8 september 1984 – 00.45

Gegroet gij Mijn kinderen, die Mij erkent als Moeder van Gods Zoon en van allen !
In het vooruitzicht zag Ik reeds, dat velen op deze dag Mij huldigden met bloemen en kaarsen. Het allervoornaamste blijft echter wel het Rozenkransgebed, wat Ik van u allen verwacht.
Waarom Ik op de herdenking Mijner Geboorte tot u allen spreek is de liefde welke Ik allen toedraag.
Of gij Mij aanhangt of vernedert, voor allen mocht Ik de titel aannemen als Moeder van Gods Zoon en van het gehele mensdom.
Ik kwam vandaag naar de aarde om u mede te laten delen in het licht dat over Mij werd uitgestraald tijdens Mijn gehele bestaan. Ik wilde arm zijn en toch van die armoede het overdadige schenken aan hen die behoeftig waren. Altijd heb Ik geloofd, maar ook geluisterd, daarom kon God ook wonderbare dingen in Mij doen.
Boven alle vrouwen werd Ik gezegend, omdat Ik Moeder van God zou zijn. Dat was het Goddelijk plan.
Jezus Zelf Die de Reinheid Zelve en de Verlosser van de zonde was, mocht in Mij geen zonde kennen.
Omdat Ik de Onbevlekte Maagd en Moeder van Jezus mocht zijn temidden van een oceaan van kwaad, koos de Vader Mij, daar de mensheid Mij nodig had.
Ik ontving de genade van de Verlosser als vrijwaring van de zonde, alle anderen die in Jezus Verlossing mogen delen, ontvangen die als zuivering van de zondesmet.
Voor wie in God gelooft is het volkomen aanvaardbaar, dat God, als Hij een Meesterwerk tot stand wil brengen, iets voortreffelijks schept, iets dat uw verstand te boven gaat, iets waar u met verbazing en verwondering naar zult blijven opzien.
Dat Meesterwerk, bovenmenselijk heilig en verheven, heeft God Mij gegeven vanaf de dag in wording als mens in de moederschoot.
Ik mocht zijn de bloem die rijk bedauwd van Hemels Licht steeds bloeiend ben gebleven.
Toch wil Ik al Mijn kinderen laten delen van het Licht der Liefde wat Ik bezit voor allen waarvan Ik de Moeder mag zijn.
Kleef dan aan bij alles wat Mij bezighoudt. Verwijder u nimmer van de dingen die van God komen. Hij is Degene Die kwam om te redden wat verloren dreigde te gaan.
Gebruik uw talenten die gij ontvangen hebt naar behoren.
Het zijn allen gaven die de Heer u toebedeelde. Of u op het land werkt, op kantoor of in het ziekenhuis, alles hebt u als talenten ontvangen. Onderwijzer of arts is een gave van de Heer.
Iedereen ontvangt zijn loon om in het onderhoud te voorzien. Zelfs Priesters ontvangen salaris of vergoeding naar arbeid, al zijn zij dan ook in dienst van God.
Zou iemand, die een bovennatuurlijke gave ontvangen heeft om mensen de handen op te leggen, hen te begeleiden en te ondersteunen in hun leed of lichamelijke pijn en soms uren bezig zijn om de patient moed in te spreken, dan geen honorarium mogen vragen ? Hoe zouden zij brood op tafel brengen als de aalmoezen der mensen nihil of gering zijn om een gezin te kunnen onderhouden ?
Zelfs Jozef, Mijn Bruidegom, Die Zijn gave als timmerman uitoefende, zorgde door hard zwoegen, dat er geleefd kon worden met een karig loon.
Houdt daarom alle kritiek verre van u verwijderd, want zelfs de vogelen des velds pikken het graantje bij de tuinder weg wat hij heeft geplant voor zijn eigen bestaan.
De Almachtige heeft de hongerenden met gaven overladen en rijken met lege handen heengezonden.
Geef ons heden ons dagelijks brood, is voor elke mens bedoeld.
Hoe schoner de eigenschappen die de Schepper in elke mens had gelegd, hoe schokkender het voor Hem nu is, ze geschonden en misvormd te zien.
De liefde is het meesterwerk van Zijn Almmacht, zoals ze het wezen van Hemzelf is.
Wie zal kunnen zeggen wat de liefde is ? Ze is in Zijn Heilige Drievuldigheid een onveranderlijke en toch altijd nieuwe stroom. Ik wil u bevrijd zien van elke ongerustheid, om het instrument van de Heer te zijn, het kanaal van Zijn kracht voor allen.
Omdat deze sterkte in Hem haar wortel zal hebben, omdat ze in Hem een onuitputtelijke bron zal vinden waarvan de wateren onophoudelijk hernieuwd zullen worden en aangroeien, zult gij er voor allen wonderen mee verrichten.
Hoor naar deze Woorden welke Ik tot u allen heb gesproken en al zullen deze niet de laatste zijn, moet gij er niet op rekenen, dat Ik spoedig een nieuwe Boodschap geef aan Mijn kinderen.
Heb elkander lief !
Kom niet alleen naar deze plaats om sensatie op te wekken voor anderen, maar zet deze stap uit liefde voor den Heer Uwen God en voor die van Uw Moeder.
Danken wil Ik allen voor uw geloof in Mijn Boodschap.
Zorgt ervoor, dat niemand uw verkeerde uitleg als lustobject ziet en neem van Mij aan, dat Pio Franciscus niet eerder voor iemand te zien zal zijn als wanneer de Kerk hem zal opnemen onder het getal der Heiligen.
Deze grote dienaar Gods wenste, dat Ik dit aan allen mededeelde. Het is daarom belangrijk, dat u dit weet.
Zegenen zal Ik u allen door elke Priesterhand en blijf bidden voor Paus Joannes Paulus en uw Priesters.
De vrede zij met u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief