8 augustus 1988 – 14.25

Dierbare kinderen !
De plaats, welke U na vele bezoeken steeds betrouwbaarder zal worden, spreekt niet alleen Uw aller Moeder, maar verhoort velen van U het verlangen dat U Mij voordraagt.
Weet echter, dat God den duur Uwer beproevingen slechts met het bijzondere doel verlengt om U op den weg der volmaaktheid te geleiden tot meerdere eer voor Hem en tot groter voordeel van U.
Het enige wat gij te doen hebt, is U aan Zijn Heiligen Wil te onderwerpen het lijden aan Hem op te offeren en het ootmoedig te verdragen.
Jezus alleen weet de kruisen te verdelen.
De mens bemint natuurlijk zichzelven en zolang deze liefde binnen de juiste grenzen blijft is zij een rechtmatige. Zij is zelfs enigermate het beginsel van een hoger gevoel, want indien de mens zichzelven niet beminde, zou hij ook niet verlangen, door God bemind te worden, hij zou geen verzuchting meer hebben naar eigen grootheid en niet streven naar het geluk, waarvoor hij geschapen is.
Probeer bij tijd en wijle U eens af te vragen hoe Uw inwendige gesteltenis is.
Werkt gij voor God of zijn de plichten die gij te vervullen hebt, U een drukkende last, wanneer gij er geen bevrediging in vind voor Uw eigenliefde ?
Wordt door Uw gedrag de eer van God bevorderd of is het slechts eigenbelang dat U drijft ?
Welk doel stelt gij U voor ? Is het God ? … het eigen ik ? of enig ander schepsel ?
Geef openhartig Uw antwoord !
Vraag Uzelven aan de Voeten van Jezus’ Kruis eens af of gij in deze of gene omstandigheid, welke zich steeds voordoet, door een grootmoedige overwinning U-zelven niet dient te vergeten, niet uit het oog dient te verliezen, in plaats van aanhoudend op een treurige wijze bezig te zijn met Uzelven, welke bezigheid gij altijd moeilijk vaarwel kunt zeggen.
De kwetsing Uwer genegenheid of Uw liefde is een aanleiding tot geraaktheden, die Uw geweten bevlekken en de naastenliefde schaden.
Het moet U weinig of geen afkeer brengen als men U bedroeft, indien gij God maar niet beledigt door Hem als De Schuldenaar aan te wijzen en Hij niet wordt beledigd door anderen.
Gij kunt God niet beminnen zonder Uwen medemens lief te hebben.
Zoek vooral de eenzame mens op. Vraag hem of hij of zij er prijs op stelt dat U tesamen een Gebedsdag houdt van enige minuten met God verenigd te zijn.
Bidt dan den Rozenkrans om God te smeken het ergste lijden w.o. oorlogen, martelingen en moorden van iedere seconden weg te nemen.
Bidt om kracht, wijsheid en sterkte voor deze Paus om de vrede en eenheid te kunnen blijven verkondigen over de gehele wereld.
Veroordeel deze H.Vader niet om de reizen die Hij maakt, want ook Jezus deed vele landen aan als Vredestichter voor alle volkeren der Wereld.
Al zal op 15 augustus het Mariale Jaar worden afgesloten, toch zal Ik U nimmer uitsluiten van Mijn Moederliefde en hoop U vele malen te mogen ontmoeten op de plaats, waar Ik tot allen spreek.
Zeg het voort dat Ik allen liefheb.

Aanmelden voor de nieuwsbrief