8 april 1990 – 14.07

Hier spreekt weer Uw aller Moeder!
Waarom zou U denken dat Ik vandaag U wederom met een Bezoek vereer? Het zal U duidelijkheid verschaffen, als Ik U hier er nader van in kennis stel. De meesten van Mijn kinderen en beslist zij die Mijn toehoorders willen zijn weten, dat Mijn in alles getrouwe Priesterzoon – die de Geestelijke Vader van Mijn bevoorrechte dochter Elisabeth is – opnieuw een ingrijpende en zeer riscante operatie heeft ondergaan.
Toch wilde hij, ondanks zijn zwak en pijnlijk lichaam, de herder zijn van de zielenood waarin zijn schapen verkeerden, verlichten, door velen weer Het Boetesacrament te schenken.
In offerzin en doorzettingsvermogens gelijkt hij op de veel besproken Pater Pio, die Mij bij tijd en wijle bijstaat om hier zijn Zegenend werk te verrichten.
Deze Metgezel was weliswaar de Priester die harde maatregelen trof. Vaak waren zijn penitenten bevreesd om een eerlijke belijdenis te doen, want dikwijls waren zijn verwijten hard of stuurde hen weg zonder zijn Zegen te geven.
Deze in Uw midden zijnde nog zieke Priester, heeft voor allen een zachtmoedig hart. Zijn uiterlijk heeft veel weg van een zachtaardige blik, om de boeteling Zijn Zegen en bescherming te bieden. En ondanks zijn ziek lichaam, dat vaak in een pijnlijke toestand verkeert, gaat de zielenood van zijn schapen toch voor, om door zijn Herderlijk Ambt de zondenschuld te doen verdwijnen door Zijn Absolvo.
Hij zag het Ambtshalve als de plicht, om uw zielen voor Pasen te reinigen van alle smet, om zo het Heilig Sacrament toe te passen op de behoeftige mens.
Bekommer U dan niet meer over Uw verleden, want hij, die in de Naam van God de zonden vergeeft, dien zijn ook vergeven.
Wek het vertrouwen in U op. En indien de vrees niet van de liefde vergezeld gaat kan zij de ziel hoogstens behulpzaam zijn, zodat deze niet afwijkt van de Geboden van God. Zij zal de ziel redden, maar niet opvoeren tot den heldenmoed, die de Heiligen vormt.
Zij verlicht Het Juk des Heren niet, zij meet den plicht af naar de geringe krachten van de mensen en vermindert dien zoveel zij kan. Zij laat te veel heerschappij over aan de eigenliefde die haar van een Bovennatuurlijke in haar oorsprong, tot een natuurlijke maakt in haar werking.
Wek U op tot boetvaardigheid en Gebed in deze aankomende Lijdensweek van Jezus en vraag Uwen Goddelijke Verlosser U door Zijn Heilig en Levendmakend Vlees van Uw angsten te genezen.
De Heilige Communie kan met Pasen in die ziel niet zonder uitwerking blijven. Als Dit Sacrament zo hoog boven uw verstand is Verheven, zo Machtig is Het in Zijn werking.
Leg al uw noodwendigheden bloot aan de Almachtige God, met het vaste vertrouwen aan de Verdiensten van Zijn Offer deelachtig te zullen worden.
De Gerechtigheid van God gaat niet boven de bergen omdat U de schulden jégens haar door de Verdiensten van Jezus kunt voldoen; maar de Barmhartigheid van uw Zaligmaker gaat boven de wolken tot in het Hoogste des Hemels en is Onmetelijk, ja Zij is Onuitputtelijk.
Hoe menigvuldig uw zonden en hoe groot de straffen, die gij er voor verdiend hebt ook mogen zijn, altijd zal Gods Barmhartige Liefde haar getal en haar boosheid overtreffen.
Bidt, vast en breng de offers uit liefde tot Hem, Die voor U allen Leedt en biedt Hem uw hart met alle liefde die erin leeft, Uwen Verlosser aan.
Luister ingetogen naar de Zegenrijke Uitspraak, welke Mijn Priesterzoon U schenken zal en mogen de Mijnen daarin Verborgen zijn. Weest allen gegroet!

Aanmelden voor de nieuwsbrief