7 mei 1983 – 01.30

Elisabeth, hier is Je Moeder !
Jouw verlangen naar Mijn Komst was bijzonder groot, alsook van de velen met jou.
Telkens heb Ik Mijn kinderen erop gewezen te willen en te durven opkomen voor het recht van de allerzwaksten, waarvan men het leven zonder pardon abrupt afbreekt van deze meest onschuldige, ongeboren wezentjes.

” Dit is en blijft moord !”

Dieren krijgen bescherming om de natuur een blijer en vrolijker aanzien te geven. Het heet strafbaar in de wet, als men zonder meer een dier van zijn leven berooft.
Miljoenen onschuldige mensjes, die nauwelijks begonnen zijn aan de ontluiking van het leven, worden op de meest wrede wijze zo maar uit de moederschoot verwijderd. Dit laat de wet toe !
Denken zij, die deze wet hebben toegestaan, om maar te zwijgen over goedgekeurd, naast de aborteurs, dan niet na waaraan zij hun bestaan te danken hebben ? Hoe durft de maatschappij het woord Moederdag nog uit te spreken ?
Wie kan er nog met recht op deze dag bloemen of cadeaux ten geschenke in ontvangst nemen ? En hoe kan een vrouw, na √©âˆš©n of twee kinderen gebaard te hebben, het leven niet gunnen aan een derde kind of zelfs geen enkel wezentje de kans geven om geboren te mogen worden ?
Moet er dan niet met recht gestreden worden om verdere moorden te voorkomen ? Wie durft te zeggen, dat het geen zin heeft om op het Binnenhof-plein te gaan staan om te bidden ?
Waarom zou uw gebed in de Hemel niet gehoord worden ?
Heeft niet elke stem recht om te strijden voor het prille onschuldige leven ?
Wanneer gij straks Mijn Boodschap onder ogen krijgt hebt ge misschien toch blij en uitbundig Moederdag gevierd.
Spreekt uw geweten niet meer, dan zijt ge zonder meer een be-klagenswaardige mens en zonder gevoel.
Wanneer er een flinke tegemoetkoming in natura werd verstrekt op het plein, had men wellicht meer behoefte om die reis te ondernemen. Nu ontvangt men voor deze schone daad veel genaden van de Heer, maar dit is niet genoeg, daar men het niet bemerkt, dat dit gegeven wordt.
Maak, wanneer ge deze maal geen deelneming hebt gegeven, het vaste voornemen om de enkele getrouwen na te volgen.
De Hemelse Vader, Zijn Moeder met Haar Priesterzoon, die nimmer verstek liet gaan, zullen u er zeer dankbaar voor zijn.
“Waar een wil is, zal ook een weg te vinden zijn !”
Zegenen wil Ik allen door de Handen van de Almachtige Driewerf Heilige God, Vader, Zoon en H.Geest ! En doe datgene waarom Ik u vroeg.
Dan zal uw hart met blijdschap vervuld zijn.

Aanmelden voor de nieuwsbrief