9 juni 1985 – 14.20

Gij allen die gekomen bent naar deze plaatds om aan te zijn in gebed, kent de beproevingen welke u tegenstaan ofwel doormaakt. Maar ook zij, die deze woorden later vernemen, kennen en hebben momenten van tegenspoed en smart van lijden en offer.
Welke en hoevelen van Mijn kinderen zullen Mijn Boodschap begrijpen, om maar niet te spreken over aannemen. Toch zal de Rechtvaardige God geen enkel mens straffen om zijn ongeloof, maar wel zal de Algoede en Barmhartige Vader hem beklagen, omdat hij niet de waarde ervan heeft willen beluisteren, noch inzien. Wek geen zelfmedelijden op om de “boze kritiek” die men jou toeschuift, maar draag dit offer voor hen die u verwensen.
Als Mijn Woorden soms onbegrijpelijk zijn of niet aangenaam van stof, leg u dan niet toe om Mijn uitspraak naar anderen te verwijzen, want ze zijn dan misschien wel nog maar voor u bedoeld.
Zodra u Mijn Boodschap hoort en verstaat, moet ge uw ogen niet neerslaan op die éne persoon, maar uzelve op de borst slaan, omdat gij kwaad van hem spreekt. Voor allen, zonder uitzondering, heeft Jezus Onze Zoon Zich vrijwillig laten slachtofferen.
Misschien zegt u spontaan, dat iedereen uw liefde zal ontvangen, waar blijft ge dan met die haat voor die ander ?
Wat voor kwaad heeft hij u gedaan ?
Waarom speelt de jaloezie parten, omdat u datgene niet kon bereiken wat die ander presteerde ? Zet de deur van uw hart niet op een kier, zodat u alle verdiensten die gij eens verworven hebt door een sterke wind laat meesleuren, maar verruim uw hart om alzo de schatten van genade te verzamelen, welke Het Goddelijk Hart van Jezus u toedraagt.
Wees goed voor allen, zoals Uwen Goddelijke Leermeester u is voorgegaan.
Neem het offer aan wat van u gevraagd wordt. ‘t Is vergezeld van Zijn genade, geverfd met Zijn Bloed, bekleed met de oneindige Kracht Zijner Liefde. Wat meer is, Hijzelf schenkt Zich aan u om het te dragen.
Als een vorst van deze wereld u om een gunst vraagt, zult ge het niet weigeren om jezelf geheel en al te geven. Hoe zoudt ge dan geen liefde tonen voor de Vorst van Het Heelal ?
Draagt het Heilig Sacrament de wereld niet ?
Kunt u, na het u opgelegde kruis nog zeggen : “Vader ! Uw Wil geschiede en niet de mijne “? Neen ! de Stem Zijner Liefde kan u niet onverschillig laten. Hij kent al uw klachten. Weerhoudt ze daarom niet, maar uit ze op kinderlijke toon.
Laat nimmer na, als u in de gelegenheid bent de H.Communie te ontvangen, omdat gij u niet in staat gevoelt te bidden en er u op voor te bereiden, dit geen voorwendsel zijn van de Tafel des Heren weg te blijven.
Wees ervan overtuigd, dat Jezus uw gebed, hoe smartelijk het u ook vallen moge, met liefde aanneemt.
Bij ieder offer, dat gij met liefde gebracht hebt, stijgt uw ziel een trap hoger op de onzichtbare ladder des Hemels; doch bij het ontvangen der H.Communie strekt het u tot een bijzondere troost, dat gij ook het tegenwoordige lijden aan Hem kunt opdragen en het als middel kan gebruiken om met een grote zuiverheid des harten tot Hem te komen.
Hebt gij Hem uw nood geklaagd, al uw ellende geopenbaard, dan laat Hij niet na u Zijn medelijdende Liefde terstond te doen blijken. Bidt en offer voor de zonde van de wereld,want deze zijn talrijker dan al het water van de zeeen. Bidt tot Het Goddelijk Hart, Dat Zijn Liefdevlam al het kwade dooft en het weinige goede dat overblijft zal persen uit de goede vrucht en de ranken zal blijven leiden langs de groeven der stenen, die torenhoog uitsteken tot aan de Deur van de Hemel. Dan zal het kleine worteltje, dat eens geplant werd een wijnstok worden, waarlangs de twijgen omhoog stijgen, om zo Het Overrijke Vruchtensap als Brede Stralen opnieuw de aarde te laten bevloeien om deze waar gezond te maken.
Als elke rank zijn bladeren omhoog ziet gaan, dan zal het lijden en het leed van de wereld het einde bereiken en zal er altoos vrede zijn.
Deze genade geve u God !

Aanmelden voor de nieuwsbrief