, het lijden van Jezus beter tot u doordringen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief