8 mei 1990 – 14.07

Dierbare kinderen.
Ook vandaag wil Ik hier zijn om U een Bezoek te brengen, want geen enkel kind wil Ik teleurstellen.
Luister niet alleen, maar geef gehoor aan de oproep die Jezus tot U allen richt : “Geef Mij te drinken”! Een Wonderbare Genade zal U ten deel vallen als gij aan de Oproep van Uwen Heer voldoet. Zijn uitnodiging is het Kenteken, dat Hij Dorst heeft naar Uw zielen.
Hoeveel Liefde ligt er in de Mening des Heren!
Alvorens Zich aan een ziel te openbaren, Wil Hij hare bekering door een goed werk laten voorafgaan teneinde haar meer geschikt te maken om met De Godheid in aanraking te komen.
De Liefde is het Verenigingspunt tussen Het Goddelijk Hart van Jezus en een schuldige ziel.
“Geef Mij te drinken” zegt Hij tot haar. Hij vraagt haar slechts weinig, wijl geen oefening van deugd gering is in Zijn Ogen.
Wanneer somtijds in het ogenblik, dat U de Heilige Communie zult ontvangen, Uw zielen terneergeslagen zijn wegens de herinnering aan hare – schoon reeds vergeven – zonden en zij de ontmoeting van Jezus toch nog vreest, ja zelfs de Heilige Tafel wil ontvluchten, doe dan een werk van liefde door Uw offergaven. Zoek door de beoefening der naastenliefde Uw vertrouwen weder op te wekken, Uw verlangen naar Jezus te verlevendigen.
Jezus handelt met jullie op dezelfde Wijze als vroeger met de Samaritaanse vrouw : Hij vraagt slechts weinig om er veel voor in de plaats te geven.
Hij zoekt de zwakke zijde Uwer zielen om daardoor binnen te gaan. Van de ene vraagt Hij tranen van berouw, van de andere een weinig ootmoed.
Als Hij zwijgt is dat Het Teken, dat Gij Hem niets durft vragen.
Deze omstandigheid toont U enerzijds, dat jullie zonder Jezus niets vermogen en van den anderen kant, dat Uw geringste handelingen, in vereniging met Hem verricht, een middel zijn tot Uw aller heiliging.
Beschouw de dagelijkse bezigheden van uwen staat niet als een beletsel voor de Heilige Communie; de Goddelijke Blik des Heren Rust met Welgevallen op uw gangen, op uw vermoeienissen, op uw arbeid. Alles kan dienen tot voorbereiding om Hem te ontvangen.
Gingen uw oefeningen van Godsvrucht en jullie goede werken soms met eigenliefde en praalzucht gepaard of liet gij ze met traagheid achterwege? Hoeveel Genaden waren er dan, Die verloren gingen! Maar hoeveel goede opwellingen en hoeveel inwendige verlichtingen onderdrukt en uitgedoofd en hoeveel nuttige wenken, die in de wind geslagen werden!
Hoeveel voorbeelden van deugd werden er bespot of gelaakt!
Hoeveel werken van Godsvrucht hebt gij nagelaten? Ga deze vragen, die Uw Hemelse Moeder aan U stelt, eens na, en zijt gij in velen tekortgeschoten dan zal Het Licht van de Toren van David U donker toeschijnen. Het is nog niet te laat om Deze Goede Raad op te volgen. Het meest deugdzame in U zal U niet beletten om de Heer te vragen om nieuwe goede Priesters te zenden, maar ook broeders en zusters voor de religieuze staat, om Gods Werken in dienst te stellen van de Kerk met al de noden om haar heen. De Zegen van den Almachtige God, van Mijn Priesterzoon en Mij, zij U gegeven.
Laat dit Uw geloof zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief