8 september 1990 – 05.00 Feest Maria Geboorte

Vandaag vieren de Hemelingen Mijn Geboortedag, dat op de meeste plaatsen op aarde pas daags daarna gevierd wordt.
Jezus bewoog hier op aarde een Woonplaats te kiezen.
Kinderen, hebt gij U bij Hem aangesloten om het doel, dat Hij er nastreeft, te bevorderen? Of hebt U bij Het Tabernakel, waar gij nieuwe moed kon scheppen, niet veeleer U-zelven gezocht en de heimelijke begeerte gekoesterd naar een stille rust, terwijl Hij Zich geheel aan Uw geluk Wijdt en U altijd afwacht?
Een aardse vorst veroorlooft zijn onderdanen niet altijd den toegang tot zijn paleis en gij moogt altijd de Woning naderen van de Koning der koningen, zonder ooit te worden afgewezen; jullie mogen altijd tot Hem komen en wordt met Liefde Ontvangen, als gij ootmoedig U wendt tot de altijd even Vurige Liefde van Zijn Hart.
Om Hem Uwe erkentelijkheid te betuigen, bedient gij U van de woorden van de H.Augustinus: Welk mens spreekt tot een ander mens dusdanige Woorden? Welke Engel tot een Engel? Welke Engel tot de mens?
Van Hem alleen, van die Goede Allesovertreffende God, mag men zulk een Gunst vragen.
Hij is Het, Die men zoekt, aan Wiens Hart men moet kloppen; en wanneer de Hemel Zich Opent om Hem aan jullie te schenken, dan is Hij Het wederom, door Wien gij dankzegt en Die U doet leven meer van Liefde dan van Hoop.
In Het Allerheiligste Sacrament heeft Hij Zijn onzichtbaar Verblijf op aarde genomen.
Het is U allen zo zoet Hem hier beneden te bezitten, daar jullie het bijna vermetel zoudt vinden, nog naar hogere gunsten te verlangen. Toch mag U na den korte duur van dit leven het lot verwachten, dat Hij voor U gevraagd heeft in de bede : “Heilige Vader, Ik wil, dat zij, die Gij Mij gegeven hebt, ook daar zijn, waar Ik ben”.
Dit gebed, gepaard met de belofte: “Ik ga heen om U een plaats te bereiden”, versterkt jullie hoop.
Deze geeft aan de ziel een bijzondere kracht; zij verheft haar en voert haar op tot God; doch, zij is machteloos, wanneer zij teveel gebonden blijft aan de aardse dingen en zich niet verder dan tot de laatste uitstrekt.
De ziel wordt groot, wanneer zij zich met verheven gedachten bezighoudt.
Wat is verhevener dan de Hemel en groter dan Het H.Sacrament des Altaars?
Door het geloof verheffen jullie Uw gedachten ten Hemel.
Bidt daarom veel en met liefde tot Hem, Die alles nieuw maakt. Hij zal U gelukkig maken als gij naar de stem van Uw geweten luistert.
Bidt voor de noden van de wereld, voor de mensen die in moeilijkheden verkeren. Voor de oorlogen dat er vrede komt.
Bidt U nog wel dagelijks het Rozenkransgebed of zijt ge te moe of gunt U-zelven geen tijd.
Kom Ik Help U om daar doorheen te komen. Ik zal U alles willen geven, wat ge vraagt, maar ook Ik luister naar de ene Rechtvaardige God Onzen Heer Jezus Christus.
Dit is voorlopig Mijn laatste Boodschap. Eerst wacht Ik op de genezing van Mijn dochter. Ik weet, dat jullie veel voor haar bidden, zij heeft het niet makkelijk.
In de geest ben Ik bij U als Mijn Priesterzoon ons Zegent en Mijn Handen volgen Hem. Ik dank en groet U !

-1

-1

1

0

Aanmelden voor de nieuwsbrief