8 december 1980 – 03.00 Maria Onbelekt Ontvangen.

Wederom ben Ik van de Hemel afgedaald naar de aarde om Mijn kinderen toe te spreken. Jammer genoeg zijn er steeds weer kinderen, die Mijn Boodschappen niet willen verstaan, want, aldus deze mensen, Maria komt te vaak naar de aarde. En toch doet de mens een herhaaldelijk Bezoek van Mij zichzelf aan. Want wanneer gij de echte liefde zoudt beoefenen zou het niet nodig zijn, dat u er telkens op gewezen wordt. Toch klop Ik wederom bij u aan om te vragen het Rozenkransgebed te bidden! En wanneer ge deze gebeden verricht en ge bij de aanvang aandachtig de geloofsbelijdenis uitspreekt, wekt dit vanzelf uw geloof meer op. Dat gebed herinnert aan het Geheim dat Jezus voor alle mensen volbracht heeft. De H.Kerk zingt: Gij hebt de Schoot der Onbevlekte Maagd niet geschroomd, doch in alle eenvoud aanvaard. Wat zult gij dan zeggen wanneer gij Jezus zo dicht in uw nabijheid weet bij het ontvangen van de Heilige Hostie? Voelt ge zich niet vaak schuldig of ontrouw? Wanneer Ik na Mijn gesproken Woorden op deze aarde opnieuw de Hemel betreed, wordt Mijn Hart van vreugde overstroomd wanneer Ik plaats mag nemen aan de Zijde van de Allerheiligste Drievuldigheid en wederom de Troon bestijg als de Lieflijke Dochter van de Vader, als Ik bezongen word als de Bewonderenswaardige Moeder van de Zoon en de Zuivere Trouwe Bruid van de H.Geest. Hij was Het Die het Vlees aannam van de geringe Dienstmaagd, een sterfelijk en lijdelijk Lichaam, in staat om Offer te worden. Hij is Het Die door Haar in u gevormd wil worden om in u en alle leden van Zijn Mystieke Lichaam te blijven Lijden tot aan het einde van de wereld! De Vader voor alle eeuwen heeft de mens gevormd naar Zijn Eigen Beeld en Hij heeft hem de zorg toevertrouwd voor heel de wereld, opdat hij alleen zijn Schepper dienen zou en zo zou heersen over al het geschapene. En om de Wilsbeschikking Zijns Vaders te volbrengen heeft Onze Zoon Zich overgeleverd om te Sterven, maar door Zijn Verrijzenis heeft Hij de Dood overwonnen en het Leven hernieuwd. Volbreng de Wet des Heren, want zij is een vaste maatstaf voor menselijk handelen terwille van het algemeen welzijn der mensen. Mijn kinderen, hoelang zal uw hart nog bezwaard zijn en waarom zoekt gij de leugen? De Heer zal u verhoren zo vaak gij Hem roept. Want Zijn Engelen heeft Hij u aangaande belast en Zij zullen u behoeden op al uw wegen. Maar daartoe kunt gij niet aanstonds zonder enige droefheid en een moeilijke strijd komen. Een ingewortelde gewoonte zal zich verzetten en gij zult wellicht liever datgene begeren wat een ander toebehoort. De duivel, in de gedaante van een lieftallige schoonheid, zal u verleiden, maar door gebed zult gij die bekoring verjagen en daarenboven door nuttige arbeid zult gij u immer kunnen beteugelen. Leer uw wil breken en tot alle onderwerping schikken. Toon u zo onderworpen en gering, dat allen over u kunnen gaan en u met hun voeten kunnen vertreden, zoals het slijk der aarde. Wist gij altijd nederig en in uzelve klein te zijn, dan zoudt gij u zo licht niet aan gevaar blootstellen, noch in zonde kunnen vallen. En gebeurt dit toch, denk dan, dat het licht dra kan wederkomen, hetwelk u voor een tijd ontnomen werd om u behoedzaam te maken. Zulk een beproeving is dikwijls nuttiger dan dat het u altoos naar wens gaat. Want de verdiensten zijn niet daarnaar te meten of iemand velerlei vertroostingen heeft, maar of hij werkelijk ootmoedig is en met Gods Liefde vervuld. Of hij de eer van God altoos zuiver beoogt en daarbij zichzelve tot niets in staat acht, doch meer behagen vindt in door anderen veracht en vernederd, dan geeerd te worden. Maar gij zijt mens en zult dat altijd blijven, doch als gij bidt en u volkomen wegcijfert, zult gij eens de volmaaktheid bekomen. En dan zal alle zelfachting, hoe gering ook, in het niet verzwolgen worden en voor eeuwig vergaan. Kom kinderen, bidt voor uw medemens in nood, opdat de Vader Zijn Barmhartigheid zal laten spreken over deze slachtoffers. Beklaag u niet, dat ge niet gelukkig zijt of dat ge zich eenzaam voelt, omdat ge uw vriend of geliefde verloren zijt, want ge hebt nog een dak boven uw hoofd en ook van uw dagelijks brood wordt u niets onthouden. Bid voor die zonden, die de ganse wereld bevlekken, want zij laten een bloedgolf na van een zwaar misdrijf! Bewaar in de Tegenwoordigheid van uw Schepper de liefde tot uw evenmens en bereid u voor in lijdzaamheid en liefde onder alle beproevingen. Leer in de Tegenwoordigheid van Hem, Die niets had waarop Hij Zijn Hoofd kon neerleggen, uw ontnomen bezit hoog schatten, want Hij waakt over u, terwijl gij uw lippen met Zijn Aanbiddelijk Bloed bevochtigt. Waak gij dan over uw woorden en zintuigen, opdat gij de Heiligheid Zijns Levens moogt nastreven. Is deze zaak moeilijk en de aarde zwaar, weet dan, dat de Heilige Hostie, wanneer gij Deze nuttigt, een Bovennatuurlijke Kracht in uw zwakke natuur heeft gelegd. Jezus laat u niettemin uw zwakheid gevoelen, opdat gij nimmer zoudt vergeten, dat Hij de u verleende Kracht op aan wenk Zijner Almacht kan terugnemen en Hij u door Zijn Goedheid staande houdt. Werp u eerbiedig voor Zijn Heilige Mensheid neer, beschouw haar schoonheid en verhevenheid, haar voorrechten en verdiensten, haar innige vereniging met het Eeuwige Woord. Bemerk nog, dat de H.Johannes, de beminde leerling van Jezus, er niet op stond het eerst bij Jezus te zijn, maar dit voorrecht overliet aan de rouwmoedige Petrus. Leer hieruit aan anderen ten bekwame tijde het genot te gunnen van de beoefening der deugd en de troost, die daarin voor de eer van God is gelegen. Hij, die zijn plaats afstaat aan een ander, ontvangt een hogere rang bij het Alziend Oog. Probeer daarom uzelf weg te cijferen en kijk in het hart van een ander, dan ziet ge misschien het leed wat u overkomt door een andere bril. Weldra stijg Ik wederom naar de Vader voor een korte wijle, doch in de geest ben Ik nog om u heen! Dag kinderen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief