8 december 1988 – 14.07

Kinderen, de herdenking aan de Geboortedag van Jezus Christus nadert met rasse schreden.
Als gij deze Feestdagen zuiver wilt zijn, wendt u dan tot de Priester om uw fouten, tekortkomingen en minstens uw zonden te belijden, om door Zijn Zegenende Hand en het spreken zijner mond te mogen absolveren.
Want als u de Heer wilt ontvangen, moet gij u eerst door een levendig geloof diep van Zijne Tegenwoordigheid doordringen.
Kunt gij u ooit zo diep vernederen als de staat, waarin Zijne Liefde Hem gebracht heeft.
Verneder u zo diep gij kunt bij de gedachte aan de wonderen, die de Goddelijke Liefde in u gewrocht heeft. De Almachtige is voor u de Emanuel geworden, God met U, in u en geheel aan u !
Breng eerbiedige, doch met liefde en dankbaarheid gepaarde hulde aan de Allerheiligste Drievuldigheid; aan den Vader die u Zijn Welbeminden Zoon heeft geschonken; aan den Zoon, Die Zich met Zijn Heilige Mensheid innig met u verenigd heeft; aan den Geest van Liefde, Die Het Allerheiligste Lichaam, ‘t welk gij ontvangt, gevormd heeft.
Luister vervolgens naar den Heer : Hij zal u dikwerf verwijtingen doen, u wellicht vernederen, maar dit geschiedt om u trapsgewijze tot een volmaakter leven op te voeren.
Bidt Jezus, u de Genade te verlenen, Zijn Leven tot het uwe te maken.
Beschouw Jezus, als Hij in uw hart verblijft, als op een troon van Barmhartigheid, bereid, u met liefde te ontvangen en aan te horen.
Leg vervolgens, zonder u enigszins geweld aan te doen, uw geheugen kalm en rustig aan Zijn Voeten neder en bidt Hem, het van de afkerige, liefdeloze, gevaarlijke, onnutte en ijdele gedachten te bevrijden en met de gestadige herinnering aan God, aan Zijn Grootheid en Barmhartigheid jegens u te vervullen.
Houdt u dankbaar bezig met elke Genade, in het bijzonder die gij ontvangen hebt; weinig dankbaarheid betonen voor de weldaden Gods, verdort de ziel en houdt den stroom der Goddelijke Vrijgevigheid tegen.
Laat vervolgens uw verstand hulde brengen aan Het Woord Jezus Christus, de Waarheid en de Wijsheid.
Bidt Hem, dat Hij alle dwaling, alle verkeerde redenering er uit verwijdere, het met het licht des geloofs Verlichte en al de Evangelische leringen er diep in prente.
Bidt den H.Geest het met Zijn Gaven te vervullen, vraag bijzonder om die, waaraan gij het meest behoefte hebt.
Offer den Heer uwen wil op en bidt Hem, dat Hij Zich gewaardige, uw wil in de beoefening der deugden te kunnen geraken, om ze voor altijd uit te stralen aan uw evennaasten. De deugd echter, die zeer zal bijdragen om aan het werk uwer volmaking een vasten grondslag te geven, is het geduld in het verdragen uwer gebreken; zij bewaart u voor moedeloosheid en tegenzin.
Bidt om in die deugd te volharden.
Moge God u geven, met kracht gesterkt te worden naar den inwendigen mens en dat Jezus Christus in uw hart wone om u te versterken in den strijd en u te troosten in de beproevingen.
Kom dikwijls kracht putten bij de Heilige Tafel en gij zult ervaren, dat aan ogenblik in Het Huis des Heren doorgebracht, te verkiezen is boven duizend te midden der wereld doorgebrachte dagen.
Dank, dat u hier was op de dag die is toegewijd aan Mijn Onbevlekte Ontvangenis.
Ontvang de Speciale Zegen van de Heer, welke de Plaatsvervanger van Christus, Mijn Priesterzoon, u schenken zal en Mijn Liefdesgebaar volgt deze Heilige Handen.
Allen wil Ik groeten.
“Dag kinderen !”

Aanmelden voor de nieuwsbrief