7 oktober 1992 – 07.00

Elisabeth, de Heer heeft Mij Gezonden om opnieuw een Boodschap te Geven aan Mijn kinderen.
De Heer laat jullie na de H.Communie den Troost Zijner Heilige Tegenwoordigheid niet langen tijd genieten.
Zeggen jullie, voor Hij u Verlaat, met de bruid van het Hooglied: “Ik zal Hem vasthouden, ik zal Hem niet verlaten “!
Dan zal Hij u de Genade Verlenen Zijn Vertroostingen dankbaar aan te nemen, zonder Ze te zeer te verlangen.
Hij zal er jullie geheel en al niet van Beroven, opdat ge Hem niet ontrouw worde, als jullie getrouwheden op een te grote proef worden Gesteld.
En gij, door Jezus Christus bevoorrechte ziel, blijf niet bij de rust der dankzegging, ga uit Het Heiligdom, vast besloten tot den strijd, vlijtig in de beoefening van goede werken, sterk door de toewijding aan Jezus Christus en door de liefde tot Hem.
Petrus, de Heerlijkheid van Jezus ziende, was buiten zichzelven van verrukking. Hij had ternauwernood den Beker der Hemelse Geneugten geproefd, en reeds was zijne ziel boven de zichtbare wereld verheven. Hij ontwaarde de onweerstaanbare aantrekkingskracht van een Geluk dat niet van deze aarde is.
Ofschoon dit Geluk een voorbijgaand is, heeft God er jullie toch een deel van Gegeven, dat Groot genoeg is om Het te kennen, maar jullie slechts zelden wordt gegeven, wijl het u eerst na dit leven als eeuwigdurend Bereid is.
“De vrede is de rust der orde”, zegt de H.Thomas. De deugd alleen geeft aan het hart een vrede, die gelukkig maakt.
Hij is noch de vreugde, noch het geluk, maar een verborgen goed, waarvan God alleen Het Geheim Bezit.
Niemand heeft het in zijn macht jullie dit Goed te ontroven; en als de Priester in den Naam van Jezus tot u spreekt : “Ga in vrede !” geeft hij u minder dan het Geluk, maar hij geeft u de rust, waarvoor de martelaren hun leven hebben opgeofferd.
Nergens echter wordt u deze vrede met meer Liefde Gegeven dan in de H.Communie en wanneer gij Hem verliest met uit de troebele wereldse bronnen te drinken, kunt gij hem toch nog wederkrijgen in Het Hart van Jezus.
Ga dikwijls tot Hem zolang gij nog kunt, want het leven duurt korter dan u verwacht.
Bid veel voor de zielen in het Vagevuur, zij smeken er om.
Help de noodlijdenden mede door uw Gebed.
Vraag de Heer om vrede in het oorlogsgeweld en troost de bedroefden.
Sla Mijn Goede Raad niet in de wind, maar neem de Boodschappen, Die Ik u Gegeven heb nog eens door, want niet lang meer mag Ik tot u Spreken.
Weet, dat Ik toch in uw nabijheid blijf.
Ik groet u allen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief