7 februari 1981 – 11.10

Gegroet Mijn kinderen want gij hebt u de moeite getroost hier te willen
zijn in deze nederige woning op de plaats waar Uw Moeder vele malen
gesproken heeft. Beseft gij de waarde wel wat het zeggen wil heel dicht
in de nabijheid te zijn waar de Moeder des Heren tot u komt. Nimmer
onderhield Jezus Zich op een meer treffende wijze met Zijn Apostelen,
nimmer ademde de taal, waar Hij Zich bediende, meer tederheid dan na het
Laatste Avondmaal. Op de Offertafel gedurende de H.Consecratie is de
toon Zijner Stem niet minder meeslepend en Zijn verborgen spraak
misschien nog treffender. Vooral na de H.Communie ontwaart men hoe zoet
het is zich met Jezus te onderhouden, want dan ademt ons Zijn Liefde
tegen. Als gij dicht in de nabijheid van Jezus zijt, wat maakt het dan
uit of Hij tot u spreekt temidden der bloemen of temidden der doornen
wanneer Hij tot u spreekt. Zijn Stem laat zich ternauwernood anders
horen dan in de woestijn, in de eenzaamheid of in de afwezigheid Zijner
schepselen. De smart roept die woestijn te voorschijn en de H.Communie
is daarin de aangename verkwikking. Hoevelen, die de Stem des Heren
vernemen, dragen vruchteloos hunne boeien, omdat zij geen ernstige
poging aanwenden om de roepstem des Heren te beantwoorden door zich aan
het zingenot en de vermaken der wereld te onttrekken. Als gij waardig
communiceert is het onmogelijk, dat het Leven van Jezus in u niet
toeneemt. Gij moet er met vurige begeerten naar verlangen, niet om in de
nabijheid van een stenen Tempel te leven maar om de Offertafel des Heren
tot middelpunt uws levens te maken, uw leven in het leven van Jezus
Christus, Die op een geheimvolle wijze met uw wezen verenigd is, te doen
opgaan. Moge uw leven door de offers, die gij uit liefde tot Hem zult
brengen, getuigenis afleggen van de overwinning, welke het Heilig
Sacrament over uwe zelfzucht behaald heeft. Ik zal u de genade verlenen
om zich te kunnen voeren naar de top der hoogste volmaaktheid. Kom
kinderen, kniel, dan zal Ik evenals Mijn Priesterzoon u de zegen
toekennen van de Vader, Zoon en H.Geest en ga allen in vrede! Dank u
voor uw komst ! Dag kinderen !

Aanmelden voor de nieuwsbrief