8 mei 1988 – 08.00

Ik groet je Elisabeth met allen die vandaag deze dag beleven als Moederdag met Mij.
Onze Schepper en Zaligmaker rustte op de zevende dag en deze dag werd Zondag genoemd. Voor velen, die God schiep uit Liefde naar Zijn Gelijkenis, is deze rustdag een zon(de)dag. Weinig verschil in woorden, evenals deugd en ondeugd.
“Den Geest, Dien de wereld niet kan ontvangen “,….
Een vreselijk woord !
Als iemand alleen den Geest der wereld bezit, kan hij dus nimmer ontvangen de Geest van Jezus Christus. Waarom deze volkomen uitsluiting. Omdat de wereld niet gelooft in de deugd en haar niet wil beoefenen en….omdat zij in alles haar vermaak en haar eigenbelang zoekt. Zij leeft overeenkomstig de zinnen en de H.Geest deelt een geestelijk leven mede, dat de zinnen doodt.
De wereld, de vijandin Gods, is in Zijn Ogen minder dan het niet, want het niet is Hem nog onderworpen. Hoezeer beminnen de meesten alleen de wereld, en aan haar veroordeelde geest de ware belangen hunner zielen ten offer te brengen !……
Jezus de Zaligmaker der mensen zegt niet, dat de wereld den Geest der Waarheid niet kan ontvangen, als hebbende hoegenaamd geen vatbaarheid, geen aanhankelijkheid voor Hem.
“Dien de wereld niet kan ontvangen”.
In dit woord ligt nog een bijzonder voorrecht, namelijk de genade der uitverkiezing, want het is maar een klein getal, dat Jezus liefheeft.
Dit woord zal u tegelijkertijd de grootheid van de weldaad der uitverkiezing doen begrijpen en tevens, welk een ongenade het is, een geest te volgen, die in staat is om allen die weldaad te doen verliezen.
Deze zin duidt vooral op de datum van deze 8 mei-beweging, die in de geschiedenis steeds zal vermeld worden als tegenpool van de Bijzondere Genade welke God aan allen schenken wil.
“Eenheid welke de wereld niet bezit “. Op het Gebed des Heren zal de H.Geest u worden gegeven, niet voor enige momenten, maar voor altijd, indien gij Hem getrouw blijft.
Trouw zijn en blijven aan Kerk en aan elkaar.
Hoe ver zijn velen afgedwaald, al menen zij dat alleen zij het goede beleven.
Al is het vandaag dan Moederdag, deze dag staat gegrifd in den Geest van den Bedrieger. Satan probeert om de Kerk en haar leden uit Haar voegen te scheuren.
Waakt daarom Mijn kinderen en bidt, dat deze datum eens een dag van Zegepraal wordt aan God en Zijn Getrouwen.
Bidt veel voor de Paus en voor hen die Het Heilig Ambt van het Priesterschap nog bezitten en er naar leven.
Smeek God om Helpers uit andere landen, want het land dat Nederland heet, moet leren zich neder te buigen voor God en Zijn Gerechtigheid.
Ik bemin u alllen met een Teder Moederhart, mag deze Moeder dan rekenen op wederliefde van al Haar kinderen ?
Den Geest, Dien de wereld niet kan ontvangen.
Mijn dochter wederom ben Ik hier, niet alleen, al hoort en ziet ge verder niemand om je heen dan alleen Mij, je Moeder. Doch Pio Franciscus is ook aanwezig en zegent alles wat hiervoor in aanmerking komt.
Kind Ik verlaat je weer en geef allen Mijn Moederzegen en groet die Mij dit toewensten. Dag !

Aanmelden voor de nieuwsbrief