7 september 1980 – 23.55 Vaak wordt van ons verlangd, dat wij moeten doen wat wij niet willen en laten wat wat wij wensen.

Mijn kind, jouw verwachting was van dien aard om toch vandaag wederom Mij te mogen begroeten. Niemand of slechts weinigen begrijpen waarom Ik nu zo veelvuldig Bezoeken heb afgelegd. Men vindt dit een ongewoon verschijnsel en daarom minder geloofwaardig. Tob u niet af in angstig navorsen of dit wel werkelijk een Boodschap is van Hemelse aard. Sinds lang Spreek Ik tot allen en zal er ook nog niet mee ophouden, tenzij de Vader anders bepaalt. Gij hoort niets en ziet niets zegt gij. Probeer om zonder deze gewaarwording zalig te worden. Daar uw hart het Altaar is waarop het Offer Zijner Liefde steeds wordt voltrokken zal het ook, indien het Hem aldus behaagt, het Altaar worden waarop het offer van uw wil tot volkomenheid gebracht wordt. Moet gij niet met schaamte bekennen Mijn kinderen, dat gij voortdurend troost zoekt bij de schepselen? Uw Moeder schenkt u maar dan een troostend Woord. Daar het leven van elke ziel veel kostbaarder is dan dat van het lichaam, moet gij u meer en meer gaan beijveren het te onderhouden. Zo dikwijls gij wenst kunt gij vuur nemen van een brandende fakkel zonder het licht ervan te verminderen, evenzo kunt gij door de H.Communie steeds nieuw leven putten uit het Hart van Mijn Zoon, zonder de gloed ervan te doen tanen. Elke schrede van iedere nieuwe dag, die men een geboorte zou kunnen noemen, zou u hopeloos tegemoet kunnen zien indien de Zon van het Heilig Sacrament de donkere wolken van droefheid niet uit je hart verdreef. Doch dan verwijlt gij bij Jezus met Wien gij in een zalige rust verenigd zijt, steeds gedachtig aan de eeuwige vreugde waar niets en niemand dit geluk zal verstoren. Wanneer een onderwijzer zijn leerling de wijsheid niet kan bijbrengen stuurt hij hem weg, omdat hij vindt, dat hij tekort schiet naar zijn woord te luisteren. Ik daarentegen heb al eeuwen gesproken tot velen en zal nimmer moe worden of rusten om u het goede bij te brengen. Een nieuw begin, een nieuwe lente, die steeds groeien in de liefde en uitdoven zal Ik proberen te voorkomen. Ik ken uw verlangens en heb uw menigvuldige verzuchtingen gehoord. “Wacht op Mij” zegt Jezus, “totdat het Rijk Gods komt!” Gij moet beproefd worden op deze aarde en in vele daden geoefend worden. Dan zal u troost verleend worden, maar geen volkomen verzadiging. Versterk u dan en houd moed, wat ook van nature u tegenstaat? Gij moet een ander mens worden! Dikwijls wordt van u verlangd, dat gij moet doen wat gij niet wilt en laten wat gij wenst. Wat anderen behaagt ziet gij slagen, maar wat gij begeert mislukt telkenmale. Anderen worden geprezen en zijn groot in het oog der mensen, doch over u weet men geen enkele goede daad en zal men zwijgen. Dan zult gij kunnen zeggen, dat gij een volgeling zijt, een trouwe dienstknecht. Er is nauwelijks iets waarin gij u zo moet afsterven als in het zien en dulden, wat tegenstrijdig is met uw wil. Vooral wanneer er iets bevolen wordt wat voor u geen betekenis heeft. Indien gij altoos uw geest wist te regelen, dan zoudt gij minder de gelegenheid hebben in zonden te vallen. Probeer opnieuw te beginnen als gij nog zoekende bent van welke kant het licht komt. De Spiegel der Gerechtigheid zult gij vinden en het gevaar zal moeten wijken als gij de Zetel der Wijsheid zoekt. Dan zal uw leven als herboren zijn! Begin vandaag en wacht er niet mee. Een schoner geschenk op Mijn Geboortedag kunt gij Mij niet geven. Laat Mij niet lang meer wachten, maar doe het nu! Want de tijd dringt! De dag is eerder ten einde vooraleer gij zich kunt vergewissen, dat hij reeds begonnen is. Aan elk begin grenst ook het einde. Zet daarom uw schreden in de vorm van de Voetstappen die Ik u naliet, dan zult gij veilig belanden. Want dan verplicht gij u niet op eigen wieken te drijven, maar zult gij bescherming vinden onder Mijn Vleugelen.

Als uw schreden naar de Heer nog jong en onervaren zijn, zal de teleurstelling van het leven hard zijn en vol bedrog. Indien Ik u niet beminde zou Ik u niet verzoeken zich te verenigen met Mij. De grondslag stellende van een blijvend vertrouwen op de Wil van Mijn Vader, Spreek Ik ook nu nog deze Woorden: “Doe alles wat Hij u zeggen zal!” Vraag aan Jezus uw Heer en Meester, dat Hij u het beginsel van een ware vernieuwing des geestes leert kennen. Gij zegt, dat gij elkander liefhebt? Waarom koestert gij dan voor uw medemens niet dezelfde liefde als waarmede gij uzelve bemint? Ik groette u voor een lange tijd, doch dit was het geschenk wat Ik verborgen hield tot Mijn Geboortedag. Jubelt u samen met Mij en wees altijd blij met een vrijgevig hart, dan zal het plaats bieden aan iemand die om bijstand vraagt. Elisabeth: Moeder mag ik U feliciteren met Uw Feestdag van al Uw kinderen? Maria: Op deze dag ontvangt eenieder, die Mij begrijpen wil, de Zegen van de Vader Die Mij geboren liet worden, de Zoon Die bij Zijn Sterven Mij het Moederschap voor alle mensen op de schouders lei en de H.Geest Die Ik Mijn Bruidegom mocht noemen. Ik dank en groet u opnieuw voor een lange tijd!

Aanmelden voor de nieuwsbrief