Aanschouw de wonden van Gods Zoon en verberg u in de wonden van Zijn Voeten, Zijn Handen en Zijn Hart. (11.02.80)

Daarom spoor Ik u opnieuw aan veel te bidden, maar dan wel met vertrouwen. Nu de 40-daagse vastentijd zal aanvangen moet gij u toeleggen op meer versterving.

Aanschouw de Wonden van Gods Zoon en verberg u in de Wonden Zijner Voeten om Hem overal te volgen, ook als de weg on­begaanbaar is! Verberg u in de Wonden Zijner Handen om al uw doen en laten te heiligen en de eer van God door deze hande­ling te bevorderen. Verberg u eindelijk en alleen in de Wonden van Zijn Hart om Hem alleen lief te hebben en te beminnen.

Elk offer is u groot ter oorzake uwer zwakheid, maar gering in vergelijking met Zijn algehele Wegschenking. Aan de Voeten van Jezus durft Magdalena haar eertijds zo trots hoofd niet meer op te heffen. Maar onverschillig voor alles verliest zij de gasten uit het oog en bekommert zich niet wàt men van haar denkt. Zij is algeheel gericht op haar Meester en doet haar belijdenis harer schuld mèt het ernstige besluit boete te doen voor al haar zonden én haar groot verlangen spreekt zij uit, vergiffenis te verkrijgen over al haar zonden. Het vol­maakt berouw is bitter als de droefheid en zoeter als de liefde.

Zij kust Zijn Voeten, een handeling die het kenteken is van een vurig en dringend gebed.

Wanneer gij Mijn kinderen na een begane misslag niet vergeeft en de barmhartigheid niet bewijst, zult gij het Goddelijk Woord, dat Jezus tot Magdalena sprak moeten missen en niet zult vernemen van Hem: “Ga in vrede, uw zonden zijn u ver­geven!”

Hoe gelukkig zult gij zijn, als gij de bitterheden van het leven met een onverstoorbare zachtmoedigheid in uw harten zult bewaren.

God behandelt u niet met een ogenschijnlijke strengheid, maar Hij vergeeft als gij getrouw blijft in uw belofte, door ze telkens opnieuw te doen uitspreken.

Drijf uw bedreven fouten in uw geheugen terug en herinner u de vele en ontzaggelijke grote Genaden welke gij steeds ontvangt.

Is het niet uitsluitend het werk Zijner Barmhartigheid, dat gij nog niet verloren zijt?

Hij is altijd bij u en zou Hij u één ogenblik uit Zijn God­delijk Oog verliezen, dan hebt gij altijd nòg Iemand waarop gij kunt terugvallen, n.l. Zijn Moeder!

Al zoudt gij geen enkel woord kunnen spreken, evenals Mag­dalena, dan zouden àl uw zonden vergeven, maar ook vergeten zijn, als gij uw spijt betuigde met een eerlijk en oprecht hart. De Heer kijkt niet terug op uw goedgemaakte fouten.

Hij denkt zelfs geen ógenblik meer aan de dagen toen gij Hem door uw ontrouw hinderde.

Toon Hem de gevoeligheid van uw hart, dat Hem dierbaarder is dan de tederste woorden.

Vergeet en vergeef elkander bijzonder op hele moeilijke momen­ten. Zeg bij jezelf, maar dan uit de grond van uw hart: “Vader vergeef het hun, want zij wisten niet wat zij misdeden”!

Nà zulk een uitspraak kunt gij u in alle kinderlijke ver­langens, maar met eerbied vleien aan de Borst van deze God­delijke Pelikaan, zodat gij Zijn Bloed kunt drinken, dat van Liefde stroomt uit Zijn geopende Zijde.

Aanmelden voor de nieuwsbrief