9 augustus 1983 – 14.40

Elisabeth luister en schrijf de woorden op die Ik nu zeggen ga.
Gij Mijn kinderen bezoekt deze plaats om te bidden met het vurige verlangen eens te mogen meemaken, dat Uw aller Moeder spreken zal. Daarom gaf de Hemelvader Mij toestemming af te dalen naar deze gezegende bidplaats.
Weet wel Mijn geliefden, dat niemand in dit leven zeggen kan, dat hij altoos veilig is, maar gij hebt zolang gij leeft geestelijke wapenen nodig.
Gij verkeert immers steeds onder vijanden, die u dan links, dan weder rechts aanvallen.
Daarom beveel Ik u aan, dikwijls de Rozenkrans ter hand te nemen, want door enkele Onze Vaders en Weesgegroeten te bidden, kunt gij, hoe klein ook, een kransje vlechten van liefderozen.
Zoek niet alleen de geestelijke vertroosting om alles naar wil en wens te genieten, maar draag uw lasten, die de Vader op uw schouders legt met een lankmoedig hart.
Weest niet te zeer mismoedig als gij op een verhoring lang moet wachten en wordt zeker niet jaloers als uwen medemens, met uw ogen gezien, geluk kent. Kunt gij schouwen wat hij in zijn hart voelt en misschien nog meer dan u op verhoring uit is ?
De Heiligen hebben ook niet altoos geluk gekend, maar veeleer bekoringen en verlatenheid ondervonden.
Of gij Priester zijt, Religieus, vader, moeder of kind, gij allen hebt een taak te vervullen, dien gij dient na te komen.
Vestig uw hart steeds op de Heer en vrees het oordeel niet wat de mensen over u uitspreken, omdat gij bidden durft, omdat gij als pelgrim de weg gaat om te luisteren naar Gods Woord.
Zeg het gebed, wat Jezus u geleerd en gegeven heeft na : “en vergeef ons onze schuld, gelijk wij aan anderen vergeven ” ! Zorg, dat gij dit gebed ook terecht kunt uitspreken, anders heeft het geen enkele waarde.
Het is evenwel niet mogelijk allen te voldoen die bij u aankloppen, maar zeg hun, dat gij al hun leed en offers zult bijstaan door gebed.
Bidt veel voor Z.H. de Paus, zijn handjevol getrouwe kardinalen, bisschoppen en priesters, alsook elke bedienaar van de Kerk.
Zij hebben het nodig ! En bidt vooral voor hen, die tijdens deze vrije zomertijden in zonden leven, daar man en vrouw, door hartstochten gedreven, elkanders lichamen benaderen en niet alleen het zaad, wat vruchtbaar was, verwerpen, maar na maanden ontdekken, dat er een levend wezen is ontstaan, wat uit de weg geruimd moet worden.
Vraag aan God de Vader of Hij hun de genade verleent, door uw gebeden, eerbied te zullen hebben voor het beginnende leven in hunnen schoot. Want niemand heeft het recht om te doden !
God alleen heeft dit kleine wezentje doen ontwikkelen en laten leven, door de gemeenschappelijke daad van twee Zijner schepselen. Daarom bezit Hij ook het alleenrecht om dit kind het bestaan te geven om te leven of terug te nemen.
Laat uw gebeden ook horen voor de meest verlaten zielen, opdat zij spoedig mogen delen in het Hemelse Geluk.
Zie ook naar de hulpbehoevende mens en niet alleen door een troostwoord of gebed, maar wees mild door deze noodlijdenden een offer aan te bieden.
Zovele landen zijn in hongersnood en oorlog.
Bidt God om den vrede te verkrijgen en de nood te kunnen lenigen, waar die het meeste dreigt.
Ga met een blij en rein gemoed terug naar de plaats vanwaar gij gekomen zijt en God zal u zegenen met de Handen, Die Ik u mag opleggen door de Vader, Zoon en H.Geest !
Weest goed voor elkander, dan bemint gij de Heer !
Dag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief