8 december 1985 – 03.00

Al is de Heer in Zijn Glorie verschenen boven alle pijn en alle smart, Zijn gezegend Lijden leeft onder u voort, niet enkel op mystieke wijze door het offer der Heilige Mis, dat de “herinnering van Zijn Passie” bevat en er de rijke vruchten van uitdeelt. Ook op een tastbare wijze door het leed der mensen die met Hem verbonden zijn. Als een mens lijdt is het Hem niet onverschillig, want Hij is het Hoofd der gehele mensheid.
Jezus komt en de smart van de Mens Jezus heeft alle smart gewijd.
Hier ligt de diepe grond van de heiligheid van het medelijden, zoals alleen de Christenen kennen.
De lijdende mens heeft zijn onvervreemdbaar recht op eerbiedige deernis, die niet berust op sentimentaliteit, maar op de Wonden des Heren.
Jezus heeft over de heidense wanhoop van de smart gezegevierd door Zelf het lijden in te gaan. Hij trad die donkere tunnel binnen en de duisternis heeft Hem geheel omgeven voor Hij de Hem toekomende glorie inging.
Niet meer aan de wereld vraagt Jezus een toevluchtsoord, maar aan u ! Hij blijft geheel in den Hemel, maar gelijk Hij in den Schoot van Maria, Zijn Moeder, was, zo is Hij ook geheel in u, zonder Zich van Zijn Vader te scheiden.
Hij is Vlees geworden om u te verlossen, Hij is offer geworden om u te voeden, maar blijft nochthans in den Schoot Zijns Vaders door alle eeuwigheid.
Wellicht zijt gij reeds gekomen aan dà t tijdstip des levens, waarin men niet meer te kiezen heeft tussen de vermaken der wereld en den weg die tot het Hemels geluk leidt, maar waarin men alleen nog het lijden van dezen tijd heeft te dragen, in afwachting der verwezenlijking van de heerlijke belofte des geloofs.
De smart strekt zich uit over geheel uw bestaan, zij treft uwe ziel, uw hart, uw geest; ‘t is dus vooral tot u, dat Jezus de liefdevolle uitnodiging richt, om uit te rusten in de schaduw van het Tabernakel.
Het Hart van Jezus stelt Zich tot Middelaar tussen den Hemel en uw geweten; Zijne werkzaamheid kan temidden van inwendige onrust en uitwendige verstrooiïngen onopgemerkt blijven, doch gij zult ze bij het licht der genade toch gemakkelijk kunnen onderscheppen.
Wijdt u geheel aan Hem toe. Toewijden is zich voor een ander opofferen. Bent u daartoe in staat ? Neen ! Gij hebt het reeds moeilijk wanneer uw kruis u te zwaar valt. Gij vraagt om verlossing, om bevrijd te worden.
Lijden voor anderen. Toch zijn er zulke zielen. Ze worden vaak niet begrepen en nog minder geloofd. Zij hebben geen verstand, of lijden aan hallucinaties, of erger nog, er wordt gesproken van leugen, zij bedriegen zichzelf. Dit is zoeken naar afbraak.
En toch blijft de Heer hun zeer nabij. Hij heeft deze zielen nodig als werktuig. Ze zijn er om de Boodschap uit te dragen, om neer te schrijven wat of de Heer of Uw Moeder hen toegesproken heeft. Ze dienen als werktuig en toch ziet men ze aan voor onwijs.
Deze zielen hebben niet verzocht, maar zijn gekozen. Het zijn mensen van weinig woorden, het zijn geen wijzen of geleerden.
Bidt voor deze mens !
Zij heeft uw gebed nodig, want zij heeft het niet gemakkelijk, doch denk ook in uw gebeden aan haren Geestelijke Leider, Mijn Priesterzoon. Ook hij dient rekenschap te geven als de Kerk een onderzoek begint.
Men gelooft u niet, want de wereld houdt zich niet op met Hemelse uitspraken. Daar is immers geen tijd voor, want de mens wordt opgejaagd omdat er andere dingen zijn die meer geloofwaardigheid bevatten, het vrije leven, het doen en laten wat men zelf het beste vindt.
God bestaat niet voor hen, de mens is de uitgever. Hij is immers de uitvinder van vele dingen. Hij heeft het niet geleerd noch vernomen, maar heeft het van naturen. Evenals een mens spreekt van naturen paranormaal begaafd te zijn, zal ook zijn handelen zijn.
Wanneer iemand een Hemelse geneeskracht bezit is hij een bezieler. Hij heeft de gave van een bezielende functie, gave van geestelijke bijstand in nood, gave van liefde voor zijn medemens. Zoek deze mens op, want hij bezit de gave van geneeskracht des Hemels en niet van naturen.
Wanneer gij op deze Mijner Woorden let en er rekening mee houdt, hebt gij de vrede gevonden en gij zult ervan genieten.
Nog eenmaal zal Ik dit jaar u allen toespreken.
Ga daarom vreugdevol Kerstmis tegemoet. Het zal een tijd van vrede zijn. Dit geve u God !

Aanmelden voor de nieuwsbrief