8 april 1979 – 07.00

Mijn dochter, zeg tegen al Mijn gebedskinderen, dat ze moeten volhouden. Velen van hen zullen achterwaarts gaan, omdat hun gebeden niet altijd verhoord kunnen worden.
Gedurende ontelbare jaren ben Ik al van het ene uiteinde van de wereld naar het andere gegaan om Onze Plannen duidelijk weer te geven aan Onze kinderen. Slechts weinigen hebben gevolg gegeven aan Mijn smekingen.
Ziet eens naar alle hoeken van de straten en ge zult mensen tegenkomen, die u met de vinger nawijzen, omdat ge nog kunt bidden, omdat ge nog eerlijk kunt zijn tegenover de Godmens, Die voor allen Zijn Leven gaf, Die voor elkeen de Verlossing gewild heeft en voor allen de Deuren van de Hemel heeft losgegooid om ze een kans te geven Mijn Zoon te kunnen zien aan de Rechterhand van de Vader en Hem het Oordeel te horen uitspreken over levenden en doden.
Zorg Mijn kinderen, dat gij er allen bij bent en laat u niet misleiden door de bedrieglijkheden van deze wereld.
Ge zult zich afvragen nu, waarom Onze God het kwaad aan de mens toelaat, in aan Oogwenk kan Hij allen vervolmaken. Gelijk hebt gij Mijn kinderen, maar God de Vader heeft Zijn kinderen vrij gelaten en elk schepsel een vrije wil gegeven.
Niemand zal Hij dwingen, zelfs Zijn Eigen Zoon mocht kiezen voor het Lijden of alleen maar voor Zijn Eigen Koninkrijk, maar Zijn Wil was gelijk aan Zijn Vader, Die wenste, dat het Koninkrijk Zijn Deuren zou ontsluiten voor allen, die maar wilden luisteren.
En zoals Ik telkenmale heb meegedeeld: “de mens heeft een vrije wil”, zullen Wij niet ophouden op alle uiteinden van de wereld een Engel te plaatsen, die hen de weg zal wijzen naar de plaats, die voert naar het Eeuwig Glorievolle Vaderhuis.
Ziet deze week, die vele stille dagen telt, op naar het Kruis van Mijn Zoon.
Het is nog tijd om u aan te sluiten, voordat ge nog uw laatste geest zult geven, al zal de overgave niet gemakkelijk zijn.
Maar zie dan op naar het Kruis en geef u over met Hem.
Geef Christus nog een kans, zodat ge samen met Mijn zoon zult lijden en nimmer de moed zult opgeven met Hem en voor Hem ten strijde te trekken. Dan zult ge in triomf met de Verrezen Jezus opgaan naar het Vaderhuis.
Laat vooral deze dagen dit gesproken Woord in uw harten opwellen, zodat ge alleen maar de ene kant kunt kiezen en dat is naar de wegen van de Vader.
Morgen begint voor alle gebedskinderen de week van stille overgave.
Iedereen moet weten, dat ook Mijn Zoon het niet gemakkelijk had toen Hij in het stof der aarde was neergevallen in de Olijfhof.
Heel alleen moest Hij Zijn Doodsstrijd ondergaan. Daarom moet ge zich deze week terugtrekken door stille overgave in gebed.
Probeer zoveel mogelijk het offer van zelfgave over te dragen aan Mijn Zoon, dan zal de Vader al het opgedragen leed toepassen op de meest verlaten zielen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief