8 mei 1983 – 03.00

Nauwelijks een etmaal geleden van de grond in Nederland ten Hemel gestegen, of Mijn Moederhart trekt Mij wederom naar de aarde om alle lofuitingen door gebeden en dankbaarheid van Mijn kinderen in ontvangst te nemen.
Gij weet, dat Ik alle noden met zijn bitter lijden ken van hen, die Mijn Woorden willen verstaan.
Terwijl de ene mens dankt voor de ontvangen weldaden en troost die hij ondervindt, kijkt de ander hoopvol, maar zuchtend uit naar de bevrijding van het offer, dat hem kwelt.
Onderzoek uzelve naar welke kant tot dusver uw neigingen en wil zich richtten. Naar de kant der genade of naar de kant der natuur.
Wordt gij door menselijke oogmerken geleid bij de vervulling uwer plichten ? Of is het de genade, wier aandrang gij volgt in uw levensgedrag ?
Aan welke zijde hebt gij uw net geworpen, aan de zijde des Hemels of aan die der aarde ?
Gaan de tijdelijke belangen u niet boven de eeuwige ?
Geef nauwkeurig acht, waar Gods H.Wil u heen trekt en richt uw schreden en uw wil daarheen.
Wat al gunsten en genade, welke voor u bestemd waren, werden aan anderen gegeven, omdat zij met een zuiverder mening handelden !
De tijdelijke voorspoed laat het hart ledig, omdat de grondslagen van het ware geluk eraan ontbreken. Slechts hij is gelukkig – aldus de H.Schrift – die zijn wil richt naar Gods Heilige Wet.
Deze wet is voor u de liefde tot Jezus, die in beoefening wordt gebracht door het onderhouden Zijner Geboden. Buig daarin uwen wil, want daar is het geluk te vinden.
Wordt uw hart reeds verlicht als gij het voor een medelijdend mens opent, hoe zoudt gij dan niet vurig verlangen het te openen voor het Beminnelijk Hart van Jezus. Een uitverkoren ziel behoort Jezus te kennen.
Een ziel die dikwijls communiceert, kent Jezus niet alleen, maar zij openbaart Hem ook aan anderen, die Hem niet kennen zoals zij.
De Heer werd gekend door den leerling, dien Hij liefhad, omdat een rein hart gemakkelijk den sluier doordringt welke Zijne Verheerlijkte Mensheid voor uw aller ogen verbergt.
Ook in het Allerheiligste Sacrament is het de reinste en meest beminde ziel, welke van zijn tegenwoordigheid het innigst en meest troostvol besef heeft.
Laat het u niet gebeuren, dat de Engelen die Hem aan het Altaar omgeven, wanneer zij U de H.Mis hebben zien bijwonen of de dankzegging hebben zien doen, tot elkander kunnen zeggen : “Zij hebben de Heer niet gekend !”
Vraag uwen Engelbewaarder om bescherming voor de verblinding waarin de zonde u kan storten. En smeek de Heer of Hij met de stralen Zijner Godheid uw ziel verlicht, opdat zij de Bron van alle goed, al haar liefde schenke.
Hoe gebrekkig en onvolmaakt uwe gesteltenis ook moge zijn, toch moet ge Jezus durven verzekeren, als gij neerknielt voor de Allerhoogste, dat gij Hem wenst te beminnen met al de liefde die uw hart bevatten kan.
Gij moest naar Hem verlangen met de liefde van de grootmoedige zielen, die steeds in de innigste vereniging met Hem leven.
Gelief dit verlangen te bestendigen om ten koste van elk offer tot den hoogste graad van liefde te geraken.
Ik hoor u in gedachten fluisteren : Hoe kan ik dit allemaal waarmaken en verwerken ? Mogen wij als kinderen Gods dan geen geluk koesteren dezer aarde ?
Gewis en doeltreffend kunt gij uw goede voornemens waarachtig verzekeren als gij ze afsmeekt aan Haar Die gij Moeder noemen kunt.
Altijd zal Ik er zijn als gij in nood verkeert ! Wees niet moedeloos of angstig als gij het Licht niet bemerkt van de Moeder van Davids Zoon !
Door angsten en louteringen zal uw ziel van elke smet spoedig bevrijd worden. Durft iemand te bevestigen nimmer gefaald te hebben in het leven ?
Zo hij met “ja” zal antwoorden, kent hij zichzelve niet !
Hebt gij de Woorden van de inhoud van het gebed goed overwogen welke Ik u heb voorgedragen amper een jaar geleden op Moederdag ?
Hoe vaak hebt gij de smeekbede laten horen : “Red ons Moeder, voordat wij vergaan !”
Denkt gij er ook bewust bij na, wat of die woorden u zeggen van welk gebed u ooit door Mij bekomen hebt ?
Weet, dat elk gebed een belofte inhoudt, die Ik nooit verbreken zal.
Eén enkel goed woord treft Mijn overgevoelig Moederhart. Want ook Ik ben een mens zoals u en de velen die uw naasten zijn.
En ware dit niet aan Mij gegeven, hoe zou Ik dan liefde kunnen bieden waarnaar elke mens, ja elk levend wezen behoeftig is ?
Als u deze liefdegaven ontvangt deel ze dan met uw evennaaste, dan wordt het √©âˆš©n liefdeband waar geen enkele schakel aan ontbreekt, ja zelfs geen barst vertoont, die deze kettingdraad verbreken zou.
Kom, laten wij het samen doen, dan zijn we sterk en zullen een krans kunnen vlechten die wij Jezus aanbieden. Want Hij all√©âˆš©n is de Allerhoogste Driewerf Heilige God !
Ik groet u !

Aanmelden voor de nieuwsbrief