7 augustus 1991 – 14.15

Lieve kinderen.
Evenals de twee andere buspelgrims wil Ik ook jullie nu te woord staan.
Als trouwe bedevaartgangers bent u naar hier gekomen om hulp en bijstand af te smeken aan Mij de Toren van David.
Velen moesten verstek laten gaan wegens ziekte of vacantie.
Bid heel veel voor de mens die niet meer bidt.
Bid ook voor de zielen in het vagevuur.
Bij elke Onze Vader of Wees Gegroet en het Eer aan de Vader mag Ik aan ziel uit het vagevuur verlossen.
Zij wachten soms tevergeefs als men zich te moe voelt om toch éven te bidden.
Het leven is jachtig en grijpt niet vaak de kans om even stil te staan om voor die zielen te bidden.
Weet u ook kinderen, dat Het Heilig Sacrament des Altaars, het doel en het volmaakste is van alle Sacramenten ?
Omdat Het, door u met Degene, Die uw laatste doel en uw Hoogste Geluk is te verenigen, de vruchten van al de andere in Zich heeft opgesloten; de andere bevatten slechts een gedeelte der Genadeschatten Gods, hier vindt u de Volheid ervan. In de andere vindt u de Gave; hier Den Gever.
Door de Heilige Communie verenigt zich de ziel niet enkel met God, als in het gebed, maar op een veel inniger wijze; zij wordt aan met Hem door de Genade. De H.Dionysius noemt deze vereniging een Vergoddelijkende, daar God Zelf – gelijk hij zegt – Het Voedsel wordt van de mens.
Moet de christelijke ziel zich beijveren al haar handelingen volmaakt te verrichten, gelijk de H.Geest Verlangt, dan moet de Heilige Communie de Verhevenste Handeling in de orde der Genade, ontvangen worden met al de volmaaktheid, waartoe gij in staat zijt.
Bereid er u dus met veel zorg toe voor en wacht u te communiceren uit gewoonte of uit menselijk opzicht.
Jezus Christus Schenkt u Zijn Genade in des te ruimer mate, hoe beter jullie u tot de Heilige Communie voorbereiden.
Zij, de Genade namelijk, beantwoordt geheel aan de gesteltenis, waarmede jullie de Heilige Communie ontvangen.
De Godvrezende zielen die dikwijls Communiceren, moeten deze voorbereiding steeds met alle ijver en met alle mogelijke zorg verrichten.
De veelvuldige Communie, in plaats van haar daarvan te ontheffen, verplicht haar daartoe des te meer, dewijl zij meer Licht heeft ontvangen omtrent de Grootheid en Heiligheid van God, Die Zich aan haar Schenkt.
Draag uw H.Communie op voor de slachtoffers van de oorlog en rampgebieden die geen kans kregen een oefening van berouw te bidden, dan helpt u hen eerder de Hemelpoort binnen te mogen gaan.
Gedenk degenen die gefolterd en gemarteld worden opdat zij de kracht krijgen hun lijden te verenigen met de Kruisiging en Marteldood van Jezus Christus.
Moge u Zegenen de Almachtige God, de Vader, Zoon en Heilige Geest door de Priesterhand die U vergeeft. +
Moge het zo zijn, tot wederhoren !

Aanmelden voor de nieuwsbrief